Žiadosť č. 35

 

 • Otázka: 

  Dňa 02.05.2016 som doručil na podateľňu Žilinského samosprávneho kraja žiadosť s nižšie uvedenými otázkami. Dňa 11.05.2016 mi bola doručená Vaša odpoveď/Vaše číslo: 03929/2016/OIaZV, v ktorej som však odpovede na požadované otázky znova nenašiel. Nakoľko je vybavenie mojej žiadosti z Vašej strany nepovažujem za splnené, opätovne žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií písomnou formou.

  Sú zrušené alebo kedy boli zrušené uznesenia vlády SR o bezodplatnom prevode budov bývalej polikliniky na mesto Turzovka?
  Žiadam o zaslanie uznesenia zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke.
  Taktiež žiadam o zaslanie výsledkov hlasovania jednotlivých poslancov zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke.

  Žiadam taktiež o zaslanie zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva ŽSK, na ktorom sa rozhodovalo o odpredaji budov bývalej polikliniky v Turzovke a ktorá je podpísaná overovateľmi.

  Musím konštatovať, že sa mi potvrdilo, Mgr. Peter Kubica nerozumie jasne napísaným otázkam, a nevie čítať s porozumením. A to je na spisovateľa a bývalého pedagóga smutné. Pán Mgr. Kubica ignoruje to, že žiadam o sprístupnenie informácií písomnou formou. Odkazy na nejaké webové stránky nemienim akceptovať. Taktiež upozorňujem na neschopnosť p. Mgr. Kubicu pravdivo a kompetentne odpovedať na moje otázky a požiadavky, nakoľko pracuje na odbore informácií a zahraničných vzťahov. A preto dôrazne žiadam, aby mi odpovedal človek, ktorý je kompetentný riešiť problematiku zdravotníctva. V prípade, že by mi opäť odpovedal p. Mgr. Kubica, rád prídem osobne a podrobne mu vysvetlím, čo vlastne chcem, a čo tým myslím, keď žiadam o sprístupnenie informácií písomnou formou.

  Opätovne zdôrazňujem, že pán Mgr. Kubica mi aj vo svojej odpovedi zo dňa 10.05.2016 klame, keď na moju žiadosť, v ktorej žiadna o zaslanie výsledkov hlasovania jednotlivých poslancov zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke uvádza toto: ,,Čo sa týka predaja budov bývalej polikliniky v Turzovke, vzhľadom na to, že z podnetu mesta Turzovka, Okresný súd v Čadci vydal dňa 15.11.2012 uznesenie, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie o zákaze nakladať s časťou majetku po bývalej poliklinike v Turzovke až do vyriešenia vlastníckeho práva, Zastupiteľstvom ŽSK o predaji tohto majetku až do dnešného dňa nerozhodlo.“

  Pripomínam, že dňa 13.04.2016 sa konalo v Turzovke mimoriadne zasadnutie MsZ, na ktorom nám primátor Mesta Turzovka predložil list od predsedu ŽSK, Ing. Juraja Blanára, Vaše číslo: 2177/2016/OZ. Predseda ŽSK, Ing. Juraj Blanár v ňom okrem iného píše toto: ,, Vzhľadom k tomu, že uznesením zastupiteľstva ŽSK boli predmetné nehnuteľnosti schválené na odpredaj, v súlade so záujmom poskytovania zdravotnej starostlivosti a to za konkrétnu cenu, je dôvodné uvažovať o nároku na náhradu škody v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia v prípade ak v konaní o prevod predmetných nehnuteľností nastane situácia, v ktorej záujemca pri dodržaní všetkých právnych predpisov nebude ochotný poskytnúť výšku kúpnej ceny v pôvodne stanovenej cene a tento rozdiel bude nárokovateľný vášmu mestu.“

  Opäť preto žiadam o odpovede na vyššie uvedené otázky v žiadosti tak, ako sú formulované. Pevne verím, že uznesenie zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke s výsledkami hlasovania poslancov a zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva ŽSK podpísaná overovateľmi, kde sa rozhodlo o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke mi budú doručené v zmysle mojej žiadosti, t.j. písomnou formou.
 • Odpoveď: 

  Vašou žiadosťou nepožadujete sprístupnenie nových informácií, na požadované otázky Vám bolo odpovedané listom zo dňa 10. 5. 2016. (naše číslo listu 03929/2016/OIaZV-2)
  Uvedeným spôsobom považujeme Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov za vybavenú.