Žiadosť č. 61

 • Otázka: 

  Vydal Žilinský samosprávny kraj usmernenie k zákonu 576/2004 týkajúce sa § 23 ohľadom odovzdávania zdravotnej dokumentácie z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

 • Odpoveď: 

  Nakoľko zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení, § 23 ods.1) jednoznačne definuje postup pri odovzdávaní zdravotnej dokumentácie pri odstúpení od dohody, Žilinský samosprávny kraj nevydal metodický pokyn.

  Znenie paragrafu 23 ods. 1) je nasledovné:
  Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmych dní od vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti .

  V prípade, že poskytovateľ zvolí iný postup ako je zadefinovaný v zákone, napíšte podnet na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja a na základe Vášho podnetu budeme daný problém riešiť.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.11.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky