Žiadosť č. 44

 

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vás žiadam o sprístupnenie informácií týkajúcich sa vybraných ustanovení Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení niektorých zákonov. Prosím o vyplnenie údajov v priloženej prílohe.
  • Odpoveď:

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba odkázaná na poskytovanie sociálnej služby (napr. domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko atď.).

K bodu 1-

Uveďte prosím počet prijímateľov sociálnych služieb podľa druhu sociálnej služby a podľa poskytovateľa vo Vašom kraji k termínu 31.12.2015:

Poskytovateľ

DSS

ŠZ

RS

ZPB

IC

TS

Verejný-OvZP

1790

1033

2

20

-

-

Verejný-obce

36

12

-

-

-

-

Neverejný

117

153

-

10

-

-

ŠSP

ZpS

SPOLU

-

467

3312

-

559

607

-

877

1157

Poznámka:

Údaje podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb za Žilinský samosprávny kraj, t.j. údaje o kapacite, nakoľko údajmi o obsadenosti nedisponujeme s výnimkou organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „OvZP ŽSK“), kde je obsadenosť nasledovná:

Poskytovateľ

DSS

ŠZ

RS

ZPB

IC

TS

Verejný

1785

1030

-

16

-

-

ŠSP

ZpS

SPOLU

-

460

3291

 

K bodu 2-

Uveďte počet čakateľov na poskytnutie sociálnej služby (poradovníky) podľa druhu sociálnej služby vedených v poradovníku k termínu 31.12.2015:

Poskytovateľ

DSS

ŠZ

RS

ZPB

IC

TS

Verejný

Neverejný

ŠSP

ZpS

SPOLU

Poznámka:

Údajmi o poradovníkoch verejných a neverejných poskytovateľoch sociálnej služby ŽSK nedisponuje s výnimkou OvZP ŽSK, kde sú poradovníky podľa druhu sociálnej služby k termínu 31.12.2015 nasledovné:

Poskytovateľ

DSS

ŠZ

RS

ZPB

IC

TS

Verejný*

430

110

-

-

-

-

ŠSP

ZpS

SPOLU

-

129

669

*V poradovníku sa nachádzajú fyzické osoby - žiadatelia o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorí si žiadosť podali do viacerých nimi vybraných OvZP, na čo majú právo. Tým je číselný údaj skreslený.

K bodu 3-

Uveďte priemerné bežné výdavky (PBV) a priemerné dosiahnuté príjmy (PDP) na 1 klienta/mesiac podľa druhu sociálnej služby a kapacity za rok 2015: 

Druh sociálnej služby

Forma

Kapacita

PBV

PDP

Domov sociálnych služieb

Celoročná pobytová

Kapacita do 40 miest

7 685,92 €

3 107,12 €

Celoročná pobytová

Kapacita od 41 – 100 miest

-

-

Celoročná pobytová

Kapacita nad 100 miest

-

-

Špecializované zariadenie

Celoročná pobytová

Kapacita do 40 miest

8 681,47 €

3 186,72 €

Celoročná pobytová

Kapacita od 41 – 100 miest

8 473,25 €

3 154,32 €

Celoročná pobytová

Kapacita nad 100 miest

8 359,50 €

2 839,35 €

Podporované bývanie

Celoročná pobytová

Kapacita do 40 miest

6 005,83 €

2 261,69 €

Pobytová týždenná

Kapacita do 40 miest

-

-

Rehabilitačné stredisko

Ambulantná

-

-

Celoročná pobytová

-

-

Integračné centrum

Ambulantná

-

-

Zdroj: Smernica č. 113/2016, ktorou sa oznamujú zistené priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za predchádzajúci rozpočtový rok:
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/smernice/2016/smernica-rok-113-2016.pdf
Zdroj: Príloha 1 k Smernici č. 113/2016:
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/smernice/2016/priloha-k-smernici-rok-113-2016.pdf

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky