Žiadosť č. 8

 

 • Otázka:

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o výstavbe stredovekej dedine Paseka pod hradom Strečno. Konkrétne podrobné informácie o  spôsobe  výberu víťazného projektu, dodávateľov a stavebníka a v prípade, že boli použité financie Európskej Únie aj o spôsobe  podania žiadosti o príspevok,  a konzultačnej firme (v prípade, že sa zúčastnila procesu žiadosti o dotáciu).

 • Odpoveď: 

  Názov projektu: Oddychová zóna pod hradom Strečno
  Postup: užšia súťaž
  Podlimitná zákazka, vyhlásená vo VVO č.65/2011 zo dňa 2.4.2011 pod ev. č. 02551-MUP
  Zmluva o dielo (ZOD) podpísaná s úspešným uchádzačom: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31606296, dňa 8.8.2012
  Č. ZOD.: 730/2012/OVS, zverejnená na web. verejného obstarávateľa 9.8.2012
  Hodnota ZOD: 448.200,30 EUR s DPH
  Informácia o výsledku VO zaslaná na ÚVO: 9.8.2012
  Projekt bol spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2007-2013. Ako tzv. Vedúci partner ho predkladala Obec Ślemieň z Poľskej republiky, ŽSK v projekte vystupoval ako tzv. Projektový partner.  Údaje do žiadosti o poskytnutie finančného príspevku vrátane povinných príloh za slovenskú časť boli spracované  vlastnými silami ŽSK, takže bez konzultačnej firmy.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky