Žiadosť č. 44

 

 • Otázka: 

  Žiadame sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, IČO právnickej osoby), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
  a) dotácia,
  b) dar,
  c) pôžička,
  d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
  e) odpustenie poplatkov / daní,
  f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
  g) iná forma podpory,

  za obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015.

  Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
  - výška schválenej podpory v Eurách,
  - forma podpory. 

 • Odpoveď: 

  Požadované informácie zasielame v jednotlivých prílohách, zaradených podľa formy poskytnutého finančného prostriedku. Informácie posielame v štyroch prílohách:

  Príloha č.1 - Dotácia poskytnutá z daňových príjmov ŽSK za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 zriaďovateľom cirkevných a súkromných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zmysle § 9 ods. (12) písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  Príloha č.2 – Dotácie z  vlastných príjmov ŽSK v zmysle VZN ŽSK č.4/2004 o poskytovaní dotácií žiadateľom v období od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015

  Poskytnuté finančné prostriedky podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon č. 305/2005 Z.z.") a VZN ŽSK č. 21/2010.
  Poskytnuté finančné prostriedky podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon č. 305/2005 Z.z.") a VZN ŽSK č. 20/2010
  Poskytnuté finančné prostriedky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení.

  Príloha č.4 – Poskytnuté finančné prostriedky na základe Zmluvy o spolupráci

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky