Žiadosť č. 10

 

  • Otázka:

    Ako ŽSK podporuje rozvoj podnikania:
  • ktoré podnikateľské subjekty podporuje 
  • ak áno, aké formy podpory využíva (fondy, granty, prípadne iné zdroje financovania)
  • aké odvetvie je  najviac podporované  v rámci ŽSK 
  • aké formy podpory využíva, pri kreatívnom odvetví (reklamný priemysel/odvetvie, reklamné agentúry) 
  • aký podiel  podpory  vynakladá ŽSK na kreatívny priemysel 
  • ako spolupracuje ŽSK s reklamnými agentúrami, v ktorých činnostiach 
  • prípadne ako ŽSK využíva činnosť reklamných agentúr /agentúry, pre zviditeľnenie svojich aktivít? 
  • prípadne ak ŽSK nevyužíva činnosť reklamných agentúr, ako zabezpečuje reklamu svojich aktivít 
  • Odpoveď:

    Aktivity ŽSK zamerané na rozvoj podnikania vychádzajú z možností, pôsobnosti a kompetencií kraja a možno ich rozdeliť na oblasť:
  • podpory inovácii ( najmä realizácia pilotných aktivít definovaných Rámcovou stratégiou pre oblasť inovačného rozvoja – ocenenie Inovácia Žilinského kraja, konferencia Inovačný rozvoj regiónov) 
  • podpory investícií (vrátane podnikateľského prostredia a realizácie spracovania Katalógu investičných príležitostí Žilinského kraja)
  • rozvoja ľudských zdrojov (zosúladenie vzdelávania s potrebami zamestnávateľov – aj prostredníctvom existencie a činnosti Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu; podpora samo zamestnania a podnikateľského myslenia študentov stredných škôl   (súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer) a pod.)
  • sprostredkovania informácií, kontaktov 
  • spolupráce s partnermi pri prezentácií podnikateľských subjektov a potenciálu kraja (obchodné misie) a organizovanie/ spoluorganizovanie kooperačných podujatí

    Ku zlepšeniu podnikateľského prostredia významne prispievajú aj aktivity ŽSK v oblasti rozvoja dopravného a komunikačného spojenia.
    K zásadným programovým dokumentom s väzbou na oblasť podnikania patrí aj Územný plán VUC, ktorý rieši koncepčne zásady pre rozvoj jednotlivých funkčných zložiek: bývanie, rekreácia, výroba (priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo)
    Žilinský samosprávny kraj v snahe priblížiť sa občanom ako samospráva a za účelom väčšieho zviditeľnenia, navrhuje a dáva robiť propagačné predmety a prezentačné materiály so svojim logom. Na svoju prezentáciu aktivít využíva svoju oficiálnu webovú stránku, YouTube kanál, facebookový profil a ďalšie reklamné nosiče. Takto lepšie upovedomuje o svojej činnosti, udalostiach, akciách a podujatiach, ktoré organizuje aj pre širokú verejnosť. Vo svojej činnosti Žilinský samosprávny kraj spolupracuje aj s reklamnou agentúrou, ktorá pre neho nakupuje reklamné priestory a napĺňa ho vlastným obsahom.

 Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky