Žiadosť č. 22

 

 • Otázka:

  Žiadam o sprístupnenie všetkých informácií, ktorú súčasťou podnetov, sťažností, či šetrení v spojitosti s mojou osobou za obdobie od 14.9.2012 po súčasnosť a to v čase môjho pôsobenie vo funkcií riaditeľky, ale aj bezprostredne potom až po súčasnosť.
 • Odpoveď: 

  Na základe uvedenej žiadosti o sprístupnenie informácií Vám oznamujeme, že v období od 14.9.2012 doteraz, na Úrad Žilinského samosprávneho kraja boli doručené celkom 3 sťažnosti (podnety), ktoré sa týkali Vášho pôsobenia vo funkcii riaditeľky. 
  Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach – „Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu“
  Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach – „Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.
  Na základe vyššie uvedených ustanovení Vám v prílohe zasielame  informácie v obmedzenom rozsahu (sceny odpovedí na sťažnosti), v ktorých sme začiernili všetky údaje, ktoré by mohli nejakým spôsobom identifikovať osoby sťažovateľov. 
  Sťažnosť
  Odpoveď