Žiadosť č. 41

 

 • Otázka: 

  V zmysle zákona č. 2011/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o týkajúce sa verejného obstarávania pre pracovisko Dialýza Námestovo. VÚC Žilina zabezpečuje verejné obstarávanie pre pracovisko dialýzy v Oravskej poliklinike Námestovo. Žiadam o vyjadrenie kde a kedy sa uskutočnilo verejné obstarávanie a kedy bolo ukončené.
 • Odpoveď: 

  Identifikácia ukončeného verejného obstarávania:
  Verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
  Názov zákazky:Nákup kompletného vybavenia dialyzačného strediska pre OP Námestovo
  Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka, verejná súťaž podľa § 51 ZVO s použitím e- aukcie. 
  Zverejnenie: v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2015/S 180-326513 zo dňa 17.09.2015 a vo Vestníku VO č. 185/2015 - 18.09.2015 pod číslom 18983- MST.

  Proces verejného obstarávania:
  Dňa 14.09.2015 bolo po dôkladnej príprave súťažných podkladov k predmetnej zákazke s názvom: „Nákup kompletného vybavenia dialyzačného strediska pre OP Námestovo“, zaslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do úradného Vestníka EÚ a následne na zverejnenie do Vestníka VO, v súlade s § 50 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. n. p. (ďalej len “zákon o VO“).
  Dňa 18.09.2015 bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom Vestníku Európskej únie, pod por. č. 2015/S 180-326513, a  vo Vestníku VO č. 185/2015 - 18.09.2015, pod číslom 18983- MST s názvom zákazky: „Nákup kompletného vybavenia dialyzačného strediska pre OP Námestovo“. 
  Predmet zákazky bol rozdelený do troch samostatných častí:

  Časť č. 1 : Dialyzačné monitory, dialyzačné lôžka, vrátane spotrebného materiálu
  Predmetom zákazky pre prvú časť obstarávania bolo:
  - a/ nákup 6 ks nových dialyzačných monitorov na realizáciu hemodiafiltrácie, nákup 5 ks nových dialyzačných lôžok
  - b/ nákup dialyzačných setov kompatibilných s dialyzačným monitorom, dialyzátorov, dialyzačných ihiel a pyrogénnych filtrov na  obdobie 48 mesiacov.

  Časť č. 2 : Dialyzačné koncentráty 
  Predmetom zákazky pre druhú časť obstarávania bol:
  - nákup dialyzačných koncentrátov na obdobie 48 mesiacov

  Časť č. 3 : Zariadenie na úpravu vody
  Predmetom zákazky pre tretiu časť obstarávania bol:
  -nákup zariadenia pre úpravňu vody pre dialýzu Oravskej polikliniky Námestovo

  Dňa 03.11.2015 sa uskutočnilo otváranie časti ponúk s označením „Ostatné“za účasti členov komisie menovaných na otváranie a vyhodnotenie ponúk predložených v rámci zákazky. 
  Otváranie časti ponúk s označením „Kritéria“, sa konalo dňa 03.12.2015, v súlade s § 41 zákona o VO“).
  Po vyhodnotení tejto časti ponúk sa uskutočnila e- aukcia na predmet zákazky. 
  E- aukcia sa uskutočnila dňa 15.12.2015 na prvú časť predmetu zákazky a druhú časť predmetu zákazky a dňa 16.12.2015 na  tretiu časť predmetu zákazky. 
  E- aukcia sa konala elektronicky prostredníctvom systému EVOSERVIS na stránke: www.evoservis.sk/zsk/
  Po skončení e- aukcie, dňa 16.12.2015 sa komisia zišla za účelom celkového vyhodnotenia ponúk. Nakoľko bola predložená len jedna ponuka, komisia ju podľa zákona odporučila zrušiť.
  Okrem toho že bola ponuka uchádzača neprimerane vysoká, bola neprijateľná aj z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Verejný obstarávateľ preto zrušil použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 2 zákona o VO.

  Týmto úkonom bol proces verejného obstarávania ukončený a následne v zákonom stanovenej lehote bolo zaslané oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na zverejnenie do  úradného v EÚ Vestníka a následne na zverejnenie do Vestníka VO.

  Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky bolo zaslané na zverejnenie do  úradného Vestníka EÚ a následne na zverejnenie do Vestníka VO dňa 22.12.2015. Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky bolo zverejnené vo Vestníku VO č. 252/2015 - 22.12.2015, pod zn. 24979 – ZST.

  Dôležité linky pri procese tohto verejného obstarávania:

  V súčasnej dobe prebieha nový proces verejného obstarávania, v rámci ktorého bolo Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2016/S 082-144999 a vo Vestníku VO č. 59/2016 - 24.03.2016, pod číslom 6022- MST.
  Aktuálne prebiehajú procesné úkony spojené s vyhodnocovaním ponúk v časti ponúk s označením „Kritéria“, ktoré sa konalo dňa 24.05.2016. Po vyhodnotení ponúk sa uskutoční e- aukcia na predmet zákazky, pokiaľ nebudú naplnené zákonom stanovené podmienky pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.

  Dôležité linky pri tomto procese verejného obstarávania: