Žiadosť č. 51

 

 • Otázka: 

  Žiadame o poskytnutie informácií k ,,Riešeniu konfliktu dopravnej infraštruktúry a biokoridorov“ o:

 1. Investičných nákladoch (projekčne nákladoch a osobitne nákladoch na výstavbu):
  - Optických signálnych zariadení,
  - Pachových plotov
  - Akustických ochranných zariadení,
  - Oplotenia,
  - Dopravných značiek A18 (pozor, zver),
  - Osobitných dopravných značiek napr. s označením vydra,
  - Úprave biotopu (odstránenie vegetácie a pod.),
  - Opatrení upravujúcich rýchlosť jazdy
 2. Prevádzkových nákladoch (nákladoch na rekonštrukciu, osobitne nákladoch na prevádzku a údržbu):
  - Opatrení redukujúcich mortalitu živočíchov,
  - Optických signálnych zariadení,
  - Pachových plotov,
  - Akustických ochranných zariadení,
  - Oplotenia,
  - Dopravných značiek A18 (pozor , zver),
  - Osobitných dopravných značiek napr. s označením vydra,
  - Úprave biotopu (odstránenie vegetácie a pod),
  - Opatrení upravujúcich rýchlosť dopravy,
  - Opatrení na ochranu obojživelníkov na migračných trasách,
 3. Poprevádzkových nákladoch (náklady na likvidáciu a pod.) jednotlivých typov opatrení redukujúcich mortalitu živočíchov a opatrení na ochranu obojživelníkov na migračných trasách.

 • Odpoveď: 

  Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame požadované informácie týkajúce sa finančných nákladov v súvislosti s realizáciou opatrení redukujúcich mortalitu živočíchov v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry – ciest II. a III. triedy vo vlastníctve ŽSK a správe SC ŽSK. Informácie na základe Vami predloženej štruktúry vypracovala SC ŽSK, správca ciest II. a III. triedy.

  Pre rok 2015 neboli žiadne investičné náklady spojené z uvedenou činnosťou.
  U ciest II. a III. triedy pre redukciu mortality živočíchov :
  nemáme žiadne 
  - optické signálne zariadenia
  - akustické ochranné zariadenia
  - pachové ploty
  - oplotenia 
  - osobitné opatrenia upravujúce rýchlosť dopravya neevidujeme 
  - osobitné dopravné značky.

  Evidujeme
  - v rámci ŽSK– 40 ks DZ A18, sú to značky osadené aj pred rokom 2010. 
  (Aktuálny náklad pre rok 2015 na osadenie 1ks DZ A18 je 80 EUR s DPH).

  Úprava biotopu :
  - SC ŽSK nerealizuje špeciálne kosenie na migračných trasách živočíchov. V rámci bežnej údržby ciest vykonáva kosenie v šírke 1 – 3m od vozovky na všetkých cestách II. a III. triedy, ktorého účelom je zabezpečenie rozhľadu v križovatkách, viditeľnosti smerových stĺpikov a zvislého DZ.

  Opatrenia na ochranu obojživelníkov na migračných trasách
  - v roku 2010 Žilinský samosprávny kraj zrealizoval „opatrenia na záchranu obojživelníkov na ceste III/018094 v km 1,175 - 1,689“ investičné náklady boli vo výške 118 214,61 EUR bez DPH. Na uvedenom úseku bolo zrealizovaných 5 priechodov pod cestou III/018094 slúžiace pre prechod obojživelníkov celý úsek je osadený betónovými stienkami ktoré zabraňujú vstupu obojživelníkov na cestu a smerujú živočíchy k vybudovaným priechodom.

  Osobitné prevádzkové náklady súvisiace so stavbou nie sú.