Žiadosti o informácie v roku 2007

Žiadosti v roku 2007
 V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.
 INFOČIN ROKA:
Súťaž INFOčin roka sa vzťahuje na konkrétne skutky, ktoré sa udiali na Slovensku počas predchádzajúceho roka a to v súvislosti s napĺňaním litery infozákona.

V roku 2007 získal Žilinský samosprávny kraj druhé miesto až za dva pozitívne "infočiny". A to za podrobne prepracovaný systém poskytovania informácií, aj nad rámec zákona a za informačný materiál spracovaný v Braillovom písme.

 Žiadosť č.39

1. informácie, akým spôsobom povinná osoba ako verejný obstarávateľ postupovala v roku 2007 v procese verejného obstarávania pri výbere úspešného uchádzača na poskytovanie stravovania za účelom zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov v zmysle ustanovenia §152 Zákonníka práce v platnom znení,

2. informácie o konaní a o zvolenom postupe v procese verejného obstarávania pri výbere úspešného uchádzača podľa bodu 1, vrátane všetkých dokladov a dokumentov z použitého postupu verejného obstarávania, ktoré sú súčasťou spisu v konaní, ktoré predchádzalo výberu úspešného uchádzača,

3. odôvodnenie použitia zvoleného postupu v procese verejného obstarávania podľa bodu 1. a 2.,

4. identifikačné údaje úspešného uchádzača a zmluvu uzatvorenú s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania podľa bodov 1. a2.,

5. identifikačné údaje odbornej spôsobilej osoby, ktorá u povinnej osoby zodpovedala za súlad verejného obstarávania uvedeného v bodoch 1. a 2. so zákonom.

 Žiadosť č.38

1. informácie týkajúce sa stratégie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji.

 Žiadosť č.37

1. Navrhol ŽSK v poslednom čase nejaký projekt zameraný na ekonomický rozvoj kraja?
2. Ak áno, môžete ho bližšie špecifikovať?
3. Využili ste podporu z Eurofondov, poprípade iné fondy?
4. Kto rozbehol projekt a kto zabezpečil jeho prípravu.
5. Ako prebiehala príprava projektu.

 Žiadosť č.36

 1. Kde a akým spôsobom sa žiadajú finančné prostriedky na euro projekt.

 Žiadosť č.35

1. účasť poslancov celého oravského regiónu na Zasadnutiach zastupiteľstva ŽSK a príslušných komisiách, v ktorých pracujú.

 Žiadosť č.34

 1. informácie o stavbách, ktoré sú budované v centre mesta Žilina.

 Žiadosť č.33

1. má ŽSK voľné miesta pre umiestnenie imobilných občanov, koľko imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a dôchodcom cca 9 tis. Sk môže umiestniť v DSS?
2. ak má voľné miesta, koľko imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s dôchodkom cca 9 tis. Sk môže umiestniť do konca roka 2007?
3. môže zabezpečiť umiestnenie imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a dôchodcom cca 9 tis. Sk v zariadeniach, ktoré nie sú v pôsobnosti ŽSK?

 Žiadosť č.32

1. názov spoločnosti cez ktorú zadal ŽSK zákazku na zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok,
2. v akých termínoch a za akých podmienok podľa Zákona o verejnom zaobstarávaní sa malo uskutočniť prvé a potom opakované obstarávanie.

  •