Žiadosť č. 48

  • Otázka:

    Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. Vás žiadam o poskytnutie informácií o voľných priestoroch vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré boli od roku 2002 delimitované pod správu Žilinského samosprávneho kraja.
    Informácie žiadam uviesť podľa počtu tried, metrov štvorcových pre jednotlivé školy, resp. školské zariadenia.