Žiadosť č. 1

 

 • Otázka: 
 1. Poskytnutie informácie – zoznamu výdavkov do zdravotníctva v rámci Vášho samosprávneho kraja za roky 2010 – 2014 s rozdelením na jednotlivé roky, (i) s uvedením názvu subjektu, ktorému boli prostriedky poskytnuté, (ii) špecifikácia účelu platby a (iii) dátum úhrady.
 2. Ktoré zdravotnícke zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Vášho samosprávneho kraja? Ktoré z týchto zariadení poskytujú služby (i) lekárskej služby prvej pomoci a/alebo (ii) ústavnej pohotovostnej služby?
 3. V ktorých zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Vášho samosprávneho kraja došlo počas obdobia 2010 – 2014 k zrušeniu alebo obmedzeniu poskytovania (i) lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a/alebo (ii) ústavnej pohotovostnej služby? Z akých dôvodov sa tak stalo?
 4. Akým spôsobom investoval Váš samosprávny kraj do nemocníc vo Vašej správe, resp. nachádzajúcich sa na území Vášho samosprávneho kraja v rokoch 2010 – 2014 s rozdelením na jednotlivé roky (i) s uvedením názvu subjektu, ktorému boli prostriedky poskytnuté, (ii) špecifikácia účelu platby a (iii) dátum úhrady.
 5. Akým spôsobom podporil Váš samosprávny kraj v rokoch 2010 – 2014 poskytovanie (i) lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a/alebo (ii) ústavnej pohotovostnej služby na území samosprávneho kraja (napr. vo forme finančnej dotácie, nákupu prístrojov, rušeniu stratových oddelení, ,nákupu prístrojov a zariadení a pod.). Poprosíme o bližšiu špecifikáciu tejto podpory.
 • Odpoveď:
 1. Prehľad výdavkov 2010 – 2014
 2. V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 5 zdravotníckych zariadení (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (KNsP), Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš (LNsP), Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín (DNsP), Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (HNsP) a Oravská poliklinika Námestovo (OP Námestovo). HNsP a OP Námestovo sú prevádzkovateľmi všetkých typov Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) (pre dospelých, deti a dorast ako aj zubno-lekárska služba prvej pomoci). DNsP je organizátorom LSPP pre dospelých. Ústavná pohotovostná služba je poskytovaná vo všetkých nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (HNsP, KNsP, LNsP a DNsP).
 3. Na základe žiadostí prevádzkovateľov LSPP a slúžiacich lekárov z dôvodu neefektívnosti LSPP (minimálny počet lekárov, čo si vyžadovalo neustály výkon LSPP z ich strany, málo pacientov, ktorým táto LSPP slúžila) došlo ku: 

  - zrušeniu LSPP (pre dospelých, pre deti a dorast) v Poliklinike Turčianske Teplice s miestom výkonu 9.mája 438/15, Turčianske Teplice, MEDIMADA, s.r.o. s miestom výkonu Oslobodenia 166, Belá, ku zrušeniu LSPP (pre dospelých) v ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. s miestom výkonu J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok a tiež ku dočasnému pozastaveniu LSPP (pre dospelých) MUDr. Daniela Rázgová s miestom výkonu Textilná 26, Ružomberok.

  - vo vzťahu k ústavnej pohotovostnej službe Vám odporúčame obrátiť sa na konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, týmito informáciami Žilinský samosprávny kraj nedisponuje.
 4. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prispieva na financovanie nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti predovšetkým formou kapitálových prostriedkov, ojedinele formou bežných prostriedkov. Rozpis jednotlivých výdavkov je uvedený v priloženom súbore. Okrem uvedeného ŽSK implementoval v rokoch 2009 – 2012 projekt s názvom „Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ŽSK“. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 1 330 588,47 EUR.  Finančné prostriedky boli poskytnuté jednotlivých subjektom zapojených do projektu najmä za účelom financovania špecializačného štúdia frekventantov a s tým spojených nákladov. V rámci Žilinského samosprávneho kraja bolo do projektu zapojených 30 subjektov: 7 nemocníc (4 v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 2 v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a 1 v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany), 2 polikliniky (1 v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a 1 neštátna poliklinika), 13 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a 8 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
 5. V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 5 zdravotníckych zariadení (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (KNsP), Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš (LNsP), Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín (DNsP), Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (HNsP) a Oravská poliklinika Námestovo (OP Námestovo). HNsP a OP Námestovo sú prevádzkovateľmi všetkých typov Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) (pre dospelých, deti a dorast ako aj zubno-lekárska služba prvej pomoci). DNsP je organizátorom LSPP pre dospelých. Ústavná pohotovostná služba je poskytovaná vo všetkých nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (HNsP, KNsP, LNsP a DNsP).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky