Žiadosť č.57

 • Otázka: 
 1. Je ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie spoločnosť VERMED, s.r.o. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých?
 2. Požiadal najneskôr ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosť VERMED, s.r.o. o dočasné pozastavenie alebo o zrušenie povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ak áno, s účinnosťou k akému dňu?
 3. Kto ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie vykonáva u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti VERMED, s.r.o. funkciu (zdravotnej) sestry ?
 4. Kto ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie vykonáva u poskytovateľa zdravot. starostlivosti spoločnosti VERMED, s.r.o. funkciu odborného zástupcu ( s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeob. lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých) ?
 5. Kto ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie vykonáva u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti VERMED, s.r.o., všeobecnú ambulantnú starostlivosť o poistencov?

 • Odpoveď: 
 1. Spoločnosť VERMED, s. r. o., so sídlom Lucenkova 1233, 026 01 Dolný Kubín, zastúpená konateľkou MUDr. Máriou Čajkovou, IČO: 36 860 808, od 1.10.2015 nie je  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.  
 2. Spoločnosť VERMED, s.r.o., požiadala dňom 30.09.2015 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej starostlivosti – ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo.
 3. Spoločnosť VERMED, s.r.o. od 01.10.2015 nie je  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.  Poskytnutie informácie vo veci výkonu funkcie sestry neprináleží Odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja .
 4. Spol. VERMED, s.r.o., od 01.10.2015 nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, Poskytnutie informácie vo veci výkonu  odborného zástupcu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo z tohto dôvodu nie je možné. 
 5. Spoločnosť VERMED, s. r.o.,  nevykonáva všeobecnú ambulantnú starostlivosť. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky