Žiadosť č. 36

 

  • Otázka: 
  1. Počet predajov a nájmov majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa od januára 2012 do júna 2015.
  2. Zdôvodnenie predajov a nájmov majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa od januára 2012 do júna 2015.
  • Odpoveď: 

    1) Počet predajov a nájmov majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa od januára 2012 do júna 2015: 58

    2) Odôvodnenie predajov a nájmov majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa od januára 2012 do júna 2015:

Odôvodnenie 1:
V zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou plní charakter miestnej komunikácie.

Odôvodnenie 2:
Uznesením č. 25/10 zo dňa 27.04.2011 schválilo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) z. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nájom Stanislave Hurtovej – TÁLIA TOUR – CESTOVNÁ AGENTÚRA, Divadelná 1, 036 80 Martin, IČO: 41239873.
Z dôvodu zmeny právnej formy podnikania z fyzickej osoby – živnostníka na spoločnosť s ručením obmedzeným – Tália tour, s. r. o. bola nájomná zmluva uzatvorená dňa 13.5.2011 dohodou skončená k 31.12.2011. Správca majetku - Slovenské komorné divadlo Martin a konateľka Tálie tour, s. r. o. (Stanislava Hurtová) majú záujem pokračovať v nájme vyššie nebytových priestorov na základe novej zmluvy o nájme. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že konateľka Tália tour, s. r. o. (predtým Cestovná agentúra TÁLIA TOUR) si ako doterajší nájomca riadne a včas plnil všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Nie je predpoklad, že iný záujemca bude chcieť takto využívať uvedený priestor vzhľadom na jeho špecifické umiestnenie i podmienky na prevádzkovanie podnikateľského zámeru. Ročné nájomné je finančným prínosom pre Slovenské komorné divadlo Martin.

Odôvodnenie 3: 
Spoločnosť MEDILEK s.r.o. uzatvoril s prenajímateľom Žilinský samosprávny kraj v správe Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš dňa 22.10 2008 Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 20. C – 020/2008 na dobu určitú od 28.02.2009 do 25.02.2012. V zmysle Čl. II bod 2. 2. Predmetnej zmluvy sa zmluvné strany v súlade s ustanovením §50a Občianskeho zákonníka dohodli, že ak nájomca doručí prenajímateľovi najneskôr do 31.01. 2012 písomnú výzvu na uzavretie zmluvy, potom zmluvné strany najneskôr do 25.02.2012 uzavrú podľa ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení Zmluvu o nájme nebytových priestorov najmenej s nasledovnými ustanoveniami : 
- predmetom nájmu budú vyššie špecifikované priestory,
- nájom bude dohodnutý na dobu určitú a to od 26.02.2012 do 24.02.2015,
- prenajímateľ bude môcť zmluvu vypovedať iba z dôvodov uvedených v §9 ods. 2 zákona 116/1990 Zb.,
- nájomca bude môcť zmluvu vypovedať len z dôvodov uvedených v §9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb.,
- účelom nájmu bude užívanie nebytových priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení vo verejnej lekárni podľa osobitných ustanovení zákona č. 140/1998 Z. z. a na maloobchod s doplnkovým sortimentom predávaným vo verejnej lekárni,
- nájomné bude dohodnuté vo výške, ktorá bude obvyklá v tom čase za prenájom nebytových priestorov v priestoroch Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši.
Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca MEDILEK s.r.o. vyzval listom zo dňa 28.11.2011 prenajímateľa Žilinský samosprávny kraj, ktorý s účinnosťou od 1.10.2011 vstúpil do práv a povinností prenajímateľa a v zmysle § 9a ods. 9c) Zákona č.446/2001 Z. z. pri prenechaní majetku vyššieho územného celku do nájmu a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké nehnuteľnosti, prenajímateľ spracoval návrh Zmluvy na nájom vyššie uvedených nebytových priestorov za cenu 115,00 €/m2/rok.

Odôvodnenie 4:
Žilinský samosprávny kraj bol iniciátorom založenia a vzniku krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a je jedným z jej zakladajúcich členov. Vzhľadom na nevyhnutnosť budúcej vzájomnej úzkej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Žilinským turistickým krajom, ako aj z dôvodu operatívnosti tejto spolupráce, je najefektívnejšie riešenie umiestniť túto krajskú organizáciu cestovného ruchu na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Odôvodnenie 5:
V zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemnýchkomunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou a šírkovým usporiadaním má charakter miestnej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že cca 200 m za úsekom cesty III/507057, ktorý Žilinský samosprávny kraj plánuje vyradiť z cestnej siete, sa realizovala rekonštrukcia tejto cesty s využitím finančných prostriedkov z eurofondov z ROP v rámci projektu: „Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie“ (úsek cesty: Žilina – Rudinka v staničení od 3,133 km do 4,333), pre realizáciu vyradenia dotknutého úseku cesty z cestnej siete je potrebné požiadať o stanovisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre ROP.

Odôvodnenie 6:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že investíciou nájomcu dôjde k zhodnoteniu majetku Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom prenájmu. Služby práčovne dlhodobo využíva a spoluprácu pozitívne hodnotí aj Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín pre pranie o podšívanie nemocničnej bielizne.

Odôvodnenie 7:

Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že umiestnením bankomatu sa najmä pacientom, ale aj zamestnancom a ostatným návštevníkom Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, zvýši kvalita poskytovaných doplnkových služieb.

Odôvodnenie 8:
SSC, IVSC Žilina požiadala Žilinský samosprávny kraj o uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestoroch – kancelárie a nájme parkovacej plochy za účelom koordinácie a riadenia výkonu správy a údržby ciest I. triedy v historickom regióne Liptov realizovaného závodom Liptov Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Vzhľadom na to, že údržba ciest je vykonávaná vo verejnom záujme a nájomcom bude štátna rozpočtová organizácia zriadená MDVaRR SR, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie 9:
Nájomcom je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Potreba nájmu vznikla z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie Kysuckej knižnici v Čadci. Keďže Kysucká knižnica nemá vlastné priestory, ktoré by mohla využiť na uskladnenie svojich kníh, takáto forma nájmu je výhodná a prináša Žilinskému samosprávnemu kraju úsporu finančných zdrojov rozpočtu ŽSK, keďže ide o prenájom medzi dvoma organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Odôvodnenie 10:
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že účel nájmu, na ktorý má predmet nájmu slúžiť, je špecifický – výlučne na umiestnenie zariadenia - domovej odovzdávacej stanice tepla, ktorú na vlastné náklady chce do uvedeného priestoru dodať a zrealizovať terajší dodávateľ tepla spoločnosť Martico, a. s. 
Turčianska knižnica v Martine má v súčasnosti so spoločnosťou Martico, a. s. uzatvorenú zmluvu o dodávke tepla od 1.1.2006 na dobu neurčitú. Dodávateľ tepla Martico, a. s. v zmysle dlhodobého investičného plánu a v snahe znížiť náklady na dodávku tepla pripravuje výmenu rozvodov a inštalovanie domovej odovzdávacej stanice tepla v pobočke Turčianskej knižnice v Martine na sídlisku Sever, ktorá zníži náklady za teplo na prípravu teplej vody minimálne o 10% a ponúkne možnosť racionalizovať spotrebu tepla na ÚK, a to individuálnym nastavením teploty vykurovania v závislosti od vonkajšej teploty. Všetky náklady spojené s umiestnením a s prevádzkou odovzdávacej stanice tepla (napr. údržba, revízie, obsluha, elektrina) budú zahrnuté v cene tepla a odberateľ tepla (Turčianska knižnica) nebude tieto náklady osobitne uhrádzať. Maximálnu cenu tepla pre príslušné regulačné obdobie bude určovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím. Na základe zmenených technických podmienok sa ukončí dohodou terajšia zmluva o dodávke a odbere tepla a uzatvorí sa nová zmluva o dodávke a odbere tepla na obdobie 8 rokov.
Za účelom umiestnenia zariadenia domovej odovzdávacej stanice v priestoroch budovy odberateľa tepla (prenajímateľa) sa navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu. Prenájom priestoru bude prínosom pre Turčiansku knižnicu v Martine, nakoľko umiestnením a prevádzkovaním domovej odovzdávacej stanice sa znížia náklady za teplo v pobočke Turčianskej knižnice v Martine na sídlisku Sever.

Odôvodnenie 11:
NDS, a. s., prostredníctvom spoločnosti GEO-NET, s. r. o., Martin požiadala Žilinský samosprávny kraj o uzavretie nájomnej zmluvy na dočasný záber (do jedného roku) časti pozemku pre realizáciu Prípojky VN 22kV pre odpočívadlá v Turčianskej Štiavničke v súvislosti s výstavbou diaľnice „D1 Dubná Skala – Turany“. Vzhľadom k tomu, že výstavba diaľnice je realizovaná vo verejnom záujme, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie 12:
Mesto Turčianske Teplicepožiadalo Žilinský samosprávny kraj o uzavretie nájomnej zmluvy za účelom výstavby chodníka pre peších pri ceste III/065037 na Ulici SNP v meste Turčianske Teplice. Vzhľadom k tomu, že výstavba chodníka je realizovaná vo verejnom záujme, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa. Súčasne sa mestu Turčianske Teplice udeľuje právo zriadiť na dotknutom pozemku stavbu chodníka.

Odôvodnenie 13:
SSC, IVSC Žilina požiadala Žilinský samosprávny kraj o uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestoroch – kancelárie a nájme parkovacej plochy za účelom koordinácie a riadenia výkonu správy a údržby ciest I. triedy v historickom regióne Turiec realizovaného závodom Turiec Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Vzhľadom na to, že údržba ciest je vykonávaná vo verejnom záujme a nájomcom bude štátna rozpočtová organizácia zriadená MDVaRR SR, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie 14:
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR požiadalo Žilinský samosprávny kraj o uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestoroch za účelom umiestnenia kancelárie v Žiline. Vzhľadom na to, že činnosť Centra vzdelávania MPSVaR SR je vykonávaná vo verejnom záujme, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie 15:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch požiadala Žilinský samosprávny kraj o uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestoroch za účelom umiestnenia kancelárie v Žiline. Vzhľadom na to, že činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch je vykonávaná aj v prospech rozvoja cestovného ruchu na území Žilinského samosprávneho kraja, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie 16:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že súčasný nájomca zhodnotil majetok - pozemok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom prenájmu a prevádzkovanie verejnej lekárne, ktorej služby využívajú najmä pacienti a zamestnanci nemocnice s poliklinikou, v areáli nemocnice zvyšuje a zlepšuje kvalitu poskytovaných doplnkových služieb v rámci nemocnice.

Odôvodnenie 17:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že nájomca zhodnotil majetok - pozemok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom prenájmu a prevádzkovanie bufetu, ktorého služby využívajú najmä pacienti, zamestnanci a návštevníci nemocnice s poliklinikou, v areáli nemocnice zvyšuje a zlepšuje kvalitu poskytovaných doplnkových služieb.

Odôvodnenie 18:
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš dostala oznámenie o ukončení dodávky tepla od spoločnosti KOMTERM, a. s., Žilina k 31.12.2012 z dôvodu zmeny systému dodávky tepla v tejto lokalite. Škola potrebuje vyriešiť vykurovanie objektu od 01.01.2013. Najvhodnejším riešením je prenajať nebytový priestor – technickú miestnosť (kotolňu), v ktorej si spoločnosť KOMTERM, a. s. vybuduje nové technologické zariadenie potrebné pre vykurovanie a dodávku tepla do objektu školy. Po skončení doby nájmu spoločnosť KOMTERM, a. s. prevedie vlastnícke právo k zhodnoteniu predmetu nájmu k technológii tepla a jej príslušenstvu na prenajímateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni skončenia nájmu, a to formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu vo výške 1 €.

Odôvodnenie 19:
SSC, IVSC Žilina požiadala Žilinský samosprávny kraj o uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestoroch – kancelárie a nájme parkovacej plochy za účelom koordinácie a riadenia výkonu správy a údržby ciest I. triedy v historickom regióne Kysuce realizovaného závodom Kysuce Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Vzhľadom na to, že údržba ciest je vykonávaná vo verejnom záujme a nájomcom bude štátna rozpočtová organizácia zriadená MDVaRR SR, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie 20: 
Žilinský samosprávny kraj v budove po zrušenej poliklinike a k nej prislúchajúcich pozemkov od 1. októbra 2011 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba prenajímateľom tohto majetku iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať využitie predmetných priestorov v rámci pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné investovať značné finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné prostriedky z nájmov tieto potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník posúdil v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov tento majetok ako trvale prebytočný a určený na odpredaj s tým, že prioritou pri jeho odpredaji pre ŽSK je:
- vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v takom rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe existujúcich nájomných vzťahov s prioritou poskytovania: 
- ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
- ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
- lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade),
- snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej 
rovnakú dostupnosť a rozsah,
- snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú starostlivosť,
- snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných dojednaní s kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým podporiť zveľadenie a rekonštruovanie týchto priestorov.

Odôvodnenie 21:
Žilinský samosprávny kraj v budove po zrušenej poliklinike a k nej prislúchajúcich pozemkov od 1. októbra 2011 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba prenajímateľom tohto majetku iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným subjektom. Nie je možné 
v budúcnosti očakávať využitie predmetných priestorov v rámci pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné investovať značné finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné prostriedky z nájmov tieto potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník posúdil v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov tento majetok ako trvale prebytočný a určený na odpredaj 
s tým, že prioritou pri jeho odpredaji pre ŽSK je:
- vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v takom rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe existujúcich nájomných vzťahov s prioritou poskytovania: 
- ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
- ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
- lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade), v závislosti od prejaveného záujmu potencionálnych kupujúcich,
- snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej rovnakú dostupnosť a rozsah, 
- snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú starostlivosť,
- snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných dojednaní s kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým podporiť zveľadenie a rekonštruovanie týchto priestorov.

Odôvodnenie 22
Žilinský samosprávny kraj v budove po zrušenej poliklinike a k nej prislúchajúcich pozemkov od 1. apríla 2007 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba prenajímateľom tohto majetku iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať využitie predmetných priestorov v rámci pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné investovať značné finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné prostriedky z nájmov tieto potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník posúdil v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov tento majetok ako trvale prebytočný a určený na odpredaj s tým, že prioritou pri jeho odpredaji pre ŽSK je:
- vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v takom rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe existujúcich nájomných vzťahov s prioritou poskytovania:
- ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
- ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
- lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade),
- snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej 
rovnakú dostupnosť a rozsah,
- snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú 
starostlivosť,
- snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných 
dojednaní s kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým podporiť zveľadenie a rekonštruovanie týchto priestorov.

Odôvodnenie 23:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Kysucké Nové Mesto sa realizuje za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mestom Kysucké Nové Mesto. 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, je pozemok pod budovou s. č. 1278 (hvezdáreň), pozemok pod budovou s. č. 1210 (dom sociálnych služieb), pozemok pod budovou s. č.1357 (gymnázium), využívané správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja o celkovej výmere 2691 m2.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, sú pozemky o celkovej výmere 5083,83 m2 a to pozemok pod stavbou vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto (poliklinika) vrátane priľahlých pozemkov a pozemok pod stavbou (sociálne byty) v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom k výmere bytov. Zámena sa uskutočňuje s podmienkou využívania pozemkov na verejnoprospešné účely. Pozemky sa zamenia bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmere pozemkov a cien ocenených nehnuteľností.

Odôvodnenie 24:
Mesto Námestovo v zastúpení Ing. Kaderom Jánom – primátorom mesta doručilo Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odpredaj nehnuteľností – pozemkov parc. KN-C č. 291/2, č. 292/2, č. 292/3, č. 292/4, č. 1044/1, č. 1045/2 a rozostavaného skeletu Nemocnice SO – 02 vrátane priľahlých pozemkov parc. KN-C č. 275/6, č. 275/7 pre výstavbu bytov a garáži za symbolickú cenu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Pozemky sa nachádzajú v okolí Oravskej polikliniky a sú využívané ako časť miestnej komunikácie, chodníky a parkoviská. Vzhľadom k tomu, že pozemky slúžia na verejné účely ŽSK súhlasí s  ich odpredajom. 
Rozostavané stavby (skelet Nemocnice SO-O2) sa nachádzajú v zastavanej časti mesta Námestovo. Stavby boli zrealizované ako súčasť budovaného komplexu budov areálu polikliniky na základe združených finančných prostriedkov štátu a občanov v rámci založenej nadácie, ktorá združovala Mesto Námestovo a 23 obcí v regióne na výstavbu nemocnice v Námestove pre celý región (Biela Orava). V dôsledku chýbajúcich finančných prostriedkov na ich dokončenie dostavba nebola zrealizovaná a nie sú ani využívané správcom. V súčasnosti sú stavby v dezolátnom stave.
O uvedené stavby prejavilo záujem Mesto Námestovo, ktoré má záujem v rozostavaných stavbách zrealizovať výstavbu sociálnych bytov. 
Odpredaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa je podmienený využívaním predávaných nehnuteľností ich nadobúdateľom (Mestom Námestovo) na verejnoprospešné účely. V prípade odpredaja rozostavaných stavieb (skelet Nemocnice SO-O2) a priľahlých pozemkov parc. KN-C č. 275/6, č. 275/7, č. 275/27 kat. úz. Námestovo žiadateľovi (Mestu Námestovo) si doterajší vlastník uvedených nehnuteľností - Žilinský samosprávny kraj vyhradí v kúpnej zmluve zriadenie predkupného práva k uvedeným nehnuteľnostiam v prípade záujmu ich odpredaja Mestom Námestovo tretej osobe. 
Zároveň bude zriadené bezodplatné vecné bremeno na pozemky parc. KN-C č. 1053/2, č. 275/23, č. 275/24 kat. úz. Námestovo s právom nadobúdateľa predmetu prevodu ako oprávneného z vecného bremena vstupovať na predmetné zaťažené pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií na rozostavaných stavbách.

Odôvodnenie 25:
Žilinský samosprávny kraj v budove po zrušenej poliklinike a k nej prislúchajúcich pozemkov od 1. apríla 2007 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba prenajímateľom tohto majetku iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať využitie predmetných priestorov v rámci pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné investovať značné finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné prostriedky z nájmov tieto potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník posúdil v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov tento majetok ako trvale prebytočný a určený na odpredaj s tým, že prioritou pri jeho odpredaji pre ŽSK je:

1) vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v takom rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe existujúcich nájomných vzťahov s prioritou poskytovania:
− ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
− ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
− lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade) v závislosti od prejaveného záujmu potencionálnych kupujúcich,
2) snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej 
rovnakú dostupnosť a rozsah,
3) snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú 
starostlivosť,
4) snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných dojednaní s kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým podporiť zveľadenie a rekonštruovanie týchto priestorov.

Odôvodnenie 26: 
Žilinský samosprávny kraj v budove po zrušenej poliklinike a k nej prislúchajúcich pozemkov od 1. apríla 2007 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba prenajímateľom tohto majetku iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať využitie predmetných priestorov v rámci pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné investovať značné finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné prostriedky z nájmov tieto potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník posúdil v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov tento majetok ako trvale prebytočný a určený na odpredaj s tým, že prioritou pri jeho odpredaji pre ŽSK je:
1. vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v takom rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe existujúcich nájomných vzťahov s prioritou poskytovania: 
− ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
− ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
− lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade),
v závislosti od prejaveného záujmu potencionálnych kupujúcich,
2. snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej 
rovnakú dostupnosť a rozsah, 
3. snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú 
starostlivosť,
4. snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných 
dojednaní s kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým podporiť zveľadenie a  rekonštruovanie týchto priestorov.

Odôvodnenie 27:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Dolný Kubín je za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mestom Dolný Kubín.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín, sú pozemky o celkovej výmere 10050,31 m2, ktoré tvoria pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky využívané správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemok pod stavbou internátu a priľahlý pozemok v minimálnom rozsahu potreby na údržbu budovy internátu Strednej odbornej školy zdravotníckej v spoluvlastníckom podiele 181665/201668 (o celkovej výmere 1095,31 m2), pozemok – oddychová zóna pre zdravotne postihnuté deti a dospelých Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko (o celkovej výmere 875 m2), pozemky pod stavbami zariadenia Domova sociálnych služieb pre dospelých (o celkovej výmere 3962 m2), pozemok pod stavbou školy – Gymnázium (o celkovej výmere 2864 m2), pozemky pred budovou Oravskej knižnice (o celkovej výmere 107 m2) a pozemok – priľahlý dvor k stavbe Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko (o celkovej výmere 1147 m2). 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sú pozemky o celkovej výmere 9638,33 m2, ktoré tvoria pozemky pod miestnymi komunikáciami a priľahlé pozemky využívané Mestom Dolný Kubín. Jedná sa o pozemky nachádzajúce sa pod miestnou komunikáciou pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L.N. Jégeho, Dolný Kubín (o celkovej výmere 8163 m2), pozemok – parkovisko v podiele 18/54 (o celkovej výmere 113,33 m2), pozemok – chodník pre cyklistov( o celkovej výmere 717 m2) a pozemky pod komunikáciami a chodníkmi (o celkovej výmere 645 m2). 
Pozemky a objekty sa zamenia bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmere pozemkov a cien ocenených nehnuteľností.

Odôvodnenie 28:
Zámena nehnuteľností, hnuteľného a hmotného majetku vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Žilina je za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mestom Žilina.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Žilina, sú pozemky o celkovej výmere 11026 m2, ktoré tvoria pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky využívané správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemok pod stavbou hvezdárne a priľahlé pozemky v minimálnom rozsahu potreby na údržbu a prevádzku hvezdárne a vybudovanie planetária (o celkovej výmere 3460 m2), pozemky v okolí Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA, Žilina a stavba s.č. 2977 (o celkovej výmere 2061 m2), pozemky v areáli konzervatória (o celkovej výmere 4189 m2), pozemok v blískosti areálu školy – Gymnázium, Hlinská (o celkovej výmere 1316 m2). 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sú pozemky o celkovej výmere 1046 m2, ktoré tvoria ako priľahlé pozemky v časti areálu školy – Gymnázium, Hlinská a stavba s.č. 3294 zariadenia ÚSMEV– zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb so sídlom Osikova 26, Žilina vrátane hnuteľného a nehmotného majetku nachádzajúceho sa v správe tohto zariadenia. Pozemky, objekty a hnuteľný a nehmotný majetok sa zamenia bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmere pozemkov a cien ocenených nehnuteľností a hodnoty hnuteľného a nehmotného majetku.

Odôvodnenie 29:
S nájomcom existuje zmluvný vzťah. Platnosť súčasnej nájomnej zmluvy je do 31.3.2013. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že umiestnením bankomatu sa najmä pacientom, ale aj zamestnancom a ostatným návštevníkom Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená, zvýši kvalita poskytovaných doplnkových služieb.

Odôvodnenie 30:
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v nevyhnutnej potrebe zabezpečiť stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy a žiakov iných škôl, ktorí sú ubytovaní na internáte Strednej odbornej školy stavebnej, Tulipánová 2, 011 62 Žilina, pričom túto činnosť k plnej spokojnosti stravníkov ako aj prenajímateľa od r. 1998 vykonáva vyššie uvedený nájomca.

Odôvodnenie 31: 
Vzhľadom k tomu, že výstavba chodníka v obci Višňové je realizovaná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, ide o verejný záujem a preto je daný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. dôvod hodný osobitného zreteľa. Chodníky sú v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky 35/1984 Zb. vo vlastníctve a v správe príslušnej obce alebo mesta.

Odôvodnenie 32:
Uznesením 11/20 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja konaného 19. decembra 2012 bol schválený spoločnosti Pharmcentrum s.r.o. prenájom pozemku do 31. 12. 2013 v areáli Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená na zabezpečenie prevádzky verejnej lekárne. 
Za účelom usporiadania vzájomných právnych vzťahov počas trvania Zmluvy o nájme je potrebné zmluvne dohodnúť odplatné právo prechodu a prejazdu areálom HNsP Trstená v rozsahu a na účely prevádzkovania verejnej lekárne. Odplata za toto právo bude vo výške 1 500,- EUR/ročne. Nájomca zároveň požiadal o predĺženie doby nájmu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že súčasný nájomca, vlastník lekárne zhodnotil majetok - pozemok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom prenájmu. Prevádzkovanie verejnej lekárne, ktorej služby využívajú najmä pacienti a zamestnanci nemocnice s poliklinikou.

Odôvodnenie 33: 
Spoločnosť Slovak Telecom, a. s. má v prenájme vyššie uvedené priestory nachádzajúce sa v budove Školského internátu, organizačnej súčasti Spojenej školy, od roku 2009, pričom platnosť tejto zmluvy končí k 31.12.2013. Spoločnosť Slovak Telecom, a. s. ako nájomca si riadne a včas plnila všetky záväzky vyplývajúce z doterajšieho nájomného vzťahu, nemá oneskorené platby za prenájom. Nie je predpoklad, že iný záujemca bude chcieť takto využívať uvedené priestory vzhľadom na špecifický účel ich využitia, keďže sa jedná o umiestnenú anténu na streche budovy a vybudovanie technicky náročného technologického zariadenia. Ročné nájomné je pre Spojenú školu finančným prínosom a má taktiež záujem v zmluvnom vzťahu pokračovať, pretože sa jedná o seriózneho partnera.

Odôvodnenie 34:
V zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemnýchkomunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou má charakter miestnej komunikácie.

Odôvodnenie 35:
Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo ŽSK o uzavretie nájomnej zmluvy za účelom osadenia uvítacieho bilboardu - Liptovský Mikuláš - mesto Olympijských víťazov. Bilboard bude reprezentovať mesto Liptovský Mikuláš, čo je v záujme mesta aj všetkých jeho obyvateľov, teda vo verejnom záujme, ako aj v záujme ŽSK, v ktorého územnom obvode sa toto mesto nachádza.

Odôvodnenie 36:
Výstavba diaľnice D3 Čadca, Bukovec – Svrčinovec je vo verejnom záujme.

Odôvodnenie 37:
Mesto Vrútky v zastúpení Ing. Miroslavom Mazúrom – primátorom mesta doručilo Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 28/448 z  nehnuteľnosti – pozemku parc. KN-C č. 1429/2 za účelom sprístupnenia (vysporiadania komunikácie) k vytvorenej zóne pre individuálnu bytovú výstavbu v oblasti Kopanice a Karvaša podľa schváleného územného plánu pre uloženie inžinierskych sietí v cestných telesách k vytvoreniu podmienok pre vydávanie stavebných povolení za symbolickú cenu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa je podmienený využívaním predávanej nehnuteľnosti ich nadobúdateľom (Mestom Vrútky) na verejnoprospešné účely.

Odôvodnenie 38:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že nájomca zhodnotil majetok - pozemok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom prenájmu. Na pozemku je postavená budova – prenosný stánok, č.s. 557, v ktorom je prevádzka bufetu. Majiteľkou budovy – stánku je súčasný nájomca Adriana Balková. Prevádzkovaním bufetu, ktorého služby využívajú najmä pacienti, zamestnanci a návštevníci nemocnice s poliklinikou, v areáli nemocnice sa zvyšuje a zlepšuje kvalita poskytovaných doplnkových služieb.

Odôvodnenie 39: 
V zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemnýchkomunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou má charakter miestnej komunikácie.

Odôvodnenie 40:
V zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemnýchkomunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou má charakter miestnej komunikácie.

Odôvodnenie 41:
Vzhľadom k tomu, že výstavba chodníka v obci Svederník je realizovaná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, ide o verejný záujem a preto je daný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. dôvod hodný osobitného zreteľa. Chodníky sú v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky 35/1984 Zb. vo vlastníctve a v správe príslušnej obce alebo mesta.

Odôvodnenie 42: 
Vzhľadom k tomu, že výstavba chodníka v obci Svederník je realizovaná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, ide o verejný záujem a pre je daný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov dôvod hodný osobitného zreteľa. Chodníky sú v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. vo vlastníctve a v správe príslušnej obce alebo mesta.

Odôvodnenie 43:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Žilina sa uskutočňuje za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Žilina sú pozemky o celkovej výmere 1212 m2, ktoré sú ako priľahlé pozemky využívané správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemky v rozsahu potreby na údržbu a prevádzku škôl: Gymnázium, so sídlom: Hlinská č. 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 a  Spojenej školy, so sídlom: Hlinská č. 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623. 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sú pozemky o celkovej výmere 1388 m2, ktoré v súčasnej dobe tvoria priľahlé pozemky v časti areálu uvedených škôl – plánované na vybudovanie verejných parkovacích miest Mestom Žilina a pozemky v správe Správy ciest ŽSK na ktorých Mesto Žilina buduje cyklotrasu pre verejnosť.

Odôvodnenie 44:
Zámena nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a nehnuteľností vo vlastníctve Obce Nižná je za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obcou Nižná.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Obce Nižná, sú pozemky o celkovej výmere 30549 m2, ktoré sa nachádzajú pod cestou druhej triedy č. II/584 v kat. úz. Nižná využívané správcom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemky v rozsahu potreby na údržbu a prevádzku uvedenej cesty. 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja je stavba s.č. 470 a pozemky o celkovej výmere 9325 m2, ktoré tvoria priľahlé pozemky v časti areálu plavárne (Nižná) v správe – Spojenej školy, Hattalova č. 471, Nižná, IČO: 17050448.

Odôvodnenie 45:
Nájomcom bude Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov, ktorého zakladateľmi sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Liptovský Mikuláš, obec Demänovská dolina a Slovenský olympijský výbor. Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 pri činnostiach súvisiacich s prípravou spoločnej kandidatúry na hosťovanie ZOH 2022 bude poskytovať verejnoprospešné služby podľa osobitného predpisu – zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie 46:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že nájomca zhodnotí majetok - Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom prenájmu. Nájomca chce realizovať z prostriedkov duchovnej správy stavebné úpravy – výmena okien, obnova fasády výmena podlahy, čo predstavuje finančnú čiastku okolo 10 000,00 €. Kaplnku navštevujú najmä pacienti, zamestnanci, ale aj návštevníci Kysuckej nemocnice s poliklinikou, ktorí v liečebnom procese svojej telesnej schránky načerpajú veľakrát silu a  povzbudenie svojej duševnej schránky.

Odôvodnenie 47:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a nehnuteľností vo vlastníctve Obce Nižná je za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obcou Nižná.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Obce Nižná, sú pozemky o celkovej výmere 30549 m2, ktoré sa nachádzajú pod cestou druhej triedy č. II/584 v kat. úz. Nižná využívané správcom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemky v rozsahu potreby na údržbu a prevádzku uvedenej cesty. 
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja je stavba s. č. 470 a pozemky o celkovej výmere 9325 m2, ktoré tvoria priľahlé pozemky v časti areálu plavárne (Nižná) v správe – Spojenej školy, Hattalova 471, Nižná, IČO: 17050448.

Odôvodnenie 48:
Obec Istebné v zastúpení Ing. Jánom Čiefom – starostom obce doručila Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. KN-C č. 525/27, č. 525/28 za účelom výstavby šatní pre OŠK Istebné. Obec chce využiť výzvu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2014“. Odpredaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa je podmienený využívaním predávaných nehnuteľností ich nadobúdateľom (Obcou Istebné) na verejnoprospešné účely.

Odôvodnenie 49:
Vo všeobecnom záujme Žilinského samosprávneho kraja a orgánov štátnej správy je vyriešiť v prospech občanov daného regiónu nevyhnutnú potrebu zriadenia odstavnej plochy pre motorové vozidlá pristavované ku fyzickej obhliadke a ku kontrole WIN čísiel k zabezpečeniu činnosti evidencie motorových vozidiel vykonávanej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Martin a odborom dopravy a pozemných komunikácií OÚ Martin.

Odôvodnenie 50:
Pri realizácii stavby Železníc SR: „Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad, Tatry (mimo), 5. etapa“, je daný verejný záujem, pretože ide o verejnoprospešnú stavbu, pre výstavbu ktorej je potrebné dotknuté nehnuteľnosti majetkovoprávne usporiadať v prospech Železníc Slovenskej republiky, Bratislava.

Odôvodnenie 51:
Dňa08.09.2014 bola vyhlásená Úradom vlády výzva na predkladanie žiadostí o získanie finančných prostriedkov na projekt v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie na zriadenie Poradne pre obete domáceho násilia prostredníctvom nórskeho finančného mechanizmu. Výzva je pre Centrum sociálnych služieb ANIMA, ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb, v prípade úspešného schválenia žiadosti, hospodárna a účelovo efektívna, nakoľko je v nej schválená nulová finančná spoluúčasť a kritéria a podmienky sú nastavené výhodnejšie (oproti predchádzajúcej výzve - napr. nižší počet klientov počas jedného roka a pod.). Okrem iných dokladov bude musieť Centrum sociálnych služieb ANIMA predložiť aj Zmluvu o nájme nebytových priestorov na obdobie minimálne 5 rokov. Súčasná zmluva o nájme je uzavretá do 31.03.2019, čím by už nebola splnená podmienka minimálneho 5 ročného nájmu priestorov.

Odôvodnenie 52:
Predmet nájmu je vhodný na účely výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý Katolícka spojená škola v Rajci užíva od roku 2007. Pri prenájme je daný verejný záujem na prevádzkovaní školy. Na základe žiadosti nájomcu zo dňa 30.09. 2014, Katolícka spojená škola požiadala ŽSK o zníženie nájomného z dôvodu poklesu žiakov a s tým súvisiacich ekonomických problémov Katolíckej spojenej školy.

Odôvodnenie 53:
Umiestnené CNC centrum frézovania bude využívané na odbornú prax žiakov a ako výukové centrum programovania CNC pre majstrov odbornej výchovy a odborných učiteľov. Vzdelávanie majstrov, učiteľov a žiakov Spojenej školy, Martin bude 
uskutočňovať počas doby nájmu nájomca bezodplatne v súlade so školskými vzdelávacími programami študijných a učebných odborov školy.

Odôvodnenie 54: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. prostredníctvom spoločnosti BEMA, s.r.o., Žilina, požiadala Žilinský samosprávny kraj o uzavretie nájomnej zmluvy na  tzv. dočasný záber pozemkov vo vlastníctve ŽSK za účelom realizácie diaľnice D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto. Stavba diaľnice je vo verejnom záujme.

Odôvodnenie 55: 
Obec Višňové vybudovala chodník pri ceste III/01889 z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov. Výstavba chodníka je vo verejnom záujme. Chodníky sú v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky 35/1984 Zb. vo vlastníctve a v správe príslušnej obce alebo mesta a preto je v záujme obce, ako aj ŽSK, aby rovnako pozemky pod stavbou chodníka boli vo vlastníctve obce.

Odôvodnenie 56: 
Predmet nájmu sa nachádza v areáli SC ŽSK, Závod Liptov. Nájomca vlastní v susedstve areálu Závodu Liptov nehnuteľnosť – stavbu - emulgačnú stanicu - súp. č. 4393, ktorá je postavená na pozemku – KN-C parcele č. 7157/3 a ktorá je v prospech nájomcu zapísaná na LV č. 5253 pre kat. územie Liptovský Mikuláš. Nájomca potrebuje predmet nájmu užívať, aby mohol využívať emulgačnú stanicu.

Odôvodnenie 57: 
Vzhľadom k tomu, že výstavba chodníka v obci Maršová – Rašov je realizovaná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov v súvislosti s výstavbou 3 nových bytových domov v obci, ide o verejný záujem a preto je daný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. dôvod hodný osobitného zreteľa. Chodníky sú v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky 35/1984 Zb. vo vlastníctve a v správe príslušnej obce alebo mesta.

Odôvodnenie 58:
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že nájomca má v úmysle postaviť v rámci predmetu nájmu technológiu novej kotolne, ktorým sa zabezpečí efektívnejšie dodávanie tepla a TÚV objektu bývalej Polikliniky v Liptovskom Mikuláši, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš a INTEN - EURA, správa domov, s. r. o., Liptovský Mikuláš. Nájomný vzťah ku pozemkom je jedným z predpokladov výstavby.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky