Žiadosť č. 63

 

 • Otázka:

  Chcem Vás požiadať o odpovede na nasledovné otázky:
 1. Aké opatrenia prijal a realizuje Váš kraj v oblasti procesu transformácie sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť?
 2. Ako Váš kraj zabezpečuje potrebu zvýšenia dostupnosti komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe?
 3. Aký je počet potencionálnych klientov so zdravotným postihnutím nad 18 rokov veku vo Vašom kraji?
 4. Ktoré sociálne služby určené pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím poskytuje a financuje Váš kraj prostredníctvom verejného a neverejného poskytovateľa sociálnych služieb? Akou formou sa tieto sociálne služby poskytujú? Aký počet dospelých klientov so zdravotným postihnutím tento typ sociálnych služieb reálne využíva? Koľko evidujete žiadateľov so zdravotným postihnutím o poskytovanie sociálnych služieb a koľkým žiadateľom so zdravotným postihnutím je tento konkrétny typ sociálnej služby reálne poskytovaný a v akom rozsahu?
 5. Koľko a za ktorú sociálnu službu určenú pre dospelé soby so zdravotným postihnutím klient dopláca. Koľko teda za danú sociálnu službu klient platí a koľko na danú soiálnu službu dopláca Váš kraj?
 6. Na ktorú sociálnu službu určenú pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím vo Vašom kraji sú vytvorené poradovníky s tým, že sa klientovi neposkytne sociálna služba obratom, ale musí na poskynutie sociálnej služby čakať istú lehotu? Aké sú čakacie lehoty na sociálnu službu, kedy dopyt prevyšuje ponuku vo Vašom kraji? 
 7. Ktoré sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím vo Vašom kraji postrádate a ako ich plánujete v budúcom období zabezpečiť pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím?

 • Odpoveď: 
 1. Žilinský samosprávny kraj v rámci procesu transformácie sociálnych služieb:
  - zriaďuje nové sociálne služby a iné služby podporujúce zotrvanie občana v prirodzenom domácom prostredí (zariadenie podporovaného bývania, ambulantné služby domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia, služba včasnej intervencie, poradenské centrá);
  - znižuje kapacitu zariadení a zriaďuje jednolôžkové izby;
  - podporuje existujúce sociálne služby komunitného charakteru (aj verejné aj neverejné); Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom viacerých komunitných sociálnych služieb a taktiež financuje rôznych neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich komunitné sociálne služby.
 2. Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom viacerých komunitných sociálnych služieb a taktiež financuje rôznych neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich komunitné sociálne služby. Napr. v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je 7 zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú poskytované ambulantné a týždenné pobytové formy sociálnych služieb v domove sociálnych služieb pre deti, mladých dospelých a ľudí v produktívnom veku so zdravotným postihnutím. Žilinský samosprávny kraj zriaďuje 2 centrá včasnej intervencie, taktiež je zriaďovateľom 10 poradenských centier, 4 zariadení podporovaného bývania; v rámci neverejných poskytovateľov komunitných služieb Žilinský samosprávny kraj momentálne financuje 8 centier špecializovaného poradenstva (napr. Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Asociáciu nepočujúcich Slovenska, Slovenský zväz zdravotne postihnutých a pod.), jedno ambulantné špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých s autizmom, jedno zariadenie podporovaného bývania, 4 tlmočníkov v posunkovej reči. 
 3. Žilinský samosprávny kraj nevedie evidenciu ľudí so zdravotným postihnutím a touto informáciou nedisponuje. Dovolíme si tiež podotknúť, že každá osoba so zdravotným postihnutím nemusí byť vždy potenciálnym klientom (prijímateľom) sociálnej služby, pretože len samotná existencia zdravotného postihnutia u fyzickej osoby nie je a priori dôvodom jej odkázanosti na sociálnu službu. 
 4. Žilinským samosprávnym krajom sú zabezpečované a financované sociálne služby v rozsahu jeho kompetencie určenej zákonom o sociálnych službách. 
  Momentálne sú to tieto druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb (ambulantná, týždenná a celoročná pobytová forma), špecializované zariadenie (ambulantná, týždenná a celoročná pobytová forma) , zariadenie pre seniorov (celoročná pobytová forma), zariadenie podporovaného bývania (pobytová forma), špecializované poradenstvo (ambulantná forma), sociálna rehabilitácia (ambulantná forma), tlmočnícka služba, služba včasnej intervencie (ambulantná a terénna forma).

  Aký počet dospelých klientov so zdravotným postihnutím tento typ sociálnych služieb reálne využíva? 

  V Žilinskom kraji sú poskytované sociálne služby pre cca 5 441 klientov so zdravotným postihnutím, t. j. pre cca 5 441 fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Z toho cca 4 675 fyzickým osobám (odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby) sú poskytované sociálne služby prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom a neverejnými poskytovateľmi.
  Sociálne služby poskytované odkázaným fyzickým osobám prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom sú spravidla reálne plne kapacitne využívané.  Týmito verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb sú poskytované sociálne služby pre cca 3 326 klientov – fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, z toho cca 69 klientov má menej ako 18 rokov.
  Kapacita miest sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby je cca 1 349. Údajmi o reálnom využívaní týchto miest Žilinský samosprávny kraj nedisponuje.

  Koľko evidujete žiadateľov so zdravotným postihnutím o poskytovanie sociálnych služieb a koľkým žiadateľom so zdravotným postihnutím je tento konkrétny typ sociálnej služby reálne poskytovaný a v akom rozsahu?

  Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb. Každé z týchto zariadení vedie vlastný poradovník (alebo poradovníky) čakateľov. K 30. septembru 2015 je evidovaných celkom 525 žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
  V roku 2014 bola sociálna služba zabezpečená Žilinským samosprávnym krajom cca 642 žiadateľom.
  Sociálne služby sú poskytované klientom minimálne v takom rozsahu, na aký sú odkázaní podľa ich stupňa odkázanosti určenom v rámci konania o odkázanosti v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 5. V zariadeniach Žilinského samosprávneho kraja platí klient za poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení priemernú úhradu cca od 250 do 300 €. Ostatné náklady na poskytnutie sociálnej služby financuje Žilinský samosprávny kraj, priemerne cca od 500 do 600 €.
 6. Je to spravidla sociálna služba poskytovaná v celoročnom pobytovom zariadení typu domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.

  Aké sú čakacie lehoty na sociálnu službu, kedy dopyt prevyšuje ponuku vo Vašom kraji? 

  V prípade, ak ide o zariadenie, v ktorom sa poskytujú pobytové sociálne služby spravidla pre seniorov a ľudí vo vyššom veku (špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov), sa voľné miesta uvoľňujú priebežne, predovšetkým prirodzeným úbytkom a v zriedkavých prípadoch odchodom klienta. Čakacia doba závisí od dĺžky poradovníka, od záujmu čakateľov nastúpiť do zariadenia, od druhu požadovanej služby, od pohlavia a charakteru zdravotného postihnutia, taktiež od samotnej kapacity daného zariadenia a miesta poskytovania. Čakacia doba môže byť 2 mesiace, ale môže byť aj dlhšia.
  V zariadeniach, ktoré poskytujú pobytové sociálne služby ľudom v produktívnom veku (domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie), je čakacia lehota dlhšia, môže byť cca 3 – 4  mesiace.
  U detí a mladých dospelých je situácia obdobná ako u ľudí v produktívnom veku v prípade poskytnutia pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení. Čakacia doba je však pomerne dlhšia ako napr. u seniorov.
  V súčasnosti Žilinský samosprávny kraj eviduje 1  čakateľa o poskytovanie sociálne služby v zariadení podporovaného bývania. Záujem o túto komunitnú sociálnu službu nie je výrazný, štatisticky je takmer bezvýznamný. T. č. eviduje Žilinský samosprávny kraj 2 voľné miesta pre ženy. V ostatných zariadeniach, ktoré poskytujú tú sociálnu službu sú, kapacity naplnené.
  Záujem o ďalšiu komunitnú službu poskytovanú na určitý čas v rehabilitačnom stredisku momentálne Žilinský samosprávny kraj neeviduje.
  V súvislosti s poskytovaním ambulantných sociálnych služieb v zariadeniach ako domov sociálnych služieb, resp. špecializované zariadenie pre deti, mladých dospelých a ľudí v produktívnom veku Žilinský samosprávny kraj eviduje voľné miesta. Túto formu sociálnej služby je teda možné zabezpečiť prakticky okamžite. Žiadatelia o túto formu sociálne služby majú však malý záujem, preto miesta na denný pobyt nie sú  plne obsadené (napr. v zariadení DSS SYNNÓMIA, DSS Méta alebo CSS ORAVA sú evidované voľné miesta). 
  V zariadeniach Žilinského samosprávneho kraja, v ktorých sú poskytované sociálne služby domova sociálnych služieb týždennou pobytovou formou, sú vedené poradovníky, avšak zvýšený záujem o túto službu nie je a žiadatelia sú prijímaní priebežne.
  Seniori, prípadne ich rodiny výrazný záujem o týždenný a ambulantný pobyt nemajú. Túto možnosť využívajú najmä v prípade, keď potrebujú  preklenúť obdobie pred nástupom na celoročný pobyt.
 7. Priebežne eviduje Žilinský samosprávny kraj zvýšený záujem o pobytové sociálne služby mladých dospelých a ľudí v produktívnom veku s duševnými poruchami a poruchami správania a s kombináciou rôznych postihnutí. Ide predovšetkým o fyzické osoby, ktoré boli do dovŕšenia dospelosti v detskom domove, o osoby, ktoré navštevovali špeciálnu školu alebo im bola poskytovaná sociálna služba ambulantnou alebo týždennou pobytovou formou. Ide taktiež o osoby, o ktoré sa starali spravidla ich rodičia v prirodzenom domácom prostredí, no z rôznych príčin už nie sú schopní o nich sa postarať (napr. z dôvodu veku, práce, výrazne sa zhoršil zdravotný stav rodiča alebo zdravotný stav opatrovanej osoby a pod.). 
  Taktiež narastá počet žiadostí o poskytnutie pobytových sociálnych služieb osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v dôsledku užívania psychotropných a omamných látok, alkoholických nápojov a pod.

  Nakoľko z legislatívneho hľadiska už nie je možné zriaďovať celoročné domovy sociálnych služieb a akékoľvek zriaďovanie celoročných pobytových sociálnych služieb s kapacitou vyššou ako 6 nebude podporené z finančných prostriedkov EÚ, Žilinský samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pobytových sociálnych služieb pre vyššie uvedené skupiny ľudí s duševnými poruchami a poruchami správania podľa možností v existujúcich zariadeniach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Napr. v novozriadenom zariadení v Liptovskom Hrádku (zariadenie bolo zriadené z prostriedkov EÚ a Žilinského samosprávneho kraja v predchádzajúcom programovacom období), alebo v zariadeniach,  v ktorých postupne prebieha transformácia sociálnych služieb z domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na špecializované zariadenia.

Vypracoval: odbor sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.11.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky