Žiadosť č. 29

 • Otázka: 

  Žiadame Vás o poskytnutie informácií – špecifikovanie, z čoho vznikla uplatnená zmluvná pokuta vo výške 6.000 €, ktorú si ŽSK uplatnil voči CALORIM SK, s.r.o., resp. za čo bola táto zmluvná pokuta udelená.

 • Odpoveď: 

  Na predmetnú akciu (Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia, DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16, Liptovský Hrádok) bola dňa 25. 8. 2014 uzatvorená ZoD č. 647/2014/OVS medzi objednávateľom Žilinský samosprávny kraj a DSS a ŠZ, Liptovský Hrádok ako a dodávateľom firmou  CALORIM SK s.r.o., Nesluša ako zhotoviteľom. 
  V Čl. III bod 3.2 ZoD sa zhotoviteľ zaviazal na ukončení prác 30 kalendárnych dní od písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Písomné odovzdanie staveniska bolo vykonané dňa 03. 09. 2014 s tým že v zmysle ZoD budú práce ukončené do 03. 10. 2014 vrátane.
  Podľa Čl. VII bod 7.1 ZoD má objednávateľ právo žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 3000,00 € za každý aj začatý deň omeškania. 
  Práce neboli ukončené v stanovenom termíne, s tým že preberacie konanie bolo začaté dňa 8. 10. 2014 ukončené dňa 10. 10. 2014. Podľa preberacieho protokolu č. 01/DSSaŠZ_LH/2014 bolo skonštatované že skutočné ukončenie prác bolo dňa 9. 10. 2014, teda celkové omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela je 6  dní, s tým že 4 dni sa zhotoviteľovi priznávajú, za čo si objednávateľ zmluvnú pokutu neuplatňoval. Na preberacom konaní bol ako splnomocnený zástupca firmy CALORIM SK s.r.o., Nesluša ustanovený p. Michal Palarec bytom Novomeského ulica, Kysucké Nové Mesto, ktorý preberací protokol podpísal bez pripomienok.
  Podľa ústnych pripomienok vedenia a zamestnancov DSS a ŠZ a stavebného dozoru, absentovalo odborné vedenie stavby zo strany zhotoviteľa.
  Z uvedeného vyplýva že pokuta vo výške 6000 € bola spoločnosti CALORIM SK s.r.o., Nesluša udelená za nedodržanie termínu ukončenia diela.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky