Žiadosť č. 35

 • Otázka: 
  Žiadame Vás o informácie či je vodovod, ktorým je zásobovaná Škola v prírode v majetku VÚC. Ak nie, či bol tento vodovod v minulosti vedený v majetku VÚC.

 • Odpoveď: 
  ♦ vodovod v Škole prírody v súčasnej dobe nie je vo vlastníctve ŽSK;
  ♦ škola v prírode s.č. 83 a školská jedáleň č.79 bez pozemkov, teda iba stavby boli odpredané v roku 2005. Cena bola určená znaleckými posudkami č. 56/2005 (nehnuteľný majetok - stavby) a č.8/2005 (hnuteľný majetok);
  ♦ v ZP č.56/2005 oceňoval v rámci hodnoty stavieb aj vodovodnú prípojku v rámci pozemku parc.KN – C č.331/1 v rozsahu 9 bm.
  ♦ vodovod bol v majetku (podľa inventúrneho súpisu) ešte v roku 2007 a v tomto roku bol aj vyradený z evidencie