Žiadosť č. 27

 

  • Otázka:
  1. Sú zrušené alebo kedy boli zrušené uznesenia vlády SR o bezodplatnom prevode budov bývalej polikliniky na mesto Turzovka?
  2. Žiadam o zaslanie uznesenia zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke.
  3. Taktiež žiadam o zaslanie výsledkov hlasovania jednotlivých poslancov zastupiteľstva ŽSK o predaji budov bývalej polikliniky v Turzovke.
  • Odpoveď:

  1. Žilinský samosprávny kraj vychádzajúc z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn.  10Co 740/2014 zo dňa  30. 09. 2015 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Čadca sp. zn.  4C 298/2012 zo dňa  26. 06. 2014 v právnej veci navrhovateľa: Mesto Turzovka proti odporcovi:  Žilinský samosprávny kraj  o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam za účasti Okresnej prokuratúry v Čadci cituje z odôvodnenia rozhodnutia:  „Okresný súd vo vzťahu k prvému tvrdenému nadobúdaciemu titulu (navrhovateľa)... zistil, že ... Existuje aj privatizačný projekt na bezodplatný prevod majetku na mesto Turzovka podľa § 12 ods. 2 zák. č.  92/1991 Zb., ktorý bol uzneseniami Vlády SR č. 937, 577 schválený.  Zo stanoviska odpovede Fondu národného majetku SR zo dňa  01. 02. 2013 bolo preukázané, že Fond národného majetku SR nerealizoval bezodplatný prevod majetku na mesto Turzovka, pretože takýto majetok nepodliehal privatizácii podľa zák. č.  92/1991 Zb. Navrhovateľ podľa názoru okresného súdu nepreukázal nadobudnutie vlastníckeho práva na základe rozhodnutia o privatizácii.“ 

    Vyššie uvedeným rozsudkom bol zamietnutý návrh mesta Turzovka na určenie vlastníckeho práva k budovám bývalej polikliniky v Turzovke v celom rozsahu.
  2. Nebol zrealizovaný predaj budov bývalej polikliniky v Turzovke.
  3. Z tohto dôvodu nie sú ani výsledky hlasovania.