Žiadosť č. 17

 

  • Otázka: 

    Žiadam o sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,  IČO právnickej osoby), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.
  • Odpoveď: 

    Za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 neboli Žilinskému samosprávnemu kraju poskytnuté žiadne dary a iné bezodplatné plnenia.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky