Žiadosť č. 5

 

 • Otázky a odpovede:
 1. Aký bol najčastejší dôvod odmietnutia poskytovania informácií v roku 2015?
  V roku 2015 nebola odmietnutá ani jedna žiadosť o poskytnutie informácií.
 2. Je na úrade zriadený samostatný odbor na vybavovanie žiadostí podaných v zmysle infozákona alebo je len poverená osoba vybavovaním týchto žiadostí a ak áno, tak aké je jej funkčné zaradenie?
  Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja je poverená osoba na vybavovanie žiadostí podaných v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a jej funkčné zaradenie je odborná referentka.
 3. Boli podané žiadosti o sprístupnenie výšky mesačného platu vedúcich pracovníkov úradu v roku 2015?
  Áno v roku 2015 bola podaná jedná žiadosť o sprístupnenie výšky platu vedúcich pracovníkov.
 4. Bolo im vyhovené?
  Bolo im vyhovené.
 5. Ak nie, tak z akého dôvodu?
  Bolo im vyhovené.
 6. Aká je výška mesačného platu terajšieho vedúceho (vedúcej) právneho oddelenia Vášho úradu v súlade s jeho posledným oznámením o výške a zložení funkčného platu, ktorým ste ako zamestnávateľ naposledy oznamovali výšku jeho platu, a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko tohto zamestnanca, jeho pracovné zaradenie a výšku platu. Túto informáciu žiadam sprístupniť formou naskenovaného originálneho oznámenia.
  JUDr. Mária Hikkerová pracuje na Úrade ŽSK v pracovnom zaradení vedúca oddelenia právneho a jej mesačný plat je 1 380 €. Naskenovaný originál dokumentu, týkajúci sa platu zamestnankyne nepripájame, nakoľko výšku platu má menovaná zamestnankyňa dohodnutú v pracovnej zmluve a pracovná zmluva nie je dokumentom, ktorý podlieha sprístupneniu v zmysle zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
 7. Aké máte aplikačné problémy s infozákonom?
  V r. 2015 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh zákona, ktorý spracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorým sa mali odstrániť niektoré aplikačné problémy a precizovať existujúca právna úprava zákona č. 211/2000 Z. z.. 
  Bližšie podrobnosti, vrátane pripomienok v medzirezortnom pripomienkovanom konaní, nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti, v sekcii portál právnych predpisov. Pripájame link na sledovanie legislatívneho procesu. 
 8. Čo by ste navrhovali v infozákone zmeniť?
  Z uvažovanej novely infozákona by ŽSK privítal precizovanie právnej úpravy vo vzťahu k rozhodovaniu o infožiadostiach v I. a II. stupni a to najmä s ohľadom na  existujúcu judikatúru Najvyššieho súdu SR (napr. sp.zn. 6 Sžo 182/2010 - uznesenie z 20.07. 2011).

2011

2012

2013

2014

2015

Počet prijatých žiadostí na podanie informácií

96

136

104

83

69

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené kladne, t. j. poskytnutím informácií

95

134

103

83

69

Počet žiadostí, ktorých vybavenie bolo odmietnuté

1

2

1

0

0

Počet žiadostí, ktorých vybavenie bolo odmietnuté z rôznych dôvodov podľa § 8, § 9, § 10, § 11 infozákona

§3, ods.1

1.§11, ods.1, písm.g), §3, ods.1,
2. §9, ods.1 a 2, §10 ods.1

§11 ods. 1, písm.g)

0

0

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené vydaním písomného rozhodnutia

1

2

1

0

0

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené vydaním fiktívneho rozhodnutia

0

0

0

0

0

Počet žiadostí, kedy došlo k predĺženiu lehoty

2

2

2

2

1

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené postúpením žiadosti z dôvodu nepríslušnosti

0

1

0

0

0

Počet žiadostí,
kde boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie

0

2

1

0

2

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené ústnou formou

0

0

1

0

0

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené nahliadnutím do spisu

1

0

2

0

1

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené listom

6

5

6

6

8

Počet žiadostí, ktoré boli vybavené mailovou formou

89

131

95

77

60

Počet žiadostí, pri ktorých bolo podané odvolanie

0

0

0

0

0

Počet žiadostí, pri ktorých bolo podané odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu

0

0

0

0

0