Žiadosti 2005

Žiadosti o informácie v roku 2005
V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov. 

 Žiadosť č.37

1. Aké tovary, služby dodával a dodáva firma Fabasoft Slovakia s. r.o. v roku 2004, 2005,
2. aké služby má ŽSK od tejto firmy objednané alebo zmluvne dohodnuté, kedy boli zmluvy podpísané a aká bola obstarávacia cena.

 Žiadosť č.36

1. Na akých serveroch sú umiestnené tieto domény: mail.zask.sk; mail.vuczilina.sk; www.zask.sk; www.vuczilina.sk.,
2. údaje: IP adresu, DNS server, kto je vlastníkom domény, na akých serveroch sa tieto adresy prevádzkujú – IP adresa,
3. kto je registrátorom doménového záznamu, kto je vlastníkom servera, na ktorej sú jednotlivé stránky umiestnené.

 Žiadosť č.35

1. Počet zdravotníckych a sociálnych zariadení v regióne Orava,
2. kto je ich zriaďovateľom, 
3. počet polikliník a ambulancií,
4. spôsob financovania zariadení,
5. vlastnícke vzťahy,
6. výsledok hospodárenia za rok 2004,
7. informácie o prípadnej špecializácií jednotlivých zariadení,
8. počet zamestnancov v najväčších zariadeniach,
9. plánované projekty (predmet projektu a výška očakávaných nákladov).

 Žiadosť č.34

1. Na akých serveroch sú umiestnené tieto domény: mail.zask.sk; mail.vuczilina.sk; www.zask.sk; www.vuczilina.sk.,
2. údaje: IP adresu, DNS server, kto je vlastníkom domény, na akých serveroch sa tieto adresy prevádzkujú – IP adresa,
3. kto je registrátorom doménového záznamu, kto je vlastníkom servera, na ktorej sú jednotlivé stránky umiestnené.

 Žiadosť č.33

1. Aké práce a v akej celkovej hodnote dodala spoločnosť Lemont - Slovakia Žilina, s.r.o., IČO: 31 600 042 v roku 2004 a 2005.

 Žiadosť č.32

1. O projektoch PPP pripravovaných, resp. realizovaných ŽSK. Žiadam Vás o informáciu, či ste využili, resp. využívate, či plánujete zabezpečenie verejných statkov (napr. infraštruktúry a služieb, či iných statkov) prostredníctvom projektov PPP (Public - Private Partnership), t. j. zabezpečenie verejných statkov prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich zdrojov a schopností.
2. uviesť základné informácie o projekte, napr.:
- čoho sa projekt týka, aký verejný statok verejnosť získa,
- kto ho zabezpečuje, s kým spolupracujete,
- akým spôsobom bude, resp. je financovaný (kto sa na financovaní podiela, či súkromná firma alebo združením finančných prostriedkov, resp. či mesto dáva do projektu nejaký vklad - nepeňažný atď),
- ako je zmluvne (plánuje sa) zabezpečená návratnosť vložených prostriedkov a zisk z projektu (napr. na koľko rokov je, plánuje sa uzatvoriť zmluva o prevádzkovaní hotového diela, kto bude platiť za prenájom mesto alebo iný užívateľ atď.),
- ďalšie informácie o projektoch.

 Žiadosť č.31

1. Suma, ktorá bola vyplatená poslancom ZSK za prvé volebné obdobie, vrátane všetkých náhrad cestovných výdavkov a príplatkov

 Žiadosť č.30

1. Sprístupnenie personálnych zmien, ktoré nastali od 1.9.2004 do 1.4.2005 na pozíciách:
- podpredseda ŽSK,
- riaditeľ Úradu ŽSK,
- vedúci odborov ŽSK,
- hlavný kontrolór ŽSK.

Odpoveď

 Žiadosť č.29

1. Aké programy sa používajú na úrade Žilinského samosprávneho kraja na vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky a spisovej služby,
2. názov jednotlivých programov a jeho dodávateľa,
3. meno zodpovednej osoby za správu programov na úrade ŽSK, jednotlivé obstarávacie ceny týchto programov, dátum od kedy je program v prevádzke,
4. cenu za jednotlivé školenia, cenu za servisné zásahy a služby, cenu za jednotlivú implementáciu programov, dodávateľa servisných zásahov a servisných služieb, ceny prípadných upgrade, novelizácie, aktualizácie programov a všetky náklady súvisiace s prevádzkou jednotlivých programov.

 Žiadosť č.28

1. Aké zmluvy sú uzatvorené medzi Žilinským samosprávnym krajom a firmou K+K, a.s., IČO: 363 96222,

 Žiadosť č.27

1. Ktoré organizácie Žilinského samosprávneho kraja sú zapojene do takzvanej siete "VUCNET",
2. koľko stalo jednotlivé organizácie zriadenie služby a koľko stoji mesačná prevádzka tejto siete za jednotlivé organizácie,
3. akou prenosovou rýchlosťou sú pripojene do siete VUCNET (download/upload) jednotlivé organizácie a aké firmy zabezpečujú servis siete VUCNET,
4. akým tipom pripojenia je pripojený Žilinský samosprávny kraj do siete "internet" s akou rýchlosťou a za akú cenu (tj.: typ pripojenia, prenosová rýchlosť, cena za mesiac).
Informácie za roky 2003,2004,2005.

