Žiadosť č. 32

 

  • Otázka:

    Obraciame sa na Vás s požiadavkou o poskytnutie údajov za sociálne zľavy na autobusovú dopravu podľa druhu zliav za rok 2014 do 16.5.2016 v zmysle priloženej tabuľky.

  • Odpoveď:

Tabuľka 1. Kvantifikácia sociálnych zliav pre vybrané skupiny osôb za rok 2014

Ukazovateľ

Druh dopravy, % zľavy

Skutočné tržby
v tis. Є

Dotácia dopravcu
v tis. Є

Poberatelia zliav

žiaci , študenti

prímestská - 43,59%

4 118

3 297

MHD …... %

 

 

deti do 6 rokov

prímestská - 94,85%

15,8

246

MHD …... %

 

 

deti 6 – 15 ročné

Prímestská - 43,23%

480

344

MHD …... %

 

 

ZŤP, ZŤP doprovod, ZŤP - S

prímestská - 61,46%

506

1 090

MHD …... %

 

 

dôchodcovia pod 70 rokov

prímestská - 66,46%

31

46

MHD ...... %

 

 

dôchodcovia nad 70 rokov

prímestská - 64,63%

329

502

MHD …... %

 

 

iné zľavy

prímestská - 57,51%

5 941

559

MHD …... %

Dotácia zo štátneho rozpočtu v roku 2014 bola …………   v tis. Є
Dotácia z rozpočtu mesta v roku 2014 .................................. v tis. Є
Dotácia z rozpočtu samosprávneho kraja v roku 2014....14 731 v tis. Є*
Iná dotácia ...................................................................................v tis. Є


*Celková suma úhrady straty zmluvným dopravcom za objednané služby vo verejnom záujme. Stratu tvorí – strata z poskytnutých zliav 6 083 tis. € a zvyšok je strata z dopravnej obslužností územia.

Pozn.: Žilinský samosprávny kraj je objednávateľom dopravných služieb v oblasti pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na svojom území. Financovanie tejto kompetencie je z vlastného rozpočtu. Nemáme prehľad o o dotáciach miest v rámci MHD ani dotáciách štátu v rámci regionálnej železničnej doprave.

Iné zľavy:

Žilinský samosprávny kraj v rámci dohodnutých cenníkov v zmysle uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme financuje aj ďalšie zľavy – vyššie uvedené ako „iné“. Okrem žiackeho, študentského, dôchodcovského a cestovného pre sociálne skupiny obyvateľstva s preukazmi ŤZP, resp. ŤZP-S poskytujú naši zmluvní dopravcovia nasledovné osobitné cestovné:
· Zľava na obyčajné cestovné pre cestujúcich, ktorí využijú na platenie dopravnú kartu
· Zľava pre rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky. 
· Preprava za jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb – zamestnanecké cestovné (Cestovné SAD - dieťa zamestnanca, Cestovné SAD – zamestnanec, Cestovné SAD – ostatné /vdovy a vdovci po zamestnancov SAD, dôchodcovia po odrobení určitého veku v SAD, manželia/manželky zamestnancov SAD/

Územie, pre ktoré boli kvantifikované sociálne zľavy (obce, okresy, kraj): 
Žilinský samosprávny kraj (región Kysuce, Orava, Turiec, Liptov, Horné Považie)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky