Žiadosti o informácie v roku 2013

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov. 

Žiadosť č. 1 
Mám 20 rokov a nemám dokončené stredoškolské vzdelanie. Chcela by som sa opýtať, čo mám urobiť, aby som mohla doštudovať a urobiť si maturitu?

Žiadosť č. 2
Žiadosť o poskytnutie informácií o počte poranených a uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dop.prostriedkami v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry v ŽSK a o výskyte inváznych druhov rastlín vplyvom dop.infraštruktúry v ŽSK za r.2012.

Žiadosť č. 3
Žiadosť o informáciu o veľkosťi vystavovateľskej plochy KOCR ŽTK na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2013.

Žiadosť č. 4
Žiadosť o informácie o počte podaných a vybavovaných sťažností za roky 2007 až 2012, ako aj o počte sťažností, ktoré boli kladne vybavené, tzn. opodstatnené.

Žiadosť č. 5
Žiadosť o informáciu, v ktorých stredných školách v Žilinskom kraji pôsobí sociálny pedagóg.

Žiadosť č. 6
Žíadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa využívania eurofondov v rokoch 2007 - 2013 a kompletný prehľad projektov, ktoré sa realizujúv rámci Žilinského samosprávneho kraja (prijímateľom je ŽSK)

Žiadosť č. 7
Žiadosť o informáciu o skutočné výdavky Žilinského samosprávneho kraja v roku 2012 vo funkčnej klasifikácii a rozpočtové výdavky kraja v schválenom rozpočte na rok 2013 tiež vo funkčnej klasifikácii .

Žiadosť č. 8
Žiadosť o  spracovanie informácie o počte žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo za školské roky 2007/2008 až po školský rok 2011/2012. 

Žiadosť č. 9
Žiadosť o informáciu ohľadom počtu klientov tlmočníckej služby za rok 2012, počtu registrovaných poskytovateľov tlmočníckej služby  a hodinovej sadzby za tlmočenie.

Žiadosť č. 10
Sprístupnenie informácií v rozsahu meno a priezvisko osôb spolu s danou funkciou a sekciou, ktoré daná osoba vedie, v období od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012:
- predseda VÚC ŽSK
- podpredseda VÚC ŽSK
- vedúci odboru VÚC ŽSK
- hlavný kontrolór VÚC ŽSK
- poslanci VÚC ŽSK

Žiadosť č. 11
Žiadosť o počet zaslaných žiadostí o informáciu na ŽSK v roku 2011 a v roku 2012.

Žiadosť č. 12
Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré jazykové školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK majú elokované pracoviská, odkedy pôsobia a kde sa nachádzajú.

Žiadosť č. 13
Žiadosť o informáciu o zrealizovaných opravách ciest II. a III. triedy v okrese Bytča v rokoch 2010 – 2012.

Žiadosť č. 14
Žiadosť o informáciu, aká bola prvá a druhá voľba žiakov končiacich základné školy pri prihlasovaní sa na strednú školu (podľa odborov štúdia).

Žiadosť č. 15
Koľko kilometrov ciest pod správou Žilinského Samosprávneho kraja bolo opravených v rokoch 2010, 2011, 2012 a 2013 a aký objem finančných prostriedkov na to samospráva vynaložila?

Žiadosť č. 16
Počet zdravotne ťažko postihnutých občanov v poradovníku do DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k 31. 07. 2013.

Žiadosť č. 17
Chcem sa informovať, ako absolvovať maturitnú skúšku zo Slovenského jazyka, keď som sa po 3. ročníku na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch, rozhodla študovať vo Veľkej Británii?

Žiadosť č. 18
Aká celková suma bola použitá na tohtoročnú predvolebnú kampaň vo voľbách na župana Juraja Blanára? Aká celková suma bola použitá na tohtoročnú predvolebnú kampaň vo voľbách na župana Juraja Blanára z rozpočtu ŽSK? Špecifikácia celkovej čiastky použitej z rozpočtu ŽSK (predvolebná kampaň J. Blanára) na jednotlivé položky - náklady na bilboardy, náklady na inzerciu v novinách, náklady na reklamné spoty v rádiu a ostatné náklady?

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky