Žiadosť č. 43

  • Otázka: 

    Žiadame Vás o poskytnutie informácie týkajúcej sa zariadenia pre seniorov Biely orgován n. o., so sídlom Rajecká 2788/1, 010 01 Žilina, prevádzka: Oščadnica – Závozy 2025, 023 01, a to či predmetné zariadenie poskytuje okrem sociálnych služieb svojím prijímateľom aj ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle § 22 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  • Odpoveď: 

    Žilinský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.) zaregistroval dňa 25. 9. 2014 neziskovú organizáciu biely orgován, n. o. so sídlom Rajecká 2788/1, 010 01 Žilina (ďalej len „biely orgován, n. o. alebo „nezisková organizácia“) ako poskytovateľa sociálnych služieb v zariadení pre seniorov s miestom poskytovania Závozy 2025, 023 01 Oščadnica s kapacitou 39 miest.
    V dokladoch predložených neziskovou organizáciou pre účely registrácie (v Štatúte neziskovej organizácie, v Zakladacej listine neziskovej organizácie, v Rozhodnutí Obvodného úradu Žilina o registrácii neziskovej organizácie a v Opise rozsahu a podmienok poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov podľa § 64 ods. 5 písm. i) zákona č. 448/2008 Z. z.)  je deklarované, že nezisková organizácia poskytuje okrem iných činností aj ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení. 
    Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do 8 dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 zákona č. 448/2008 Z. z. Do dnešného dňa nebol Žilinský samosprávny kraj informovaný o žiadnej zmene týkajúcej sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v neziskovej organizácii biely orgován, n. o..


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky