Žiadosť č. 34

 • Otázka:

  Koľko eviduje Váš kraj žiadostí o posúdenie odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby osôb so zdravotným postihnutím vo veku do 18 rokov a nad 18 rokov k 31.12.2015 podľa jednotlivých sociálnych služieb? Informáciu prosím uveďte nasledovne: 
  Názov sociálnej služby Počet žiadateľov do 18 rokov veku o posúdenie odkázanosti na danú sociálnu službu.
  Počet zazmluvnených klientov do 18 rokov veku na poskytnutie danej sociálnej služby.
  Počet žiadateľov nad 18 rokov veku o posúdenie odkázanosti na danú sociálnu službu.
  Počet zazmluvnených klientov nad18 rokov veku na poskytnutie danej sociálnej služby.
 • Odpoveď: 

  V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) je 26 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou lôžok pre 3465 prijímateľov sociálnej služby.

  Na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb vyžadujúcich posudok o odkázanosti má ŽSK k dispozícií 3204 lôžok v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a 145 zazmluvnených lôžok u neverejných poskytovateľov. Štatistiku zazmluvnených klientov do a nad 18 rokov nevedieme. 

  Nasledujúca tabuľka „Počet žiadostí občanov (do 18 rokov a nad 18 rokov) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v rokoch 2009 – 2015 v územnom obvode ŽSK“ uvádza prehľad počtu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb v Žilinskom kraji.

Tab.: Počet žiadostí občanov (do 18 rokov a nad 18 rokov) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v rokoch 2009 – 2015 v územnom obvode ŽSK

Druh sociálnej služby

rok

Občania do 18 rokov

Občania nad 18 rokov

Spolu
občania-18
občania+18Domov sociálnych služieb

2009

19

1729

1748

2010

64

2701

2765

2011

47

1821

1868

2012

9

996

1005

2013

10

957

967

2014

9

573

582

2015

6

122

128Špecializované
zariadenie

2009

0

5

5

2010

1

26

27

2011

13

154

167

2012

6

205

211

2013

9

235

244

2014

7

421

428

2015

7

646

653Zariadenie podporovaného
bývania

2009

0

7

7

2010

0

2

2

2011

0

4

4

2012

0

2

2

2013

0

8

8

2014

1

7

8

2015

0

6

6Rehabilitačné stredisko

2009

0

0

0

2010

0

1

1

2011

0

0

0

2012

0

0

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

SPOLU

208

10628

10836

Širokú paletu sociálnych služieb „mladým dospelým“ poskytuje šesť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Tieto zariadenia sociálnych služieb sú rovnomerne rozložené vo všetkých regiónoch Žilinského kraja. ŽSK zabezpečil za ostatné roky poskytovanie sociálnej služby svojim občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti a u neverejných poskytovateľov nasledovne: - v roku 2012 pre 763 občanov, - v roku 2013 pre 697 občanov, - v roku 2014 pre 642 občanov, - v roku 2015 pre 637 občanov, - do 30. 4. 2016 pre 194 občanov.

Celkovo je v územnom obvode ŽSK zaregistrovaných 89 zariadení sociálnych služieb, v ktorých je možné poskytovať sociálne služby (aj bez posúdenia odkázanosti) pre cca 6000 občanov. Ich zriaďovateľmi je ŽSK, vybrané mestá a obce Žilinského kraja a neverejní poskytovatelia.

Nasledujúca tabuľka „Kapacita lôžok v zariadeniach sociálnych služieb v územnom obvode ŽSK“ uvádza prehľad najviac využívaných druhov sociálnych služieb v Žilinskom kraji.

Kapacita lôžok v zariadeniach sociálnych služieb v územnom obvode ŽSK

Druh sociálnej služby

Kapacita lôžok

Domov sociálnych služieb

- celoročná pobytová forma

1702

- týždenná pobytová forma

92

- ambulantná forma

191

Špecializované zariadenie

- celoročná pobytová forma

1127

- týždenná pobytová forma

57

- ambulantná forma

5

Zariadenie pre seniorov

- celoročná pobytová forma

1749

- týždenná pobytová forma

52

- ambulantná forma

40

Zariadenie podporovaného bývania

30

Zariadenie núdzového bývania

81

Domov na pol ceste

28

Útulok

193

Krízové stredisko *

96

Rehabilitačné stredisko

2

Nocľaháreň

133

Denný stacionár

252

Zariadenie opatrovateľskej služby

134

Resocializačné stredisko *

26


*zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky