Žiadosť č. 14

 

  • Otázka:

    Žiadam o poskytnutie informácií za rok 2015 o:
  1. počte, druhov živočíchov a lokalitách nálezu poranených živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami na pozemných komunikáciách, ktoré sú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách vo vlastníctve alebo v správe ŽSK a o finančných nákladoch vynaložených na likvidáciu kadavérov živočíchov uhynutých v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami na pozemných komunikáciách v správe ŽSK napr. so zabezpečením zjazdnosti
  2. druhoch inváznych rastlín, lokalitách a ploche výskytu inváznych druhov rastlín a finančných nákladoch vynaložených na reguláciu výskytu a odstraňovanie inváznych druhov rastlín
  • Odpoveď:

    Správa ciest ŽSK ako správca a ŽSK ako vlastník ciest II. a III. triedy v ŽSK neevidujú výskyt inváznych rastlín na cestom telese týchto ciest, resp. v ich blízkosti. Čo sa týka stretu živočíchov s motorovými vozidlami, správca, resp. vlastník cesty nemá žiadne informácie o takýchto dopravných nehodách, nakoľko prípadné strety zvery sú riešené ako škodová udalosť a rieši to okresný dopravný inšpektorát s príslušným poľovným združením.