Žiadosť č. 31

 

 • Otázka: 

  Opätovne žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií písomnou formou:

  ► Sú zrušené alebo kedy boli zrušené uznesenia vlády SR o bezodplatnom prevode budov bývalej polikliniky na mesto Turzovka?
  ► Žiadam o zaslanie uznesenia zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke.
  ► Taktiež žiadam o zaslanie výsledkov hlasovania jednotlivých poslancov zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke.

  Považujem za smutné, že riaditeľ Mgr. Peter Kubica, riaditeľ nejakého odboru nerozumie jasne napísaným otázkam, a že nevie čítať s porozumením. Výkon p. Kubicu je na spisovateľa a bývalého pedagóga príliš slabý. Je tiež zjavne neschopný a nekompetentný odpovedať na vyššie uvedené otázky, nakoľko pracuje na odbore informácií a zahraničných vzťahov. To má od zdravotníctva príliš ďaleko, a preto žiadam, aby mi odpísala osoba, ktorá je v tejto problematike kompetentná a schopná odpovedať.
  Pán Mgr. Kubica mi však vo svojej odpovede aj klame, keď na moju žiadosť, v ktorej žiadam o zaslanie výsledkov hlasovania jednotlivých poslancov Zastupiteľstva ŽSK  predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke uvádza nasledovné: ,,Z tohto dôvodu nie sú ani výsledky hlasovania.“

  Dňa 13.4.2016 sa však konalo v Turzovke mimoriadne zasadnutie MsZ, na ktorom nám primátor Mesta Turzovka predložil list od predsedu ŽSK, Ing. Juraja Blanára, Vaše číslo: 2177/2016/OZ.
  Predseda ŽSK, Ing. Juraj Blanár v ňom okrem iného píše toto: ,, Vzhľadom k tomu, že uznesením Zastupiteľstva žilinského samosprávneho kraja boli predmetné nehnuteľnosti schválené na odpredaj, v súlade so záujmom poskytovania zdravotnej starostlivosti a to za konkrétnu cenu, je dôvodné uvažovať o nároku škody v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia v prípade ak v konaní o prevod predmetných nehnuteľností nastane situácia, v ktorej záujemca pri dodržaní všetkých právnych predpisov nebude ochotný poskytnúť výšku kúpnej ceny v pôvodne stanovenej cene a tento rozdiel bude nárokovateľný voči Vášmu mestu.“

  To, že Zastupiteľstvo ŽSK rozhodlo o predaji budov bývalej poliklinky v Turzovke, potvrdil na mimoriadnom zasadnutí MsZ, dňa 13.04.2016 aj prednosta MsÚ v Turzovke – Ing. Marián Masnica, ktorý bol v rokoch 2009-2013 poslancom ŽSK.
  Opäť preto žiadam o odpovede na vyššie uvedené otázky tak, ako sú formulované. Zároveň očakávam odpoveď od osoby, ktorá je vo veci kompetentná odpovedať a nebude klamať.

  Tiež verím, že moje žiadosti a odpovede zo strany ŽSK budú kompletne zverejnené na internetovej stránke ŽSK, nakoľko plánujem na tieto skutočnosti upozorniť širšiu verejnosť.
 • Odpoveď: 

  Uznesenia vlády SR sú zverejnené na webovom sídle: 
  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/UzneseniaDatumy. Zároveň Vám v tejto veci citujem z odôvodnenia  právoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn.  10Co 740/2014: ,, „Okresný súd vo vzťahu k prvému tvrdenému nadobúdaciemu titulu (navrhovateľa)... zistil, že ... Existuje aj privatizačný projekt na bezodplatný prevod majetku na mesto Turzovka podľa § 12 ods. 2 zák. č.  92/1991 Zb., ktorý bol uzneseniami Vlády SR č. 937, 577 schválený.  Zo stanoviska odpovede Fondu národného majetku SR zo dňa  01. 02. 2013 bolo preukázané, že Fond národného majetku SR nerealizoval bezodplatný prevod majetku na mesto Turzovka, pretože takýto majetok nepodliehal privatizácii podľa zák. č.  92/1991 Zb. Navrhovateľ podľa názoru okresného súdu nepreukázal nadobudnutie vlastníckeho práva na základe rozhodnutia o privatizácii.“   

  Čo sa týka predaja budov bývalej polikliniky v Turzovke, vzhľadom na to, že z podnetu mesta Turzovka, Okresný súd v Čadci vydal dňa 15.11.2012 uznesenie, ktorým  bolo nariadené predbežné opatrenie o zákaze nakladať s časťou majetku po bývalej poliklinike v Turzovke až do vyriešenia vlastníckeho práva, Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja o predaji tohto majetku až do dnešného dňa nerozhodovalo. Uznesenia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja sú zverejnené na webovej stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/zasadnutie-zastupitelstva-zsk/ v časti Zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK.

  Uvedeným spôsobom považujeme Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov za kladne vybavenú, nakoľko sa požadujete informácií, ktoré sú zverejňované v zmysle platnej právnej úpravy a odkazom na zverejnené informácie považujeme našu informačnú povinnosť voči Vašej osobe v plnom rozsahu za splnenú.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky