Žiadosti o informácie v roku 2010

Žiadosti v roku 2010

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov. 

Žiadosť č. 1
1. Zoznam stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktoré budú mať v školskom roku 2010 otvorené diaľkové štúdium?  

Žiadosť č. 2
1. Počet študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK?
2. Aký je počet zdravotne postihnútých študentov z tohto počtu?

Žiadosť č. 3
1. Pocet cakatelov - tazko zdravotne posthnutych obcanov - na umiestnenie do DSS vo Vasom kraji, osobitne podla okresov, k 1. 1. 2010,
2. Prehlad o vyske financnych prostriedkov z VÚC poskytnutych neverejnym poskytovatelov na prevadzku DSS v r. 2009, osobitne pre kazdu organizaciu,ktora je neverejnym poskytovatelom, uviest aj kapacitu DSS a pocet obcanov, na ktorych bol poskytnuty prispevok,
3. prehlad o uzatvorenych zmluvach medzi DSS v pôsobnosti VÚC a komercnymi poistovnami vo veci poistenia zamestnavatela za skodu sposobenu zamestnancami, osobitne uviest cisla zmluv, datum uzatvorenia a sumu, na ktoru sa zamestnavatel poistil,
4. datum zápisu vsetkych DSS v pôsobnosti VÚC do Registra poskytovatelov socialnych sluzieb vedemom na odbore socialnych sluzieb,
5. pocet opatrovatelov v DSS v pôsobnosti VÚC studujucich popri zamestnani na vysokých skolach, ktorí majú uzatvorenu zmluvu o poskytovani studijneho volna, pocet opatrovatelov s ukoncenym VS vzdelanim, osobitne pocet opatrovatelov s USO vzdelanim a s SO vzdelanim,
6. pocet opatrovatelov v DSS v posobnosti VÚC k 31. 12. 2009 podla jednotlivych zariadeni, pri kazdom uviest aj kapacitu DSS.

Žiadosť č. 4
1. Plánované trhy a jarmoky v meste Žilina v roku 2010

Žiadosť č. 5
1. Plánuje ŽSK financovať aktivity v oblasti športu prostredníctvom grantov?

Žiadosť č. 6
1. Počet a názvy neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby v Žilinskom kraji?
2. Výška finančných prostriedkov pridelená na rok 2010 z verejných zdrojov ŽSK pre jednotlivých neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, aké druhy sociálnej služby poskytujú a výška úhrady za poskytované sociálne služby u týchto poskytovateľov.
3. Poradovník čakateľov u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a kapacita jednotlivých neverejných poskytovateľov.

Žiadosť č. 7
1. Kedy prebehlo žrebovanie v rámci kvízu o Žilinskom kraji
2. Kde je zverejnená výherná listina, prip. správne odpovede na súťažné otázky.

Žiadosť č. 8
1. Informácie potrebné k výpočtu Indexu ľudského rozvoja pre ŽSK.

Žiadosť č. 9
1. Môže ŽSK prenajať svoje priestory na verejno-prospešné služby za symbolickú sumu 1 Euro?

Žiadosť č. 10
1. Zoznam zdravotníckych zariadení v Žilinskom samsoprávnom kraji?

Žiadosť č. 11
1. Kolektívna zmluva Úrad ŽSK?

Žiadosť č. 12
1. Má ŽSK k dispozícii informačno-propagačný materiál, ktorý obsahuje múzeá, galérie a pamätné izby nachádzajúce sa na územi ŽSK?

Žiadosť č. 13
1. Realizuje alebo pripravuje Váš samosprávny kraj nejaké projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP)?
2. Ak áno, aký je ich počet?
a. Počet realizovaných projektov
b. Počet pripravovaných projektov
3. Aká je celková investičná hodnota PPP projektov?
a. Hodnota realizovaných projektov
b. Odhad hodnoty pripravovaných projektov
4. Aký je splátkový kalendár realizovaných PPP?
5. Aké boli skutočné bežné príjmy Vášho samosprávneho kraja v roku 2009 (ak nie je známe, tak v roku 2008)?
6. Aká je súčasná zadlženosť Vášho samosprávneho kraja?
7. Aké sú ročné náklady na dlhovú službu Vášho samosprávneho kraja?

Žiadosť č. 14
1. Spôsob riadenia kriminality v rámci ŽSK a spolupráca s inými subjektmi prevencie kriminality.

Žiadosť č. 15
1. Akí súkromní prepravcovia zabezpečujú osobnú autobusovú dopravu cez Mesto Turzovka?

Žiadosť č. 16
1. Informácie týkajúce sa zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej starostlivosti.

Žiadosť č. 17
1. Žiadosť o NFP na projekt Žilinská samospráva skvalitňuje poskytovanie služieb verejnosti prostredníctvom ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov.

Žiadosť č. 18
1. Informácie o verejných a neverejných poskytovateľoch v Žilinskom kraji.

Žiadosť č. 19
1. Vyhodnotenie maturitných skúšok a záverečných skúšok na stredných odborných školách, združených školách a stredných odborných učilištiach v Žilinskom kraji za školské roky 2009/2010, 2009/2008, 2007/2008, 2006/2007.
2. Ako zohľadňuje ŽSK výsledky maturít a záverečných skúšok pri rušení škôl, koľko finančných prostriedkov dostali školy za meturity za roky 2007 – 2010.

Žiadosť č. 20
1. Podpora podnikania v ŽSK. Nástroje, formy a postupy pri podpore podnikania v Žilinskom samosprávnom kraji.

Žiadosť č. 21
1. Počet zamestnancov ŽSK a vedúcich odborov a oddelení.
2. Priemerná mesačná mzda zamestnancov a vedúcich odborov.
3. Plat predsedu a podpredsedov
4. Plat riaditeľa Úradu ŽSK
5. Odmeny poslancov Zastupiteľstva ŽSK.

Žiadosť č. 22
1. Tržby z cestovného
2. Strata z poskytnutých zliav v členení:
- dôchodcovia
- žiaci, študenti
- zdravotne postihnutí občania
3. Dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja
4. Neuhradená preukázaná strata

Žiadosť č. 23
1. Informácie súvisiace s finančnou podporou športu a telovýchovy z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v roku 2009.

Žiadosť č. 24
1. Prehľad realizovaných projektov ŽSK v rámci obdobia 2004-2006 a 2007-2013

Žiadosť č. 25
1. Sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, IČO právnickej osoby), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 01. 07. 2009 do 31. 12. 2009 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia.

Žiadosť č. 26
1. Sprístupnenie mien a priezvisk fyzických a názvov právnických osôb, ktorým bola ŽSK poskytnutá finančná podpora

Žiadosť č. 27
1. Fotokópie prvých strán rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol ŽSK účastníkom a vo veci bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 1.7. – 31.12.2009.

  • Odpoveď

Žiadosť č. 28
1. Ako, komu a koľko finančných prostriedkov bolo poskytnutých z mimoriadnej dotácie iniciovanej MPSVaR. 

Žiadosť č. 29
1.Rozdelenie finančných prostriedkov, uvoľnených z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na financovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi vo výške 395 838 EUR, ktorým neverejným poskytovateľom boli poskytnuté a v akej výške.
2. Rozpočet na rok 2010 pre jednotlivých neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby.

Žiadosť č. 30
1. Vynaložil ŽSK finančné prostriedky na zabezpečenie obrany SR a jej obyvateľstva.

Žiadosť č. 31
1. Termín podania žiadosti o schválenie Školského strediska záujmovej činnosti v roku 2010.

Žiadosť č. 32
1. Výška príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri a viac detí, alebo ktorým sa v priebehu v dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, alebo viac detí súčasne.

Žiadosť č. 33
1. Informácie o informačnom systéme GIS ŽSK.

Žiadosť č. 34
1. Sprístupnenie informácií o zahájení projektu športovej haly v areáli Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove.

Žiadosť č. 35
1. Výška investície do Oravskej polikliniky Námestovo v rokoch 2009/2010.

Žiadosť č. 36
1. Ako má ŽSK rozpočtovanú rodinnú politiku?
2. Ktoré konkrétne strategické dokumenty rodinnej politiky má kraj vypracované?
3. Ako kraj podporuje mladé rodiny?
4. Ako mapuje potreby mladých ľudí v regióne?
5. Ako kraj rozvíja budovanie spoločnosti priateľskej k rodinám?

Žiadosť č. 37
1.Zaradil Žilinský samosprávny kraj (váš odbor) do svojho dlhodobého plánu činnosti oblasť spotrebiteľskej politiky?
Ak áno, tak:
1.1. koľko finančných prostriedkov v rozpočte vyčlenil ŽSK (váš odbor) na vyššie spomínanú oblasť.
2/ Uzatvoril ŽSK (váš odbor) zmluvu o spolupráci s občianskym združením OMBUDSPOT z Popradu (koordinátorka Mgr. H. Mezenská) na realizácii projektu ADR: celoslovenská sieť mimosúdnych spotrebiteľských centier.
Ak áno, tak:
2.1. akou formou bude participovať na projekte, a to, konkrétne akou čiastkou finančných prostriedkov, akou nepeňažnou čiastkou, koľkými pracovníkmi, a pod.
2.2. majú participujúci pracovníci vzdelanie a prax v oblasti ochrany spotrebiteľa?

Žiadosť č. 38
1. Výška finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na rekonštrukciu budovy Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove v rokoch 2008-2009.