Žiadosti o informácie v roku 2007

Žiadosti v roku 2007
 V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.
 INFOČIN ROKA:
Súťaž INFOčin roka sa vzťahuje na konkrétne skutky, ktoré sa udiali na Slovensku počas predchádzajúceho roka a to v súvislosti s napĺňaním litery infozákona.

V roku 2007 získal Žilinský samosprávny kraj druhé miesto až za dva pozitívne "infočiny". A to za podrobne prepracovaný systém poskytovania informácií, aj nad rámec zákona a za informačný materiál spracovaný v Braillovom písme.

 Žiadosť č.39

1. informácie, akým spôsobom povinná osoba ako verejný obstarávateľ postupovala v roku 2007 v procese verejného obstarávania pri výbere úspešného uchádzača na poskytovanie stravovania za účelom zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov v zmysle ustanovenia §152 Zákonníka práce v platnom znení,

2. informácie o konaní a o zvolenom postupe v procese verejného obstarávania pri výbere úspešného uchádzača podľa bodu 1, vrátane všetkých dokladov a dokumentov z použitého postupu verejného obstarávania, ktoré sú súčasťou spisu v konaní, ktoré predchádzalo výberu úspešného uchádzača,

3. odôvodnenie použitia zvoleného postupu v procese verejného obstarávania podľa bodu 1. a 2.,

4. identifikačné údaje úspešného uchádzača a zmluvu uzatvorenú s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania podľa bodov 1. a2.,

5. identifikačné údaje odbornej spôsobilej osoby, ktorá u povinnej osoby zodpovedala za súlad verejného obstarávania uvedeného v bodoch 1. a 2. so zákonom.

 Žiadosť č.38

1. informácie týkajúce sa stratégie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji.

 Žiadosť č.37

1. Navrhol ŽSK v poslednom čase nejaký projekt zameraný na ekonomický rozvoj kraja?
2. Ak áno, môžete ho bližšie špecifikovať?
3. Využili ste podporu z Eurofondov, poprípade iné fondy?
4. Kto rozbehol projekt a kto zabezpečil jeho prípravu.
5. Ako prebiehala príprava projektu.

 Žiadosť č.36

 1. Kde a akým spôsobom sa žiadajú finančné prostriedky na euro projekt.

 Žiadosť č.35

1. účasť poslancov celého oravského regiónu na Zasadnutiach zastupiteľstva ŽSK a príslušných komisiách, v ktorých pracujú.

 Žiadosť č.34

 1. informácie o stavbách, ktoré sú budované v centre mesta Žilina.

 Žiadosť č.33

1. má ŽSK voľné miesta pre umiestnenie imobilných občanov, koľko imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a dôchodcom cca 9 tis. Sk môže umiestniť v DSS?
2. ak má voľné miesta, koľko imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s dôchodkom cca 9 tis. Sk môže umiestniť do konca roka 2007?
3. môže zabezpečiť umiestnenie imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a dôchodcom cca 9 tis. Sk v zariadeniach, ktoré nie sú v pôsobnosti ŽSK?

 Žiadosť č.32

1. názov spoločnosti cez ktorú zadal ŽSK zákazku na zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok,
2. v akých termínoch a za akých podmienok podľa Zákona o verejnom zaobstarávaní sa malo uskutočniť prvé a potom opakované obstarávanie.

 Žiadosť č.31

1. Spotreba elektrickej energie v roku 2005 a 2006 v budove Úradu ŽSK,
2. spotreba elektrickej energie v príspevkových a rozpočtových organizáciách ŽSK.

 Žiadosť č.30

1. Aký podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb dosiahol Váš kraj v roku 2006? Aký predpokladáte pre rok 2007? (v SKK alebo v tis. SKK).
2. Aký je počet obyvateľov spolu, počet obyvateľov na 1 km2 a rozloha v km2 vo Vašom kraji?
3. Aký je počet obcí vo Vašom kraji, aký je priemerný počet obyvateľov v nich (+ rozpätie od – do) a aká je ich priemerná rozloha?
4. Aký je počet okresov vo Vašom kraji, aký je priemerný počet obyvateľov v nich (+ rozpätie od – do) a aká je ich priemerná rozloha?
5. Aké príjmy dosiahol Váš kraj v roku 2006 a aké plánuje dosiahnuť v roku 2007? Koľko z toho predstavuje daň z príjmu fyzických osôb a daň z motorových vozidiel? Aký objem predstavovali nedaňové príjmy a transfery zo štátneho rozpočtu v roku 2006? Aký je rozpočet pre rok 2007 v tejto oblasti?
6. Aké výdavky dosiahol Váš kraj v roku 2006 a aké plánuje dosiahnuť v roku 2007? Koľko z toho predstavovali a pravdepodobne budú predstavovať položky mzdy a odvody, tovary a služby, bežné transfery a kapitálové výdavky?

 Žiadosť č.29

1. počet študentov v oblasti automobilového priemyslu,
2. počíta ŽSK do budúcna zriadiť takúto školu, alebo rozšíriť kapacitu takýchto škôl.

 Žiadosť č.28

1. bola v roku 2006/2007 schválená (alebo je v procese schvaľovania) a poskytnutá dotácia pre Folklórny súbor piesní a tancov Drevár z Krásna nad Kysucou,
2. ak áno, v akej výške.

 Žiadosť č.27

1. je možný prejazd autom po starej ceste č. 520 alebo je uzatvorená a musí sa ísť 80 km obchvatom?
2. kedy presne bude otvorená nová cesta č. 520 spájajúca Kysuce a Oravu?
3. kto je stavebníkom danej cesty?

 Žiadosť č.26

1. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 1.11.2006 do 31.5.2007
Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
- výška schválenej podpory v Sk,
- forma podpory.

2. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1.11.2006 do 31.5.2007 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.

 Žiadosť č.25

1. legislatívny postup rozšírenia názvu Združenej strednej školy tak, aby viac charakterizoval je zameranie,
2. zmena názvu školy.

 Žiadosť č.24

Prehľad stavu vypracovania programovacích dokumentov "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja" na nasledujúce obdobie v obciach ŽSK.

 Žiadosť č.23

Ako samosprávny kraj riadi pri príprave legislatívnych noriem, ktoré patria do jeho pôsobnosti osobitným predpisom, ktorý by bolo možné prirovnať k legislatívnym pravidlám vlády tak, ako tomu je napr. v prípade Bratislavy alebo sa postupuje výlučne podľa ustanovenia zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajoch a osobitný predpis na takéto účely prijatý nie je?

 Žiadosť č.22

1. Koľko škôl so zameraním na gastronómiu (Horeca segment) pôsobí vo vašom kraji, príp. aký je celkový počet študentov?
2. O aké konkrétne odbory ide (je to len kuchár-časník, alebo aj nejaké manažérske)? A o ktoré je najväčší záujem zo stany študentov?
3. Na aké problémy narážate pri tejto časti odborného školstva?
4. Akým spôsobom pomáhate školám pri príprave rôznych projektov (napr. s podporou fondov EÚ)? Majú školy o to záujem?
5. Máte vypracovaný nejaký plán ďalšieho rozvoja hotelových škôl (napr. s väčším dôrazom na získavanie praktických zručností)?
6. Aká je spolupráca s vedením týchto stredných škôl? Aká je podľa vás úroveň odborného vzdelávania poskytovaná na týchto školách? Sú medzi jednotlivými školami výraznejšie rozdiely?

 Žiadosť č.21

1. počet zamestnancov,
2. počet osobných počítačov,
3. počet notebookov,
4. počet serverov,
5. počet diskových polí,
6. počet pracovných staníc,
7. počet tlačiarní,
8.meno a kontakt osoby poverenej nákup výpočtovej techniky.

 Žiadosť č.20

  1. meno osoby oddelenia zodpovedného za plánovanie investícií do výstavby ciest 2. a 3. triedy, ich údržby a investícií do dopravného značenia,
  2. rozpočet na vertikálne aj horizontálne dopravné značenie, zvodidlá a protihlukové bariéry (nákup nového tovaru a údržba v tomto roku, plánované investície na najbližšie roky),
  3. aktuálne informácie o technickom stave ciest (percentuálne rozlíšenie ciest v dobrom, neuspokojivom stave etc.),
  4. ako často sa vypisujú verejné súťaže na obstarávanie spomínaného značenia, zvodidiel a bariér, kedy sa uskutočnili posledné, na ako dlho boli dané zmluvy uzavreté, na akú dlhú dobu, v akej hodnote?
  5. zabezpečenie súťaží v oblasti konkrétneho tovaru pre jednotlivé okresy spolu alebo majú mestá možnosť samé si vybrať dodávateľov,
  6. kto nesie finančné náklady investícií do dopravného značenia?

 

 Žiadosť č.19

Demografiu Žilinského kraja, vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, kvalifikačnú štruktúru za roky 2004-2006

 Žiadosť č.18

Sprístupnenie všetkých personálnych zmien, ktoré v období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nastali na nasledovných pozíciách:

- predseda VÚC,
- vedúci odboru VÚC,
- hlavný kontrolór VÚC.

 Žiadosť č.17
Zoznam zariadení sociálnych služieb - poskytovateľov sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK v plnom znení (názov organizácie, adresa, E-mail, kontakt, meno riaditeľa)

 Žiadosť č.16
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií o podpore rozvoja bývania Vaším samosprávnym krajom. Naša spoločnosť totiž v súčasnosti rieši výskumnú úlohu "Účinnosť poskytovanej štátnej podpory pri rozvoji bývania na Slovensku". Podľa doposiaľ najčastejšie zaužívaného chápania sa javí štát ako jediný reprezentant verejnej moci vo funkcii poskytovateľa podpôr pri rozvoji bývania na Slovensku. Popri štáte by sa však podľa zahraničných skúseností mala podpore bývania venovať aj samospráva. Chceli by sme preto zmapovať, či samosprávne kraje na Slovensku vyvíjajú v tejto oblasti nejaké aktivity, či majú spracované programy rozvoja bývania na úrovni VÚC, či zo svojich rozpočtov podporujú výstavbu nových bytov, resp. rekonštrukciu existujúceho bytového fondu. Zaujímavé by bolo zmapovať, akým spôsobom boli využité prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov a domov (alebo ich častí) a pozemkov.

 Žiadosť č.15

Stav a plánovanie rekonštrukcie cestnej siete v okresoch Martin a Turčianske Teplice v správe VUC. Stav ciest 1/18 prejazd cez Martin je rozfrézovaný od minulého roka v je stave nezodpovedajúcom ceste I.triedy, cesta 65 Martin – Turčianske Teplice vrátane prejazdu mestom Martin – rozfrézovaná cesta a rozbitá cesta hlavne pred pri obci Mošovce a pred obcou Diviaky. V uvedenom úseku bola vlani dlhodobá (cca 6 mesiacov) rekonštrukcia mosta a výsledok je ešte nekvalitnijší povrch ako pred opravou. Jedinou investíciou sú zatiaľ len dopravné značky na zníženie rýchlosti a vyznačenia nerovností. Uvedené cesty sú cesty I.triedy s medzinárodným významom a ich stav je viac ako úbohý. Mám to chápať tak, že v obyvatelia v týchto okresoch neplatia rovnaké daňové odvody? A taktiež by ma zaujímalo ako budete pristupovať k náhrade škody na motorových vozidlách, ktoré denné prechádzajú touto cestou a ich poškodenie (ložiská, tlmiče) sú výrazne vyššie ako u vozidiel, ktoré absolvujú porovanateľné iné trasy?

Žiadosť č.14
Zoznam neštátnych zdravotníckych zariadení k 31.12.2006 

Žiadosť č.13
o vlastníctve a používaní motorového vozidla Škoda 1203 (neskôr označované ako TAZ 1500) vo Vašej organizácií a organizáciách vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2006. Informácie platné k 31.12 2006:
• Názov organizácie,
• Počet vozidiel Škoda 1203 (TAZ 1500) vo vlastníctve organizácie,
• Účel použitia každého vozidla Škoda 1203 (TAZ 1500) s priradením roku výroby vozidla, počtom najazdených kilometrov a dátumom poslednej technickej kontroly.

Žiadosť č.12 
O spotrebe elektrickej energie, tepla, vodného a stočného z rokov 2005 a 2006 vo Vašom VÚC. Zámerom je porovnanie jednotlivých medziročných spotrieb elektrickej energie, tepla, vodného a stočného.

Žiadosť č.11 
Zhodnotenie situácie pripojenia samospráv do počítačovej siete TESTA.

Žiadosť č.10
o poskytnutie dostatočných informácií týkajúcich sa projektu program INTEREG IIIA POĽSKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA, PRIORITA:2, OPATRENIE:2.3 s názvom Cezhraničné stretnutia susedov v záujme utužovania priateľských vzťahov- Kód- 14220300205, meno kompetentnej osoby, s ktorou je možné komunikovať pri príprave projektu a, ktorá je zodpovedná za dohľad pri realizácií projektov.

Žiadosť č.9
Vyhodnotenie indikátorov TUR trvalo udržateľného rozvoja žilinského kraja

Žiadosť č.8
o sprístupnenie Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK, ktorým v súlade so zákonom 582/2004 Z. z. bolo v žilinskom kraji rozhodnuté o zavedení dane z motorových vozidiel vrátane všetkých prípadných noviel tohto nariadenia s uvedením dátumov účinnosti nariadenia aj jeho noviel.

Žiadosť č.7
Zoznam investorov v oblasti výstavby hotelov, penziónov, ubytovacích zariadení, resp. zriaďovateľov nových reštaurácií s uvedením adresy, prípadne mena konateľa.

Žiadosť č.6
o nasledovné informácie:
- kedy bolo a akou formou vyhlásené výberové konanie na správcu polikliniky v Liptovskom Hrádku
- na základe akých podmienok získala správcovstvo firma Castilla, s.r.o.

Žiadosť č.5
o usmernenie o odpredaj pozemku od obce Čičmany.

Žiadosť č.4
o zoznam všetkých zdravotníckych zariadení, ktorým bolo vydané povolenie od ŽSK

Žiadosť č.3
o počte absolventov jednotlivých škôl, ktoré zabezpečujú prípravu kvalifikovanej sily pre potreby odevného priemyslu za obdobie rokov 2002 - 2006 jednotlivo.

Žiadosť č.2
o sprístupnenie informácie o verejných obstarávaniach uskutočnených v roku 2006 v nasledujúcich zariadeniach:
a) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Belanského ul., Kysucké Nové Mesto
b) Domov dôchodcov, Vysoká nad Kysucou

Žiadosť č.1
o informáciu za akých podmienok,ako, kedy a komu bude zverená Poliklinika v meste Turzovka, ktorá bola postavená v akcii \"Z\" a mesto sa podieľalo na jej financovaní.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.04.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky