Žiadosť č. 4

 • Otázka: 

  V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám vás ako povinnú osobu (ust. § 2 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám) žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácií:
  a) v akej výške poskytol ŽSK príspevky Súkromnému centru voľného času, Lombardiniho ulica 26, Bytča za rok 2015 na základe VZN 39/2015?
  b) na základe akých podkladov došlo k poskytnutiu príspevkov podľa písm. a)?
  c) uvedenie podrobnej špecifikácie poskytnutých príspevkov (výška, dôvod, obdobie, za ktoré boli poskytnuté, ak bolo iné ako kalendárny rok 2015)
 • Odpoveď: 

  a) Žilinský samosprávny kraj v roku 2015 poskytol zo svojho rozpočtu podľa VZN ŽSK č. 27/2011 platné do 31.7.2015 a podľa VZN ŽSK č. 39/2015 platné od 1.8.2015 (ďalej len „VZN“) zriaďovateľovi Súkromného centra voľného času, Lombardiniho 26, Bytča (ktorým je JUVENTAS Žilina, n. o.) dotáciu vo výške 271 047 € na mzdy a prevádzku na žiakov nad 15 rokov veku. Výška dotácie sa v zmysle VZN poskytuje podľa súčinu preukázaného počtu žiakov v školskom zariadení k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka a schválenej výšky normatívu na jedného žiaka v školskom zariadení (výška normatívov je pre jednotlivé školské zariadenia uvedená v Prílohe č. 2.1/2015 k VZN č. 27/2011 (do 31.7.2015) a v Prílohe č. 2 k VZN č. 39/2015 (od 1.8.2015); v danom prípade bola výška dotácie na jedného žiaka pre deti do 25 rokov veku – 119,38 Eur/rok a pre osoby nad 25 do 30 veku 30,73 €/ rok).

  b) Vyššie uvedenú dotáciu na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľa súkromného centra voľného času Žilinský samosprávny kraj poskytol v zmysle § 9 odsek 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyššie uvedeného VZN. Dotácia bola poskytnutá na základe doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie a ďalších dokladov vyžadovaných podľa článku IX odsek (4) v zmysle VZN ŽSK č. 27/2011; Žiadosť spolu s prílohami bola doručená na Úrad ŽSK dňa 25.09.2014.

  c) Okrem vyššie uvedenej dotácie bola v roku 2015 pre zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Lombardiniho ulica 26, Bytča poskytnutá účelová dotácia na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 1 589 €, ktorá bola schválená na decembrovom zastupiteľstve ŽSK (dotáciu bolo možné použiť vo výplatnom termíne za mesiac december 2015). Uvedená dotácia bola poskytnutá na základe rozhodnutia Úradu ŽSK o poskytnutí mimoriadnych odmien aj pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a tiež pre neštátne zariadenia z dôvodu, aby bol dodržaný § 9 odsek 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pokiaľ požadujete informácie za iné obdobie ako za rok 2015 (týka sa písm. c) uvedeného vo Vašej žiadosti), žiadame upresniť, ktorého obdobia sa informácia má týkať.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.01.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky