Žiadosť č. 18

 

  • Otázka: 
  1. Na webovej stránke Kysuckého Nového Mesta je zverejnený oznam o zámere zámeny pozemkov medzi KNM a ŽSK. Podľa tohto dokumentu by po schválení zastupiteľstvom v KNM malo po výmene autobusové nástupište v KNM prejsť do vlastníctva ŽSK. Plánuje následne ŽSK toto nástupište zrekonštruovať alebo aké sú ďalšie plány s autobusovým nástupišťom. 
  2. Súčasťou výmeny je aj povinnosti vlastníka pozemku KN C 4886/6 strpieť na tomto zaťaženom pozemku výkon práva vybudovania a užívania monitorovacieho systému pre environmentálne záťaže, vrátane zariadenia, uloženia, vedenia, výstavby a užívania monitorovacieho (hydrogeologického) vrtu, b/ vstup a prechod osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom realizácie monitoringu environmentálnych záťaží, výkonu geologických a geofyzikálnych prác, užívania, údržby, výmeny, zmien, opráv, monitorovania a odstránenia hydrogeologického vrtu a ďalších činností potrebných pre realizáciu a udržateľnosť projektu v prospech oprávneného z vecného bremena: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, SR, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 17936667-19/2015 vyhotoviteľa: Anton Poštek – Geodetické práce, Žilinská 98, Krásno nad Kysucou zo dňa 02. 09. 2015, autorizačne overenom dňa 02. 09. 2015 Ing. Jurajom Rosinčinom, úradne overenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, dňa 14. 09. 2015 pod č. 329/15. Je možné k tomuto bremenu poskytnúť viac informácii? Má byť na tomto pozemku vybudované monitorovacie zariadenie (hydrogeologický vrt)? Za akým účelom sa bude budovať spomínané monitorovacie zariadenie, na čo bude slúžiť, čo bude monitorovať a kedy by sa malo na pozemku začať budovať?
  • Odpoveď:
  1. Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti neplánuje zrekonštruovať autobusové nástupište v Kysuckom Novom Meste, ktoré ešte stále nie je majetkovo vysporiadané.
  2. Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 8/13 bod 12. zo dňa 16. 11. 2015 bolo schválené zriadenie vecného bremena, ktorého rozsah je vymedzený geometrickým plánom č. 17936667-19/2015. Ide o hydrogeologický vrt, ktorý bol z dôvodu realizácie projektu „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ v rámci Operačného programu Životné prostredie zrealizovaný v pozemku KN-C parcela č. 4886/6 v k. ú. Kysucké Nové Mesto. Vrt bude slúžiť na poskytovanie informácií o hladine a vlastnostiach podzemnej vody, ktoré sú potrebné pre realizáciu daného projektu. Pre viac informácií k už vybudovanému hydrogeologickému vrtu kontaktujte, prosím, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave.