Žiadosť č. 3

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte iba zákona) si Vás dovoľujeme požiadať ako povinnú osobu (§ 2 ods.2 zákona) o poskytnutie informácií. Konkrétne Vás žiadame poskytnúť:
 1. zoznam všetkých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Vášho samosprávneho kraja,- zoznam stravovacích zariadení, ktorých ste zriaďovateľom,
 2. zoznam centier voľného času, ktorých ste zriaďovateľom,
 3. zoznam domovov mládeže, ktorých ste zriaďovateľom,
 4. zoznam všetkých škôl, ktorých ste zriaďovateľom,
 5. zoznam všetkých kultúrnych inštitúcií, ktorých ste zriaďovateľom,
 6. zoznam všetkých subjektov tretieho sektora pôsobiacich vo Vašom samosprávnom kraji, ktoré sú poberateľmi dotácií
 • Odpoveď:

  Zoznam kultúrnych organizácií v ZP ŽSK
  Zoznam poberateľov dotácií ŽSK  
  Zoznam škôl a školských zariadení v ZP ŽSK
  Zoznam zariadení sociálnych služieb v ZP ŽSK

  Sprístupnenie informácií uvedených a priložených v tejto odpovedi nie je predchádzajúcim súhlasom Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti  so šírením reklamy telefonickým volacím systém, telefaxom a elektronickou poštou. 
  Vo vzťahu k propagácii služieb a produktov je  žiadateľ preto povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č.  22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení  zákona č.  128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov a so zákonom č.  351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky