Žiadosť č. 23

 

 • Otázka:

  Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií o optimalizačných opatreniach zmierňujúcich negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine realizovaných v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja v roku 2014:

  -  migračných objektoch pre živočíchy (podchody: priepusty, mosty na pozemnej komunikácii; nadchody: mosty cez pozemné komunikácie, tunely; navádzacie ploty, tunelové podchodov pre obojživelníky...), t.j. type  migračného objektu, roku vybudovania, lokalizácii (č. cesty, km, úsek), cieľovom druhe živočícha, pre ktorý bol daný objekt umožňujúci migráciu živočíchov vybudovaný,
  -  opatreniach realizovaných za účelom redukcie mortality živočíchov na pozemných komunikáciách v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami (optické signálne zariadenia, pachové ploty, akustické ochranné zariadenia, obmedzenie rýchlosti jazdy, uzávierka komunikácie, varovné značenie a systémy, úprava biotopu (odstránenie vegetácie, výsadba vegetácie, výber druhov rastlín...)), t.j. druh opatrenia, termín realizácie, lokalizácia (č. cesty, km, úsek, ľavý jazdný pruh, pravý jazdný pruh), cieľový druh živočíchov, na ochranu ktorého bolo dané opatrenie redukujúce mortalitu živočíchov realizované,
  - dĺžke a lokalizácii oplotenia (číslo cesty; úsek; dĺžka oplotenia; lokalizácia oplotenia, t.j. km cesty – začiatočný a koncový bod oplotenia, rok vybudovania, typ oplotenia, výška oplotenia, materiál),
  -  protihlukových stenách (dĺžka protihlukovej steny [m]; lokalizácia protihlukovej steny, t.j. č. cesty, úsek, začiatok (t.j. km cesty) a koniec protihlukovej steny (t.j. km cesty); typ protihlukovej steny, výška, materiál protihlukovej steny a rok vybudovania). 

  Zároveň Vás prosíme v súvislosti s výstavbou objektov umožňujúcich migráciu živočíchov, obojživelníkov, budovaním oplotenia cestných komunikácií, prípadne realizáciou iných opatrení zabraňujúcich alebo obmedzujúcich stret živočíchov s dopravnými prostriedkami ako aj v súvislosti s plánovanou výstavbou protihlukových stien v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja o informáciu o:

  - plánovanej výstavbe vyššie uvedených objektov a realizácii opatrení,
  - termíne začiatku a ukončenia výstavby, resp. realizácie, 
  - lokalizácii (okres, č. cesty, úsek, km, ľavý jazdný pruh, pravý jazdný pruh), 
  - pre aký druh živočíchov sú určené,
  - dĺžke protihlukovej steny [m],
  - lokalizácii protihlukovej steny, t.j. č. cesty, úsek, začiatok (t.j. km cesty) a koniec protihlukovej steny (t.j. km cesty),
  - type, výške a materiály protihlukovej steny,
  - termíne začiatku a ukončenia výstavby protihlukovej steny. 

 • Odpoveď: 

  Odpoveď - SC ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.04.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky