Žiadosť č. 23

  • Otázka:

    Žiadam o zaslanie kopií písomnej dokumentácie, ktorú zaslal pán Grajciar voči mojej osobe, ako riaditeľke školy. 
    Doplnenie žiadosti: či a kedy pán Grajciar podal na Vúc sťažnosť na riadititeľku Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Žiadam fotokópie takejto korešpondencie.

  • Odpoveď: 
Žilinský samosprávny kraj, odbor informácií a zahraničných vzťahov ako vecne a miestne príslušný správny orgán I. stupňa analogicky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti žiadateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin o sprístupnenie informácií postupujúc v súlade s  § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s §§ 46,47 a  nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

R o z h o d n u t i e

Žiadosť žiadateľa zo dňa 10. 03. 2016 v spojení s jej doplnením zo dňa 04. 04. 2016 o sprístupnenie informácií: „či a kedy pán Bc. Miroslav Grajciar podal na VÚC sťažnosť na riaditeľku Strednej odbornej školy obchodu a služieb“ podľa § 7 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov odmieta v celom rozsahu. 

Odôvodnenie:

Žilinskému samosprávnemu kraju (ďalej aj len ako „ŽSK“) bola dňa 15. 03. 2016 doručená žiadosť žiadateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin, ktorou žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „zákon č. 211/2000 Z. z.“ alebo „zákon o slobode informácií) požiadal ŽSK „o zaslanie fotokópií písomnej komunikácie, ktorú Vám zaslal Bc. Miroslav Grajciar voči mojej osobe ako riaditeľke školy“. Na základe výzvy ŽSK žiadateľ žiadosť doplnil podaním doručením ŽSK dňa 06. 04. 2016 tak, že uviedol, že žiada o sprístupnenie informácií: „či a kedy pán Bc. Miroslav Grajciar podal na VÚC sťažnosť na riaditeľku Strednej odbornej školy obchodu a služieb“ a že túto korešpondenciu (sťažnosti) žiada sprístupniť formou zaslania fotokópií.

Odbor informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávna kraja preskúmaním obsahu žiadosti o informácie zistil, že žiadosť o informácie smeruje voči takým informáciám, ktoré sa spravujú režimom zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o sťažnostiach“).

Zákon o slobode informácií je založený na základnom princípe „čo nie je tajné, je verejné“. Tento princíp vyjadruje, že informácie, ktorými disponuje povinná osoba, musia byť žiadateľovi sprístupnené, okrem tých, ktoré zákon zo sprístupnenia vylučuje. Sprístupnenie niektorých informácií vylučuje samotný zákon o slobode informácií. Sprístupnenie niektorých ďalších informácií však vylučujú aj osobitné zákony, ktoré môžu výslovne stanoviť, že niektoré druhy informácií sa verejnosti na základe zákona o slobode informácií nesprístupňujú. V takomto prípade má osobitná úprava v týchto zákonoch prednosť pred zákonom o slobode informácií.

Podľa ust. § 7 ods. 2 zákona o sťažnostiach: „Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.7“

Zákon o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti. Tento zákon je vo vzťahu k zákonu o slobode informácie osobitnou právnou úpravou, ktorá má prednosť pred zákonom o slobode informácií. Tento zákon výslovne vo vyššie citovanom § 7 ods. 2 ustanovuje, že informácie súvisiace s vybavovaním sťažnosti sa nesprístupňujú na základe zákona o slobode informácií (§ 8 až 12 zákona). Podľa dôvodovej správy k § 7 ods. 2 zákona o sťažnostiach: „Údaje, ktoré orgán verejnej správy vybavujúci sťažnosť zhromažďuje a spracúva, sú údaje, ktoré úzko súvisia s individuálnym právom fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Podanie sťažnosti je právo sťažovateľa, nie jeho povinnosť. Zverejnenie údajov, ktoré sú obsahom sťažnosti, by bolo zásahom do individuálneho práva sťažovateľa. Údaje, ktoré obsahuje sťažnosť, nie sú údajmi orgánu verejnej správy, ktorý je podľa zákona o slobode informácií povinnou osobou. Takéto údaje nie sú informáciou o činnosti povinnej osoby, a preto nie je správne a účelné takéto informácie verejnosti poskytovať.“

Navyše, samotný zákon o slobode informácií vylučuje zo sprístupňovania verejnosti informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby a písomnosti a prejavy osobnej povahy. 
Podľa ust. § 9 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.14)“ 

Požadované informácie sa jednoznačne dotýkajú osobnosti p. Bc. Miroslava Grajciara, zasahujú do jeho súkromia a  prejavov osobnej povahy. Neexistuje zákonný podklad, na základe ktorého by mala byť verejnosť na základe zákona o slobode informácií bez jeho súhlasu informovaná o tom, či realizoval alebo nerealizoval svoje individuálne právo sťažovať sa, a ak ho realizoval, tak kedy a s akým obsahom. Je potrebné podotknúť, že zákon o sťažnostiach upravuje osobitnú právnu úpravu vybavovania sťažností, vrátane oboznamovania sa s obsahom sťažnosti.

Odbor informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja má teda za to, že požadované informácie nie je možné sprístupniť, pretože ich sprístupnenie vylučuje § 7 ods. 2 zákona o sťažnostiach v spojení s  § 9 ods. 1 zákona o slobode informácií.