Žiadosť č. 4

 • Otázka: 

  V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám vás ako povinnú osobu (ust. § 2 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám) žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácií:
  a) v akej výške poskytol ŽSK príspevky Súkromnému centru voľného času, Lombardiniho ulica 26, Bytča za rok 2015 na základe VZN 39/2015?
  b) na základe akých podkladov došlo k poskytnutiu príspevkov podľa písm. a)?
  c) uvedenie podrobnej špecifikácie poskytnutých príspevkov (výška, dôvod, obdobie, za ktoré boli poskytnuté, ak bolo iné ako kalendárny rok 2015)
 • Odpoveď: 

  a) Žilinský samosprávny kraj v roku 2015 poskytol zo svojho rozpočtu podľa VZN ŽSK č. 27/2011 platné do 31.7.2015 a podľa VZN ŽSK č. 39/2015 platné od 1.8.2015 (ďalej len „VZN“) zriaďovateľovi Súkromného centra voľného času, Lombardiniho 26, Bytča (ktorým je JUVENTAS Žilina, n. o.) dotáciu vo výške 271 047 € na mzdy a prevádzku na žiakov nad 15 rokov veku. Výška dotácie sa v zmysle VZN poskytuje podľa súčinu preukázaného počtu žiakov v školskom zariadení k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka a schválenej výšky normatívu na jedného žiaka v školskom zariadení (výška normatívov je pre jednotlivé školské zariadenia uvedená v Prílohe č. 2.1/2015 k VZN č. 27/2011 (do 31.7.2015) a v Prílohe č. 2 k VZN č. 39/2015 (od 1.8.2015); v danom prípade bola výška dotácie na jedného žiaka pre deti do 25 rokov veku – 119,38 Eur/rok a pre osoby nad 25 do 30 veku 30,73 €/ rok).

  b) Vyššie uvedenú dotáciu na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľa súkromného centra voľného času Žilinský samosprávny kraj poskytol v zmysle § 9 odsek 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyššie uvedeného VZN. Dotácia bola poskytnutá na základe doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie a ďalších dokladov vyžadovaných podľa článku IX odsek (4) v zmysle VZN ŽSK č. 27/2011; Žiadosť spolu s prílohami bola doručená na Úrad ŽSK dňa 25.09.2014.

  c) Okrem vyššie uvedenej dotácie bola v roku 2015 pre zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Lombardiniho ulica 26, Bytča poskytnutá účelová dotácia na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 1 589 €, ktorá bola schválená na decembrovom zastupiteľstve ŽSK (dotáciu bolo možné použiť vo výplatnom termíne za mesiac december 2015). Uvedená dotácia bola poskytnutá na základe rozhodnutia Úradu ŽSK o poskytnutí mimoriadnych odmien aj pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a tiež pre neštátne zariadenia z dôvodu, aby bol dodržaný § 9 odsek 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pokiaľ požadujete informácie za iné obdobie ako za rok 2015 (týka sa písm. c) uvedeného vo Vašej žiadosti), žiadame upresniť, ktorého obdobia sa informácia má týkať.