Žiadosť č. 27

 

 • Otázka: 

  Žiadam o informácie: O pláne výkonov, t. j. počte tried, počte žiakov v jednotlivých študijných odboroch pre Obchodnú akadémiu Dolný Kubín v školskom roku 2014/2015 a v školskom roku 2015/2016.
 • Odpoveď:

  Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 30/2013 o počte tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 boli stanovené pre Obchodnú akadémiu, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín celkovo 3 triedy s počtom žiakov 90: 

  • študijný odbor 6317 M obchodná akadémia – 2 triedy a 60 žiakov;
  • študijný odbor 7661 M sociálno – výchovný pracovník – 1 trieda a 30 žiakov.

  Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 34/2014 o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo  jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti boli stanovené pre Obchodnú akadémiu, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín celkovo 3 triedy s počtom žiakov 90: 

  • študijný odbor 6317 M obchodná akadémia – 2 triedy a 60 žiakov;
  • študijný odbor 7661 M sociálno – výchovný pracovník – 1 trieda a 30 žiakov.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky