Žiadosť č. 30

 

  • Otázka: 

    V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o priame sprístupnenie údajov VÚC Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2014 (vyplnenie) do tabuľky, ktorú posielam.

  • Odpoveď: 

Údaje o celkovej výške dlhu k 31.12.2014

 
   

Žilinský samosprávny kraj

 
   

súhrn záväzkov zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31.12.2014

40 798 691,50

súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov k 31.12.2014

1 991 482,06

súhrn ručiteľských záväzkov k 31.12.2014

0,00

spolu po uplatnení § 17 odst.7 zákona 583/2004 Z.z.

42 790 173,56

spolu po uplatnení §.17 odst.8 zákona 583/2004 Z.z.

42 101 444,06

 

 

výška splátok istín za rok 2014

3 855 367,66