Žiadosť č. 15

 

 • Otázka:

  Žiadam o poskytnutie informácií za rok 2014 o:
 1. počte, druhov živočíchov a lokalitách nálezu poranených živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriekami na pozemných komunikáciách, ktoré sú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach vo vlastníctve alebo v správe ŽSK
 2. druhoch inváznych rastlín, lokalitách a ploche výskytu inváznych druhov rastlín cestnej dopravnej infraštruktúry, ktorá je podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách vo vlastníctve alebo v správe ŽSK 
 • Odpoveď:

  Závody Horné Považie, Kysuce, Liptov a Orava:
  Závody nedisponujú evidenciou o poranených a uhynutých živočíchoch na cestách v našej správe. V prípade, že k takýmto stretom dôjde a následne dôjde k úhynu alebo poraneniu živočíchov, správca komunikácie nie je o takejto záležitosti informovaný a nedostáva informácie od PZ ani od príslušných poľovníckych združení. 

  Závod Turiec:
  Spracovaná tabuľka za SC ŽSK - Závod Turiec "živočíchy".
  Jedná sa o výskyt zveri v blízkosti ciest II. a III. triedy, ktorú evidujeme v rámci bežnej údržby ciest. 
  DN nám poskytol OR PZ ODI v MT. Žiadnu evidenciu o dopravných nehodách správca cesty neeviduje.

  SC ŽSK nemá vedomosť o výskyte inváznych rastlín na cestných pozemkoch vo svojej správe.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky