Žiadosť č. 18

 

 • Otázka: 

  Žiadam Vás o poskytnutie informácií ohľadom sťažnosti a petícií podaných na Váš kraj a to: koľko sťažnosti bolo podaných na ŽSK v rokoch 2013-2014, voči komu/čomu smerovali, ako boli vybavené. Taktiež petície aké boli podané na samosprávny kraj v rokoch 2013-2014, čoho sa týkali a koľko ich bolo podaných.
 • Odpoveď: 

  SŤAŽNOSTI:

  Rok 2013 - 21 sťažností, z toho:
 • 10 neopodstatnených
 • 6 opodstatnených
 • 5 odstúpených

  Rok 2014 – 24 sťažností, z toho:
 • 5 neopodstatnených
 • 13 opodstatnených
 • 1 čiastočne opodstatnená
 • 5 odstúpených

  Sťažnosti boli smerované predovšetkým:
 • na činnosť riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • na činnosť zamestnancov Úradu ŽSK
 • na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na činnosť dopravcov


  PETÍCIE:

Odbor školstva a športu:
V roku 2013 bola na ŽSK (odbor školstva a športu) podaná 1 petícia, ktorá smerovala voči strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Petícia bola prijatá a prešetrená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Osoba, ktorá podala petíciu a zároveň bola určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy bola oboznámená, v súlade so stanovenou lehotou, s výsledkom prešetrenia petície.

V roku 2014 bola na ŽSK (odbor školstva a športu) podaná 1 petícia, ktorá smerovala voči vedúcemu zamestnancovi školy (riaditeľ strednej školy). V súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov bola osoba, ktorá petíciu podala vyzvaná na doplnenie a odstránenie nedostatkov petície v stanovenej lehote. Vzhľadom na to, že vyzvaná osoba neodstránila nedostatky v stanovenej lehote (nebolo dodržané ustanovenie § 3 ods.3 citovaného zákona), bola petícia odložená (§ 5 ods. 5 citovaného zákona).

Odbor dopravy a regionálneho rozvoja:
Rok 2013:

 1. Petícia obyvateľov Horný Hričov za obmedzenie prejazdu nákladných vozidiel po ceste III/018261, čím dochádza k poškodeniam na súkromnom majetku občanov
 2. Petícia obyvateľov Horného Hričova  - Nesúhlas s vybudovaním stavby - Zariadenia na výrobu  elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov v obci Horný Hričov.
 3. Petícia občanov obce Čierne  - nesúhlas s výstavbou betonárky,  slúžiacej na výstavbu diaľnice D3, v miestnej časti u Jurgov a nesúhlas s využívaním cesty III/01156 ako prístupovej cesty k betonárke
 4. Petícia občanov obce Malý Čepčín na zvýšenie bezpečnosti na ceste III/06538.
 5. Petícia za rozšírenie prímestskej autobusovej dopravy v smere Turzovka - Čadca - Kysucké Nové Mesto - Žilina, ktorú prevádzkuje dopravca UNITRANZ-TECH, s.r.o., SKYLINES, s.r.o..,o zastávky v meste Čadca,  a to pre zamestnancov INA-KYSUCE.
 6. Petícia za uvoľnenie priechodu pri potoku Javorina a starostlivosť oň, aj o jeho, čoraz viac devastované okolie - zatarasenie prístupu k záhradkovým osadám z mesta

Rok 2014:

 1. Petícia obce Trnové za osadenie spomaľovačov rýchlosti na úseku cesty Bagarova a Dolná Trnovská.
 2. Petícia obce Rosina  za opravu cesty III. triedy v obci Rosina, ul. Malá Voda, zníženie rýchlosti vozidiel, zákazu jazdy nákladných vozidiel, vyplatenie pozemkov pod chodníkmi a pod trávnatou časťou
Odbor zdravotníctva:
Rok 2013:
 1. Občania Tepličky nad Váhom žiadali v petícii o pridelenie zdravotného obvodu.

Rok 2014:

 1. V petícii pacienti namietali na presun dialyzačného strediska z Námestova do Trstenej.
 2. V petícii sestry a pôrodné asistentky z HNsP Trstená namietali na mzdové rozdiely v kategórii sestier v našich nemocniciach. 
 3. V petícií vyslovili nesúhlas zamestnanci oddelenia dlhodobo chorých s odvolaním z funkcie vedúcej sestry .

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky