ziadosti 2006

Žiadosti o informácie v roku 2006
 V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 Žiadosť č.23

1. Valorizácia miezd vo verejnej správe za roky 2004, 2005 a 2006, vrátane dátumu od kedy.

 Žiadosť č.22

1. názov banky, ktorá poskytuje bankové služby pre ŽSK a organizáciám v pôsobnosti ŽSK,
2. aké bankové služby týkajúce sa vedenia účtov - základný bežný účet (výdavkový a príjmový, účet pre doplnkové zdroje rozpočtu, účet cudzích prostriedkov, účet sociálneho fondu, rezervného fondu, finančných prostriedkov EÚ, účet pre podnikateľskú činnosť a pod.?

 Žiadosť č.21

1. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :

a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,

za obdobie od 1.4.2006 do 1.11.2006.

 Žiadosť č.20

1.  Uzavreli ste partnerstvo o poskytnutí verejnej služby/statku so súkromným producentom?
2.  O aký druh/y verejného statku/služby išlo?
3.  Na akú dobu ste uzatvorili partnerstvo?
4.  Ako ste spokojní so spoluprácou?
5.  Akej právnej formy bol súkromný partner?
6.  Plánujete do budúcnosti opakovane realizovať takúto formu poskytovania verejných služieb/statkov?
7.  Je pre vás takéto partnerstvo efektívne? Uveďte v čom.
8.  Uveďte prosím negatíva vášho partnerstva a ako ich riešite.
9.  Počuli ste už niekedy o forme poskytnutia verejných služieb/statkov prostredníctvom uzatvorenia partnerstva so súkromným producentom?
10. Máte dostatok informácii o tejto forme poskytnutia verejných službách/statkoch?
11. Máte záujem sa tieto informácie dozvedieť?
12. Prečo ste túto formu poskytovania verejných služieb/statkov doposiaľ nezrealizovali? Uveďte dôvod/y.
13. Bola vám ponúknutá spolupráca zo strany súkromného partnera?
14. Uvažujete spolupracovať so súkromným partnerom do budúcnosti?
15. Vašou žiadosťou o poskytnutie informácii v tejto oblasti počujeme o takejto forme zabezpečenia verejných statkov a služieb po prvýkrát. (podčiarknite vašu odpoveď)-Áno, Nie.

 Žiadosť č.19

1. Poskytnutie ekonomickej analýzy Žilinského samosprávneho kraja.

 Žiadosť č.18

1. Koľko zariadení sociálnych služieb je v Žilinskom kraji?

 Žiadosť č.17

1. aký tarifný stupeň prislúcha majsterke odborného výcviku na SOU v učebnom odbore brašnár a ak pracuje zároveň ako MOV v študijnom odbore Umelecko remeselné spracovanie kože,
2. aký pedagogický dokument rieši náročnosť takéhoto odboru,
3. aký je najvyšší počet žiakov v skupine v odbore URSK a ako sa má riešiť vyšší počet žiakov v skupine ako predpisuje vyhláška.

 Žiadosť č.16

1. zoznamu všetkých zdravotníckych zariadení, ktorým bolo vydané povolenie Žilinským samosprávnym krajom a ktoré ho majú v súčasnosti platné, v súlade s § 11, ods. 2 zák. NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení.

 Žiadosť č.15

1. Aký postup musí zachovať dotknutá stredná škola voči klubu a akú povinnosť ma klub pri založení ŠSZČ pri strednej škole,
2. aké sú termíny podávania žiadostí, financovanie a právna subjektivita takto vytvoreného strediska záujmovej činnosti?

 Žiadosť č.14

1. Koľko korún predstavuje mesačná odmena poslanca zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie?

 Žiadosť č.13

1. Aké odmeny boli vyplatené všetkým poslancom Žilinského samosprávneho kraja (jednotlivo každý poslanec) a členom komisií (jednotlivo každý člen) od januára 2006, vrátane paušálnych nákladov, ktoré boli poslancom schválené.
2. Aké odmeny si poslanci schválili od januára tohto roka.

 Žiadosť č.12
1. Práva a povinnosti v oblasti poskytovania zliav Slovákov žijúcich v zahraničí majúcich povolený prechodný pobyt (nielen osoby nad 70 rokov).
2. Uplatnitnenie zliav pri cestovaní autobusovou dopravou v SR Slovákom žijúcich v zahraničí.

 Žiadosť č.11

1. Výška odmeny poslancov, ktoré si schválili od januára 2006.

 Žiadosť č.10

1. Sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,

- výška schválenej podpory v Sk, forma podpory za obdobie od 1.9.2005 do 1.4.2006.

2. Sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1.9. 2005 do 1.4.2006 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.

 

 Žiadosť č.9
1. Aký je rozdiel medzi dôchodcom do 70 a nad 70 rokov čo sa týka zliav na cestovnom v autobusovej doprave.

 Žiadosť č.8
1. Poskytnutie fotokópií posledných troch faktúr, ktoré prišli z bratislavských tlačiarní Pekel print za tlač regionálneho týždenníka Región Žurnál.
2. Koľko plošnej a koľko riadkovej inzercie bolo vyfaktúrovanej za posledné tri mesiace (február, január, december), ktorá bola uverejnená v Región Žurnáli.

 Žiadosť č.7

1. Poskytnutie posledných troch kompletných faktúr od spoločnosti Energetika stavebníctvo a financovanie, a. s., Karpatská 2, Bratislava, ktoré vystavila táto spoločnosť pre Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) počas doby posledných troch mesiacov – v prípade maloodberu a veľkoodberu.

 Žiadosť č.6

1. Financovanie sociálnych služieb úradom samosprávneho kraja. Aký bol rozpočet samosprávneho kraja za roky 2004 a 2005 na financovanie sociálnych služieb - zariadení, ktorých je zriaďovateľom samosprávny kraj.
2. Financovanie sociálnych služieb úradom samosprávneho kraja. Aký bol rozpočet samosprávneho kraja za roky 2004 a 2005 na financovanie sociálnych služieb - zariadení, alebo služieb ktorých zriaďovateľom nie je samosprávny kraj, ale ostatní zriaďovatelia (napr. MNO, cirkvi, obce a mestá, FO ...)

 Žiadosť č.5

1. Odkedy (dátum, rok) začal vychádzať týždenník Región žurnál
2. Koľko financií stálo vybavenie redakcie Región žurnál pred začatím vydávania týždenníka Región žurnál - uviesť položkovite. Nielen hmotný, nehmotný, ale aj drobný majetok.
Zároveň uviesť položkovite aj každý ďalší nákup majetku počas doby vydávania týždenníka – položkovite.
3. Akciová spoločnosť má podľa výpisu z Obchodného registra SR širokú podnikateľskú činnosť. Čomu sa okrem vydávania novín ešte venuje?
4. Koľko členov má redakcia Región žurnálu v internom stave a koľko v externom – uviesť menovite v celom Žilinskom kraji.
5. Aký mali plat, vrátane odmien, jednotliví členovia redakcie za mesiac január 2006 – uviesť menovite v Žilinskom kraji, vrátane riaditeľa. (Myslím tým všetkých redaktorov, grafikov, manažérov – kompletne celý redakčný tím.)
6. Odmenu poberali aj členovia predstavenstva a dozornej rady, tak menovite uviesť výšku platu, vrátane odmeny, za mesiac január 2006

 Žiadosť č.4

1. Aká je výška vyčlenených finančných nákladov na prevádzku týždenníka Región žurnál, a to každoročne od ich vzniku až po schválený príspevok na rok 2006?
2. Aký je objem miezd pre členov redakcie, a to súhrnne pre celú redakciu a osve pre predsedu a členov predstavenstva za každý rok od ich vzniku až po vyplatené mzdy v roku 2006 za mesiace január a február, opäť súhrnne pre celú redakciu a osve pre predsedu a členov predstavenstva?
3. Koľko členov má redakcia Región žurnálu - menovite v celom kraji?
4. Ku odvolaniu konkrétne ktorých členov predstavenstva a dozornej rady Región žurnálu došlo 21. februára? A ktorí členovia predstavenstva a dozornej rady zostali vo svojich funkciách?
5. Aká je výška nákladu týždenníka Región žurnál - počet vytlačených aj predaných kusov, a to menovite za každý rok od ich vzniku až po mesiace január a február roku 2006?

 Žiadosť č.3

1. Výška platu, ktorý počas mesiacov október, november, december poberali menovite (meno, priezvisko, titul, funkcia) všetci vedúci odborov v Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline, vrátane riaditeľa Úradu ŽSK, predsedu ŽSK, podpredsedu ŽSK (v čistom).

 Žiadosť č.2

1. Kto bol dodávateľom Monitoringu médií pre Vašu inštitúciu v roku 2005 a kto je v roku 2006?
2. Bol v roku 2005 a 2006 súčasťou dodávky Monitoringu médií pre Vašu inštitúciu aj monitoring zdrojov: SME, Pravda, Hospodárske noviny, TREND, Nový čas a SITA?
3. Aká bola obstarávacia cena na Monitoring médií pre Vašu inštitúciu v roku 2005 a 2006?

Žiadosť č.1

1. Súhrnný rozpočet samosprávneho kraja na rok 2006, počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC s uvedením ich právnej formy, v rámci rozpočtu VÚC na rok 2006 uviesť osobitne aj prostriedky z EU určené na financovanie projektov s uvedením návrhu na ďalšie roky.