Žiadosť č. 37

 

  • Otázka: 
  1. Ekonomicky oprávnené náklady reportované inštitúciami: DSS, ŠZ Liptovský hrádok a DSS, ŠZ Smrečina za roky 2010 až 2015 v nasledujúcom členení:
    Mzdy, Poistné, Cestovné, Energie, Materiál, Dopravné, Údržba, Nájomné, Služby, Transfery, Odpisy HM/NHM, Spolu, EON/klient mesiac.
    Prosím tiež uviesť priemerný počet klientov a priemerný počet zamestnancov v danom roku.
    Pokiaľ DSS reportuje EON na v členení na druhy poskytovanej služby (DSS, ŠZ atď) prosím uviesť aj EON podľa jednotlivých služieb
  2. Priemerné Ekonomicky oprávnené náklady reportované všetkými zariadeniami DSS a ŠZ (priemer zariadení poskytujúcich sociálne služby okrem Zariadení pre Seniorov) Žilinského kraja.