Žiadosť č. 67

 

 • Otázky a odpovede:
 1. V ktorých oblastiach (zamestnávanie, vzdelávaniu, bývanie, a pod.) zbiera vaša inštitúcia dáta o rovnosti? 
  ŽSK nezbiera takéto dáta.
 2. Aké dáta o rovnosti vaša inštitúcia zbiera? (Dáta akého druhu - napr. kvalitatívne/ kvantitatívne, o ktorých dôvodoch diskriminácie, prípadne v akých kombináciách)
  ŽSK nezbiera takéto dáta.
 3. Ako často vaša inštitúcia zbiera tieto dáta? (mesačne, ročne, s inou frekvenciou) 
  ŽSK nezbiera takéto dáta.
 4. Akým spôsobom vaša inštitúcia zbiera dáta o rovnosti? Ktoré z nižšie uvedených kvantitatívnych a kvalitatívnych metód pri zbere dát využívate:
  a. zbieranie dát počas vykonávania bežných administratívnych postupov (napr. pri doručení podnetu, pri realizácií projektov spolufinancovaných Európskou úniou, a pod.)
  b. uskutočňovanie prieskumov pomocou dotazníkov, rozhovorov, či fokusových skupín (napr. pýtanie sa ľudí ohrozených diskrimináciou)
  c. zisťovanie/šetrenie na mieste/pracovisku (napr. bezbarierový prístup do verejných budov), situačné testovanie (úmyselné vyvolávanie situácii, z ktorých vzídu dáta o rovnosti)
  d. iný prístup...
  ŽSK nezbiera takéto dáta.
 5. Majú predstaviteľky a predstavitelia skupín ohrozených diskrimináciou môžnosť aktívne sa zúčastňovať na plánovaní zberu dát o rovnosti (vrátane rozhodovania o tom, aké dáta a akým spôsobom sa budú zbierať), na zbere dát, na analýze zozbieraných dát, ako aj na rozhodovaní o využití dát ako podkladu pre príjmanie opatrení na zamedzenie a predchádzanie diskriminácii? Ktoré skupiny túto možnosť majú? Ako ich participácia v praxi prebieha?
  Nie.
 6. Ako je zabezpečená požiadavka anonymity dát, t.j. že osoby, ktoré dáta poskytli nebude možné spätne identifikovať? 
  ŽSK nezbiera takéto dáta.
 7. Ako vaša inštitúcia spracováva a využíva dáta o rovnosti? Sú dáta o rovnosti vo vašej inštitúcii základom pre rozhodovanie o jej riadení, fungovaní a prioritách (napr. pri vytváraní rozpočtu), prípadne pre jej odporúčania iným relevantným inštitúciám? Sú takéto dáta využívané vašou a/alebo inými inštitúciami ako podporný dôkazový materiál pri riešení prípadov diskriminácie (napr. súdmi, inšpektorátmi práce a pod.)?
  ŽSK nespracováva a nevyužíva takéto dáta.
 8. Má vaša inštitúcia stratégiu a/alebo (akčný) plán pre zber dát o rovnosti? Ak áno, prosíme o jej zaslanie.
  Nie.
 9. Má vaša inštitúcia zavedené pravidlá (interné predpisy) usmerňujúce zber dát o rovnosti? Ak áno, prosíme o zaslanie.
  Nie.
 10. Existuje celoštátna stratégia a/alebo akčný plán pre rovnosť či iné opatrenia, ktorých súčasťou je zber dát o rovnosti (prípadne so zameraním na konkrétne dôvody diskriminácie ako je rasový a etnických pôvod a sexuálna orientácia či rodová identita, a/alebo v rozčlenení pre špecifické oblasti ako je vzdelávanie, bývanie a prístup k zdravotnej starostlivosti)? Kto je zodpovedný za ich implementáciu? Robí/la sa ich evaluácia? Ak áno, kto ju robí/il, aké sú jej výsledky a aké je pokračovanie týchto opatrení.
  Nie.
 11. Sú / boli pre účel zberu dát zriadené pracovné skupiny? Kým boli zriadené a na aké obdobie? Kto sú ich členovia a členky? Aké sú kritériá ich výberu? Čo je výstupom ich práce? 
  Nie.
 12. Ak nie je realizovaný zber dát o rovnosti, ich analýza, a/alebo nie sú efektívne využívané, ukladá vaša inštitúcia sankcie subjektom, ktoré si tieto povinnosti neplnia?
  Nie.
 13. Ako v praxi prebieha zber dát o rovnosti (so zameraním na konkrétne dôvody diskriminácie ako je rasový a etnických pôvod, sexuálna orientácia, či rodová identita)? Aké definície a kategórie sú používané? Sú dáta zbierané napr. na základe sebaidentifikácie, kategorizácie treťou stranou a pod.? Prosím dajte ‘X’ do okienka, kde je to relevantné.

  ŽSK nezbiera takéto dáta.

 14. Na akých princípoch je založený zber dát o rovnosti na celoštátnej urovni? Prosím dajte ‘X’ do okienka kde je to relevantné. Ak ide o rôzny spôsob účel zberu je možne tabuľku zduplikovať.

  ŽSK nezbiera takéto dáta.Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.12.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky