Žiadosť č. 64

 • Otázka: 

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte iba zákona) Vás žiadam ako povinnú osobu (§ 2 ods. 2 zákona) o sprístupnenie informácie o službách pre občanov so sluchovým postihnutím za roky 2012 – 2014 a prvý polrok 2015.
  Konkrétne žiadam o informácie: 
 1. ktoré služby ste poskytli občanom so sluchovým postihnutím, 
 2. koľko klientov so sluchovým postihnutím využívalo daný druh služby,
 3. koľko hodín v priemere využíval klient so sluchovým postihnutím daný druh služby
 4. akú výšku finančných prostriedkov dostal poskytovateľ danej služby.
 • Odpoveď: 
 1. Na území Žilinského kraja je tlmočnícka služba ako druh sociálnej služby poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie (ďalej len „sluchovo postihnutý“) prostredníctvom objednaných tlmočníkov (v súlade s ustanovením § 44 ods. 3 písm. a) a písm. b) a ustanovením § 44 ods. 4 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, a to terénnou formou. Sluchovo postihnutým je poskytované v rámci tlmočníckej služby tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie sluchovo postihnutí nevyužívajú. Predmetom tlmočenia v posunkovej reči sú úradné záležitosti, návšteva lekára a záujmová činnosť
 2. Tlmočenie v posunkovom jazyku:
  r. 2012 - v priemere 20 klientov
  r. 2013 - v priemere 39 klientov
  r. 2014 - v priemere 34 klientov
  r. 2015 (od 1.1. do 30.6.) - v priemere 26 klientov

  Osoby odkázané na tlmočenie využívajú tlmočenie v posunkovej pri návšteve lekára, úradných záležitostiach a záujmových činnostiach. Počet poberateľov k jednotlivým druhom tlmočenia nie je možné vyčísliť, nakoľko všetky činnosti využívajú sluchovo postihnutí počas roka podľa individuálnych potrieb, spravidla predmety tlmočenia kombinujú. Sluchovo postihnutým bola poskytovaná tlmočníka služba na základe ich potrieb a požiadaviek počas roka aj opakovane, napr. u jednej osoby aj 4x v danom mesiaci (2x kontrola u lekára, 1x úradná záležitosť, 1x záujmová činnosť).

  Sluchovo postihnutí využívajú tlmočníkov najmä pri:
  a) úradné záležitosti (telefonovanie, preklady úradných listín, banky, polícia, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, živnostenský úrad, exekúcie, majetkové záležitosti);
  b) návšteva lekára (návšteva odborných lekárov – špecialistov);
  c) záujmová činnosť – kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová alebo rekreačná činnosť (napr. bežné nákupy v obchodných centrách - mobil, elektronika, bežné spotrebiče, návštevy napr. kaderníckych salónov, pedikúra, manikúra, rôzne športové aktivity, účasť na sv. omši (svadby, pohreby), rôzne spoločenské a rodinné udalosti (kary, jubileá), rôzne prednášky, kurzy (napr. počítačový kurz a i.).

  Žilinský samosprávny kraj vychádza v ústrety potrebám sluchovo postihnutým, preto si od roku 2014 objednáva aj druh sociálnej služby - špecializované sociálne poradenstvo (§ 19 ods. 3 zákona o sociálnych službách) pre sluchovo postihnutých, ktorí okrem tlmočenia v posunkovej reči potrebujú poradiť a komplexne vyriešiť svoje rôzne životné situácie.

  Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých:
  r. 2014 (od 01.11. do 31.12.) - 39 klientov
  r. 2015 (od 1.1. do 30.6.) - 172 klientov, ktorí využili osobnú, telefonickú príp. inú formu špecializovaného sociálneho poradenstva, čo predstavuje v priemere cca 29 klientov mesačne.
 3. Tlmočenie v posunkovom jazyku:
  r. 2012 cca - 68 hodín / 1 klient 
  r. 2013 cca - 33 hodín / 1 klient
  r. 2014 cca - 49 hodín / 1 klient
  r. 2015 (od 1.1. do 30.6.) cca - 38 hodín / 1 klient

  Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých:
  r. 2014 (od 01.11. do 31.12.) - cca 9 hodín / 1 klient
  r. 2015 (od 1.1. do 30.6.) - cca 5,6 hodiny / 1 klient
 4. Žilinský samosprávny kraj od 1.1.2012 do 31.12.2015 poskytol neverejným poskytovateľom finančný príspevok v zmysle zákona o sociálnych službách vo výške:

  Tlmočenie v posunkovom jazyku:
  r.2012 5 405,10 € 
  r. 2013 5 167,05 € 
  r. 2014 6 583,50 € 
  r. 2015 9 097,81 €

  Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých:
  r. 2014 (od 01.11. do 31.12.) 1 388,52 € 
  r. 2015 8 298,24 €