Žiadosť č. 10

 

 • Otázka:

  Ako ŽSK podporuje rozvoj podnikania:
 • ktoré podnikateľské subjekty podporuje 
 • ak áno, aké formy podpory využíva (fondy, granty, prípadne iné zdroje financovania)
 • aké odvetvie je  najviac podporované  v rámci ŽSK 
 • aké formy podpory využíva, pri kreatívnom odvetví (reklamný priemysel/odvetvie, reklamné agentúry) 
 • aký podiel  podpory  vynakladá ŽSK na kreatívny priemysel 
 • ako spolupracuje ŽSK s reklamnými agentúrami, v ktorých činnostiach 
 • prípadne ako ŽSK využíva činnosť reklamných agentúr /agentúry, pre zviditeľnenie svojich aktivít? 
 • prípadne ak ŽSK nevyužíva činnosť reklamných agentúr, ako zabezpečuje reklamu svojich aktivít 
 • Odpoveď:

  Aktivity ŽSK zamerané na rozvoj podnikania vychádzajú z možností, pôsobnosti a kompetencií kraja a možno ich rozdeliť na oblasť:
 • podpory inovácii ( najmä realizácia pilotných aktivít definovaných Rámcovou stratégiou pre oblasť inovačného rozvoja – ocenenie Inovácia Žilinského kraja, konferencia Inovačný rozvoj regiónov) 
 • podpory investícií (vrátane podnikateľského prostredia a realizácie spracovania Katalógu investičných príležitostí Žilinského kraja)
 • rozvoja ľudských zdrojov (zosúladenie vzdelávania s potrebami zamestnávateľov – aj prostredníctvom existencie a činnosti Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu; podpora samo zamestnania a podnikateľského myslenia študentov stredných škôl   (súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer) a pod.)
 • sprostredkovania informácií, kontaktov 
 • spolupráce s partnermi pri prezentácií podnikateľských subjektov a potenciálu kraja (obchodné misie) a organizovanie/ spoluorganizovanie kooperačných podujatí

  Ku zlepšeniu podnikateľského prostredia významne prispievajú aj aktivity ŽSK v oblasti rozvoja dopravného a komunikačného spojenia.
  K zásadným programovým dokumentom s väzbou na oblasť podnikania patrí aj Územný plán VUC, ktorý rieši koncepčne zásady pre rozvoj jednotlivých funkčných zložiek: bývanie, rekreácia, výroba (priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo)
  Žilinský samosprávny kraj v snahe priblížiť sa občanom ako samospráva a za účelom väčšieho zviditeľnenia, navrhuje a dáva robiť propagačné predmety a prezentačné materiály so svojim logom. Na svoju prezentáciu aktivít využíva svoju oficiálnu webovú stránku, YouTube kanál, facebookový profil a ďalšie reklamné nosiče. Takto lepšie upovedomuje o svojej činnosti, udalostiach, akciách a podujatiach, ktoré organizuje aj pre širokú verejnosť. Vo svojej činnosti Žilinský samosprávny kraj spolupracuje aj s reklamnou agentúrou, ktorá pre neho nakupuje reklamné priestory a napĺňa ho vlastným obsahom.