Žiadosť č. 40

 

  • Otázka: 

    Na základe zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám požadujem touto žiadosťou poskytnutie informácie o nakladaní s nehnuteľnosťou- bývalou Detskou ozdravovňou Skalité- Serafínov, ktorá v roku 2002 prešla pod vlastníctvo Žilinského samosprávneho kraja. Žiadam zverejnenie kúpnej zmluvy, ktorou bola táto nehnuteľnosť predaná Žilinským samosprávnym krajom, resp. akékoľvek zmluvy, ktorými sa nakladalo s uvednenou nehnuteľnosťou. 
  • Odpoveď: 

    Žiadosťou o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov žiadate informácie o nakladaní s nehnuteľnosťou, ktorú ste označili ako bývalá Detská ozdravovňa Skalité – Serafínov, ktorá v roku 2002 prešla pod vlastníctvo Žilinského samosprávneho kraja. V uvedenej veci sme sa na účely zistenia požadovaných informácií obrátili na správcu majetku ŽSK – Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci. V spojení s delimitačným protokolom sa Vaša žiadosť podľa nášho názoru týka nasledovných nehnuteľností – budovy súp. č. 330 postavenej na parc. č. KN 1148 k. ú. Skalité a budovy súp. č. 331 postavenej na parc. č. KN 1147 k. ú. Skalité. Uvedené boli v minulosti predmetom prevodu vlastníckeho práva – kúpnu zmluvu Vám zasielame ako prílohu (po anonymizácii údajov, ktoré Vám nemôžeme sprístupniť – osobné údaje a pod.).