Žiadosť č. 4

 

 • Otázka: 

  Dňa 16.januára mi bola úradom Žilinského samosprávneho kraja doručená odpoveď na moju infožiadosť o poskutnutie pripomienok k aktualizáciám územného plánu VÚC ZSK. V jednom dokumente však chýbajú stanoviská obstarávateľa k jednotlivým bodom. Ide o pripomienku č. 11 od Krajského úradu Životného prostredia v Žiline. 
  Chcela som sa spýtať, či ide o skutočne o neúplný dokument, alebo veta "Akceptované v zmysle dohody na rokovaní dňa 6.12. 2004 na KÚ ŽP v Žiline." sa vzťahuje na list č.2004/1815/185 z 26.10. 2004 ako celok. 
  V tom prípade by som chcela požiadať o dokument, v ktorom sú vyhodnotené  pripomienky KÚ ŽP k zmenám a doplnkom územného plánu VÚC ZSK 2004 bod po bode.
 • Odpoveď:

  Pripomienky KÚŽP v Žiline boli dohodnuté na pracovnom rokovaní so zástupcami KÚŽP v Žiline a taktiež zástupcami  príslušných správ ŠOP SR a subjektov, ktorí vzniesli pripomienky v oblasti ochrany prírody. Na základe tohto rokovania vydal KÚŽP v Žiline stanovisko bez pripomienok k Návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN VÚC ŽK.  
  Pripomienky KÚŽP  k návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN VÚC ŽK boli vyhodnotené ako celok v zmysle stanoviska 2004/1815/18S na základe dohody z rokovania zo dňa 6.12.2004.
  V prílohe Vám zasielame  zápisnicu z tohto rokovania + prezenčnú listinu a následné stanovisko KÚŽP v Žiline.
  Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v zmysle § 22, ods. 4 platného stavebného zákona má orgán územného plánovania povinnosť dohodnúť návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi, inak by nebolo v konečnom dôsledku možné územnoplánovaciu dokumentáciu schváliť.