Žiadosť č. 55

  • Otázka:

    Konkrétne Vás žiadame o poskytnutie nasledovných informácií týkajúcich sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorým ŽSK vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

    · v prípade poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou: meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu držiteľa povolenia, druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
    · v prípade poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

  • Odpoveď:

    V súvislosti so žiadosťou o sprístupnenie informácií týkajúcich sa databázy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji mi dovoľte informovať Vás, že odbor zdravotníctva údaje v registri priebežne aktualizuje v súvislosti so zmenami, ktoré poskytovatelia vykonávajú v povoleniach – z uvedeného dôvodu Vám nie je možné poskytnúť požadovaný zoznam. Vždy aktuálnu databázu poskytovateľov v Žilinskom kraji nájdete na stránke: http://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia.html