Žiadosť č. 45

 • Otázka: 

  Žiadam Vás o písomné informácie o verejnom  obstarávaní dodávateľa stravy do DSS J. Mazúra 34, Martin a to:

 1. Kedy bola vyhlásená súťaž
 2. Kde bolo vyhlásenie zverejnené
 3. Podrobné podmienky pre účastníkov verejného obstarávania dodávky stravy
 4. Zoznam prihlásených uchádzačov a ich písomné ponuky 
 5. Podmienky vyhodnotenia- kritéria a ich váha
 6. Zloženie komisie ( menovite ) ktorá vyhodnocovala ponuky
 7. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk
 8. Návrh zmluvy vybraného dodávateľa stravy

 • Odpoveď: 

  Po obdržaní Vašej žiadosti o poskytnutie informácií  sme požiadali Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Martin, ktorý si uvedené verejné obstarávanie realizoval sám, o predloženie kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu na  zabezpečenie poskytnutia služieb stravovania. 
  Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou bolo odborom právneho a verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja zistené, že predmetná zákazka nebola vyhlásená v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu bolo Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov Martin odporučené zrušiť predmetnú zákazku a rámcovú dohodu o poskytovaní služieb stravovania v zmysle platnej legislatívy.