Žiadosť č. 33

 • Otázka: 
 1. Kedy došlo k prevodu vodnej stavby, vodovodu Huty – Stred, predtým vo vlastníctve štátu, ktorý bol ako vodná stavba povolený rozhodnutím ONV v Liptovskom Mikuláši – odbor vodného hospodárstva pre veci poľnohospodárstva a lesníctva č. 62/1963 zo dňa 22.05.1963/ďalej v texte len ako ,,vodovod Huty – Stred“/?
 2. Kto je v súčasnosti vlastníkom vodovodu Huty – Stred?
 3. Na aký subjekt boli v čase zrušenia Školy v prírode Huty ako štátnej príspevkovej organizácia, postúpené práva a povinnosti zo Zmluvy o združení zo dňa 01.10.1999 uzavretej medzi bývalou školou v prírode Huty, štátnou príspevkovou organizáciou, IČO: 626503 a obcou Huty,  ktorej účelom bolo zhotovenie diela – Rekonštrukcia prívodového potrubia z jestvujúceho vodojemu Školy v prírode Huty?

 • Odpoveď: 

 1. K prevodu došlo na základe Delimitačného protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, uzavretý podľa § 5 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov dňa 1.7.2002.
 2. V súčasnosti prebieha skúmanie účtovných dokladov a právna analýza uvedeného prípadu.
 3. Na základe Delimitačného protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, uzavretý podľa § 6 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zo dňa 31.03.2005 a Rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja o zrušení príspevkovej organizácie - číslo:  2382/2005/OŠ/SP.

  Odovzdávajúci: Škola v prírode, 027 32 Huty, IČO: 00 626 203
  Preberajúci: Žilinský samosprávny kraj, J. Kalinčiaka 14, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427

Prílohy: 

 1. Kópia Delimitačného protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, uzavretý podľa § 5 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
 2. Kópia Delimitačného protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, uzavretý podľa § 6 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 3. Kópia Rozhodnutia o zrušení príspevkovej organizácie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky