Žiadosť č. 58

 

 • Otázka:

  Chcem požiadať o sprístupnenie nasledujúcich údajov:
  Počet lôžok spolu vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v pôsobisku Vášho samosprávneho kraja. DD, DSS, atď...
 • Odpoveď: 

  V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) je 26 zariadení sociálnych služieb.
  ŽSK zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby –
  Celoročnou pobytovou formou: 
  - v domove sociálnych služieb – 1535 lôžok, 
  - v špecializovanom zariadení – 1021 lôžok, 
  - v zariadení pre seniorov- 460 lôžok,
  - v zriadení podporovaného bývania – 12 lôžok,
  - v rehabilitačnom stredisku – 2 lôžka.
  Týždennou pobytovou formou:
  - v domove sociálnych služieb – 92 lôžok,
  - v špecializovanom zariadení – 5 lôžok