Žiadosť č. 20

  • Otázka:

  1. Informáciu o tom, na základe akých faktov, vedel daný poľovník pri love daného usmrteného jedinca bezpečne rozpoznať že sa nejedná o alfa jedinca. (podľa prehľadu o love vlka dravého ku dňu 19.01. 2016 zverejneným ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa jedná o ulovených 43 jedincov vlka dravého, z toho 9 jedincov usmrtených na území žilinského samosprávneho kraja, v poľovníckej sezóne 2015/2016 v trvaní od 1. Novembra 2015 do 15. Januára 2016.)
  2. Ďalej žiadam o sprístupnenie informácií, akým spôsobom bol tento fakt – že sa nejedná o alfa jedinca príslušným poľovníckym hospodárom, prípadne inou poverenou osobou, či pracovníkom štátnej ochrany prírody SR, overený.  Keďže podľa podmienok určených ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určil kvótu lovu vlka dravého 2015/2016 a podľa bodu 4. tohto dokumentu, určil, že lov vlka dravého možno vykonať iba v takom prípade, pokiaľ vie poľovník bezpečne rozpoznať alfa jedincov – ktorých lov nie je povolený. 

    Na základe kópií všetkých záznamov o ulovení vlka dravého vystavenými pracovníkom štátnej ochrany prírody SR, prípadne iným povereným príslušným poľovníckym hospodárom v poľovníckej sezóne 2015/2016 v trvaní od 1. Novembra 2015 do 15. Januára 2016, ktoré mi boli poskytnuté na základe žiadosti o sprostredkovanie informácií Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, mnou požadované informácie na týchto záznamoch absentujú. 

  • Odpoveď:

    Žilinský samosprávny kraj nedisponuje požadovanými informáciami o love vlka dravého. Preto Vám odporúčame obrátiť sa s Vašou žiadosťou na Okresný úrad, odbor starostlivosti  o životné prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina alebo na Štátnu ochranu prírody SR Banská Bystrica, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica.  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky