Žiadosť č. 59

 • Otázka: 

  Chcel by som Vás požiadať o informáciu týkajúcu sa zaradenia pracovníka  do platovej triedy  v Zariadení pre seniorov a Domove soc. služieb. 
  Muž – vodič ,údržbár s  úplným stredoškolským vzdelaním a 26. Rokov praxe

 • Odpoveď: 

  Zamestnanci zariadení sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom sú  zaraďovaní do príslušnej platovej triedy a platového stupňa v súlade:
  - so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
  - s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

  Vodič - údržbár v zariadeniach sociálnych služieb ŽSK je spravidla zaradený: 
  - do 4. platovej triedy podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme a
  - do 12. platového stupňa. (Nový zamestnanec zaradený ako vodič - údržbár s praxou 26 rokov môže byť zaradený aj do 10. platového stupňa.) 

  Kvalifikačným predpokladom je stredné vzdelanie. 

  Zamestnanec vodič - údržbár je odmeňovaný podľa Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z., resp. aktuálne v prílohe č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky