Žiadosť č. 68

 

 • Otázka: 

  Žiadame špecifikované dokumenty, ktoré súvisia s preukazovaním technickej spôsobilosti uchádzača GGFS s.r.o. Žiadame o sprístupnenie dokumentov a informácií, prostredníctvom ktorých uchádzač GGFS preukázal súťažnými podkladmi požadovanú nominálnu technickú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Zb., o verejnom obstarávaní. Zo zápisnice z otvárania a vyhodnotenia časti elektronických ponúk označenej ako ,,Ostatné“ čj. 2643/2015/OPaVO-11 zo dňa 13.5.2015 vyplýva, že uchádzač GGFS doložil splnenie technickej spôsobilosti referenčnými zákazkami, potvrdením v týchto dokumentoch a informáciách, ktoré žiadame sprístupniť:

  a) Referencia vystavená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v hodnote 131 991,25 € s DPH.
  b) Doplnený referenčný list na plnenie v hodnote 102 586,81 € s DPH.
  a) Dátum vyhotovenia dokumentov podľa písm. a) a b) tohto článku
  b) V akej lehote ( dátum od kedy a do kedy) boli uchádzačom GGFS poskytované služby uvedené v dokumente podľa písm. a) tejto žiadosti
  c) V akej lehote (dátum od kedy a do kedy) boli uchádzačom GGFS poskytované služby uvedené v dokumente podľa písm. b) tejto žiadosti
  d) Dokument, ktorý obsahuje právnu analýzu alebo odôvodnenie, prečo povinný subjekt, resp. Komisia na vyhodnotenie podmienok účasti akceptovala od GGFS v rámci vysvetlenia Doplnený referenčný list na plnenie v hodnote 10 586,81€ s DPH po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, keďže také doplnenie v rámci inštitútu vysvetlenia je podľa stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie zásadným porušením pravidiel verejného obstarávania: ,,Predmetným inštitútom vysvetlenia je možné doplniť, resp. vysvetliť len doklady už predložené v ponuke uchádzača, ktoré boli predložené ku konkrétnej podmienke účasti za účelom preukázania jej splnenia, ak z takto predložených dokladov nie je možné posúdiť splnenie konkrétnej podmienky účasti, ku ktorej boli predložené, a ku ktorej sa tieto doklady viažu. Nesmie teda ísť o doplnenie fyzicky chýbajúcich dokladov.

  Povinný subjekt v už zmienenej zápisnici z otvárania a vyhodnotenia časti elektronických ponúk označenej ako ,,Ostatné“ uvádza , že ,,predložené referencie boli k zmluvnému vzťahu uzatvorenému v období, ktoré môžeme charakterizovať ako rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú 3 (tri), ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci tejto verejnej súťaže“. Z pravidiel verejného obstarávania vyplýva, že verejný obstarávateľ môže akceptovať na preukázanie spôsobilosti len tie referencie alebo časti, ktoré boli reálne uskutočnené pred lehotou na predkladanie ponúk. Nie je akceptovateľná taká referencia, ktorá bola pred lehotou na predkladanie ponúk len zmluvne uzatvorená, avšak zrealizovaná až po tejto lehote na predkladanie ponúk. Z referencií v evidencií referencií pri Úrade pre verejné obstarávanie totiž vyplýva, že do dňa lehoty na predkladanie ponúk, tj. do 27.4.2015 existuje len jedna potvrdená referencia GGFS a tá znie len na sumu 131 991,2500 € s DPH.

  Konečne teda žiadame sprístupniť informáciu, či obe referenčné služby doložené uchádzačom GGFS boli pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR skutočne zrealizované v hodnote 150 tis. € s DPH pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk tj. pred 27.4.2015, resp. sprístupnenie dokumentu, z ktorého vyplýva táto skutočnosť.
 • Odpoveď: 

  K bodu a) Referencia vystavená MPSVaR SR v hodnote 131.991,25 EUS s DPH.

  Prikladáme kópiu referencie – príloha č. 1 – Referencia je verejne prístupná na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Referencia bola vystavená v zmysle § 155m ods. 11 zákona o VO

  K bodu b) Doplnený referenčný list na plnenie v hodnote 102.586,81 EUR s DPH

  Prikladáme kópiu referencie – príloha č. 2 - Referencia je verejne prístupná na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Referencia bola vystavená v zmysle § 155m ods. 11 zákona o VO

  K bodu a) Dátum vyhotovenia dokumentov podľa písm. a) a b)
  Referencia – príloha č. 1 vyhotovená: 27.04.2015
  Referencia – príloha č. 2 vyhotovená: 18.05.2015

  K bodu b) V akej lehote (dátum od kedy a do kedy) boli uchádzačom GGFS poskytnuté služby uvedené v dokumente podľa písm. a) tejto žiadosti – jednalo sa o fakturované služby od podpisu RD k 27.04.2015

  K bodu c) V akej lehote (dátum od kedy a do kedy) boli uchádzačom GGFS poskytnuté služby uvedené v dokumente podľa písm. b) tejto žiadosti – jednalo sa o fakturované služby k 18.05.2015
  d) Dokument, ktorý obsahuje právnu analýzu ......
  Právna analýza nebola spracovaná.

  Konečné stanovisko k vyhodnoteniu podmienok účasti vyhlásenej verejnej súťaže, zverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2015/S 052-091025 zo dňa 14.03.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2015 zo dňa 13.03.2015 pod značkou 5802-MSS na výber poskytovateľov služby v rámci projektového zámeru: Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok“.

  Verejný obstarávateľ v procese vyhodnocovania podmienok účasti postupoval v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení ( ďalej len zákon o VO). Vychádzajúc z ustanovenia § 33 ods. 5 zákona o VO, ktorý dáva verejnému obstarávateľovi možnosť písomne vždy požiadať uchádzača o vysvetlenie, ak z predloženého dokladu nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

  V procese vysvetľovania boli komisii na vyhodnotenie podmienok účasti poskytnuté také údaje, ktoré boli vyhodnotené so záverom, že sa jedná o uchádzača, ktorý je spôsobilý poskytovať požadované služby v požadovanom rozsahu, čase a kvalite. V zmysle poskytnutých informácií bola zistená skutočnosť, že spoločnosť GGFS s.r.o. podpísala rámcovú dohodu (ďalej len RD) s MPSVaR SR pod č. VOB/34/2015-M_OVO, ktorej hodnota je vyše 8.000.000,- EUR – je verejne prístupná v centrálnom registri zmlúv (ďalej len CRZ). Následne k tejto RD boli od februára 2015 podpisované dohody o pristúpení, zo strany detských domovov, ktoré spadajú pod správu ministerstva, všetky sú zverejnené na CRZ viď. príloha č. 3 - prtSc. Ďalej uchádzač vyzvaný na vysvetlenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o VO, predložil ďalšie doklady, ktoré preukazovali, že ku dňu predloženia ponuky boli vystavené faktúry na odberateľov v zmysle uzatvorenej zmluvy ako i uzatvorených dohôd o pristúpení z centrálnej RD vo výške 132.401,40 EUR – viď. príloha č. 4. Ďalšou poskytnutou referenciou uchádzač preukázal, že pokračuje v poskytovaní služieb postupne podľa potrieb odberateľov. V procese vysvetľovania preukázal, že sa jedná o uchádzača, ktorý v plnom rozsahu bude schopný plniť si svoje záväzky. Účelom inštitútu podmienok účasti je preskúmanie spôsobilosti uchádzača s cieľom umožniť súperenie o zákazku iba spôsobilým subjektom, u ktorých existuje predpoklad riadneho plnenia zákazky. Predmetný predpoklad je však tvorený vyhodnotením celej množiny podmienok účasti a nie len jednou podmienkou účasti, ktorá môže byť vytrhnutá z kontextu hlavného zámeru, ktorý smeruje k výberu najvhodnejšieho zmluvného partnera. Komisia skúmala zadané podmienky účasti vo vzájomnej súvislosti majúc na zreteli základné princípy verejného obstarávania. Komisia v procese vyhodnocovania podmienok účasti, uznala rozsah predložených dokladov za dostačujúci dôkaz pre získanie informácií k splneniu podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a).

  Zákon o VO v žiadnom ustanovení pri preukazovaní referencie neukladá povinnosť, že referencia má preukazovať ukončené zmluvné plnenie k dátumu predkladania ponúk. Naopak považuje sa za diskriminačný postup ak takúto požiadavku verejný obstarávateľ stanoví vo svojich súťažných podkladoch. Takáto podmienka by bola diskriminačná z toho dôvodu, že by nedovolene obmedzovala uchádzačov, ktorí síce dodali alebo práve dodávali predmet zákazky, pričom mohli však z rôznych dôvodov (napr. omeškanie v súčinnosti na strane zadávateľa) vzniknúť situácie , ktoré by bránili riadnemu prevzatiu. V našom prípade sa jednalo o súbežne uplatňovaný zmluvný vzťah, ktorý aj v súčasnosti prebieha, predložená referencia preukazovala už vyfakturované služby, ale charakter zmluvy jasne preukazoval, že poskytovanie zmluvného predmetu prebieha súbežne, čo nevylučovalo skutočnosť, že služby boli poskytnuté, ale ešte nevyfakturované. Navyše výška zmluvného vzťahu ako i priebežne vystavované referencie preukázali, že sa jedná o aktívny zmluvný vzťah pričom kvalita poskytovania služieb bola vyhodnotená na 100% počas celého procesu vyhodnocovania podmienok účasti.

  Máme za to, že proces vyhodnocovania podmienok účasti nie je jednorazový akt, ale proces v ktorom si verejný obstarávateľ overuje uchádza komplexne v súlade so stanovenými podmienkami. Proces vyhodnocovania podmienok účasti končí po ukončení procesu vysvetľovania, kedy komisia vyhodnotí komplexne každého uchádzača. Komisia získala obraz uchádzača, ktorý jednoznačne preukázal svoju schopnosť realizovať nami obstarávanú zákazku. 
  K spochybňovaniu procesu vysvetľovania a vyhodnotenia podmienok účasti na záver uvádzame, že verejný obstarávateľ pristúpil k procesu vysvetľovania nielen v zmysle zákonných možností, ale aj z hľadiska zachovania princípov procesu verejného obstarávania, ktorými sú princíp nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.

  Prílohy 
  č. 1 Referencia vyhotovená: 27.04.2015 (475 kB)
  č. 2 Referencia vyhotovená: 18.05.2015 (475 kB)
  č. 3 PrtSc. z CRZ (302 kB)
  č. 4 Kópie faktúr (7,12 MB)