 Žiadosť č.26

1. Koľko stoji prevádzka vašej www stránky www.zask.sk a www.vuczilina.sk,
2. od kedy tieto domény fungujú, koľko stoji mesačná - ročná údržba týchto domén a www stránok od roku 2002 po prijatie žiadosti, koľko stala tvorba www.zask.sk
3. názov firmy, ktorá ju zabezpečovala,
4. cena mesačnej údržby web stránky.

 Žiadosť č.25

1. Zoznam všetkých lekárov, ktorí sú prevádzkovatelia NZZ v Žilinskom samosprávnom kraji,
2. zoznam všetkých nemocníc a polikliník v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 Žiadosť č.24

1. názov jednotlivých programov a jeho dodávateľa,
2. jednotlivé obstarávacie ceny,
3. dátum od kedy je program v prevádzke,
4. cena za jednotlivé implementácie programov,
5. cenu za jednotlivé školenia,
6. cena za servisné zásahy a služby,
7. dodávateľa servisných zásahov a servisných služieb
8. ceny prípadne upgrade (novelizácie, aktualizácie) programov,
9. všetky náklady súvisiace s prevádzkou jednotlivých programov na úrade ŽSK.

 Žiadosť č.23

1. Informácie o plánovanej trasy diaľnice D-1 Turany do obce Hubová, prípadne mapku, popis trasy alebo inštitúciu, na ktorú sa môže obrátiť, z dôvodu plánovanej výstavby v danej lokalite.

 Žiadosť č.22

1. mená a priezviská fyzických osôb a názvy PO (spolu s identifikačnými údajmi- adresa trvalého bydliska FO alebo sídla PO,IČO), ktorým bola ŽSK prípadne niektorým z orgánov ŽSK poskytnutá:
· dotácia,
· dar,
· pôžička,
· pomoc (stimuly)podnikateľom/investorom,
· odpustenie poplatkov/daní,
· poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja / jeho predsedu súkromnému sektoru,
· iná forma podpory,
za obdobie od 1.3. 2005 do 1.9. 2005.
2. Pre každý subjekt v bode 1/ uviesť:
· výšku schválenej podpory v Sk,
· forma podpory,
· rok, v ktorom bola táto podpora poskytnutá.
3. mená a priezviská osôb a názvy PO (spolu s ďalšími identifikačnými údajmi-bod1/)ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými PO a ktoré v období od 1.3. 2005 do 1.9. 2005 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia - výška poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.

 Žiadosť č.21

1. aktuálny stav v sieti stredných škôl v okruhu pôsobnosti ŽSK k 01.09.2005, t.j.:

- ktoré školy boli zrušené,
- ktoré stredné školy sa dostali do útlmu,
- ktoré stredné školy boli do siete zaradené ako nové,
- ktoré stredné školy vznikli zlúčením existujúcich škôl.

2.aký je stav pri príprave šk. roku 2006/2007 na stredných školách v okruhu pôsobnosti ŽSK:

- ktoré školy otvoria 1. ročníky a v akých študijných (učebných) odboroch,
- aké sú smerné čísla pre prijatie v jednotlivých študijných (učebných) odboroch.

 Žiadosť č.20

1.  Hospodársky výsledok (v mil. Sk), suma výdavkov rozpočtu organizácie (v mil. Sk), počet zamestnancov, priemerná mzda, právna forma (príspevková organizácia, rozpočtová organizácia, akciová spoločnosť, nezisková organizácia a pod.) a dátum transformácie na inú právnu formu (príp. aj zmena zriaďovateľa) k 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004 a 31.5.2005 nasledujúcich zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

1. Nemocnica s poliklinikou Čadca
2. Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín
3. Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
4. Nemocnica s poliklinikou Trstená
5. Poliklinika Bytča
6. Poliklinika Kysucké Nové Mesto
7. Poliklinika Turzovka
8. Poliklinika Liptovský Hrádok
9. Poliklinika Martin
10. Územná poliklinika Námestovo
11. Poliklinika Turčianske Teplice

 Žiadosť č.19

1. Termín vypísania verejného obstarávania na dodávku tepla a TÚV pre Strednú priemyselnú školu v Kysuckom Novom Meste.

 Žiadosť č.18

1.
- uvedenie presného počtu týždňov osobitne v každom roku:2002-2004, počas ktorých ŽSK uhrádzal Petit Pressu za uverejňovanie tematickej strany o činnosti v ŽSK,
- presné vyznačenie tematických strán v každom týždni, ak išlo o viac ako o jednu tematickú stranu,
- uvedenie presných súm za tieto obdobia, vrátane DPH, ako čísla faktúr, ktorými boli realizované tieto platby,
2.
- dôslednú finančnú analýzu - uvedenie presných nákladov na financovanie tematickej dvojstrany v Petit presse za rok 2002 a fin. náklady na zabezpečenie a vydávanie RŽ za obdobie 13.1.2004 - 13.1.2005,
3.
- uvedenie čísla zmluvy alebo dohody a citovať predmet zmluvy, na základe ktorej boli J. Farskému alebo jeho firme vyplácané financie za služby, spojené s prípravou tematických strán o dianí v ŽSK v novinách Petit Pressu,
- vyčíslenie presnej celkovej konečnej sumy, vyplatenú ŽSK p. Farskému na základe spomenutej zmluvy či dohody za celý čas prípravy tematických strán do Petit Pressu.

 Žiadosť č.17

1. Čísla volebných obvodov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 26. novembra 2005,
2. informácia, ako postupovať pri vyplnení kandidátskej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva a petícii, prikladanej ku kandidátskej listine.

 Žiadosť č.16

1. Zoznam informačných systémov (prevádzkované na výpočtovej technike), ktoré využíva
Žilinský samosprávny kraj,
2. v ktorých rokoch boli tieto informačné systémy obstarané,
3. aké boli obstarávacie ceny týchto informačných systémov - ceny uviesť osobitne za každý
systém resp. podsystém a to bez DPH,
4. aké sú ročné finančné náklady vynaložené na prevádzkovanie týchto systémov, hradene prevádzkovateľovi. - náklady uviesť bez DPH.

 Žiadosť č.15

1. Informácie ohľadom odpredaja majetku ŽSK, ktorý je zapísaný na LV č. 1107 Správa katastra Liptovský Mikuláš, k. ú. Huty, stavba č. s. 832 na parcele č. 331/2 a stavba č. s. 199, parcela č. 331/4.

 Žiadosť č.14

1. Aké sú služobné automobily ŽSK (počet, druh - značka),
2. aká je spotreba za mesiac máj na týchto autách a to osobitne ku každému vozidlu,
3. koľko bolo na týchto autách realizovaných služobných ciest, kto, kedy a za akým účelom,
4. služobné cesty do zahraničia v mesiaci máj 2005.

 Žiadosť č.13 

1. Akou konkrétnou právnou formou je ŽSK prepojený s firmou Región žurnál, a.s. a v akom podiele? Vysvetlite formu a doložte fotokópiu dokumentu,
2. citujte presne politickú formu - uznesenie zastupiteľstva ŽSK o propagovaní politiky ŽSK (číslo uznesenia, zo dňa, obsah), resp. vytvorení periodika na jej propagovanie,
3. či a v akej výške sa pohybuje podiel na financovaní týždenníka RŽ, prípadne firmy RŽ, a. s. z rozpočtu ŽSK, teda verejných prostriedkov,
4. redakcia RŽ pôsobí v priestoroch na prízemí budovy na Ul. Pri Celulózke. Platí za tieto priestory nájom RŽ alebo ŽSK? Využíva zariadenie RŽ, ktoré bolo zakúpené za finančné prostriedky ŽSK? Ak áno na akom základe?
5. Regionálni redaktori, ktorých týždenník RŽ uvádza vo svojej tiráži sú zamestnancami regionálnych osvetových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Aký je doterajší finančný objem (mzdy, prevádzkové náklady, zakúpenie počítačovej techniky) vynaložený na prácu týchto novinárov zo strany ŽSK. Vysvetlite, na akom princípe pracujú pre a.s. a odčerpávajú prostriedky z verejných zdrojov?

 Žiadosť č.12
 

1. kapacita v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,

2. rozpočet výdavkov na rok 2005 podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,

3. kapacita subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci v roku 2005,

4. výška príspevku plánovaná pre opatrovateľskú službu, organizovanie spoločného stravovania, vykonávanie soc. prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a poskytovanie sociálneho poradenstva v roku 2005 z celkovej výšky plánovaného príspevku pre subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci v roku 2005.

 Žiadosť č.11

1. Aktuálny zoznam regionálnych a lokálnych združení cestovného ruchu v ŽSK.

 Žiadosť č.10

1. sprístupnenie personálnych zmien, ktoré nastali od 1.9.2004 do 1.4.2005 na pozíciách:
- podpredseda ŽSK,
- riaditeľ Úradu ŽSK,
- vedúci odborov ŽSK,
- hlavný kontrolór ŽSK.

 Žiadosť č.9
1. identifikačné údaje NsP v Dolnom Kubíne,
2. presné označenie zriaďovateľa,
3. presné označenie osôb oprávnených konať v mene predmetného subjektu,
4. či je subjekt držiteľom povolenia na výkon zdravotníckeho povolenia,
5. presné označenie povolenia, vrátane subjektu, ktorý toto povolenie vydal, s dátumom nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti povolenia.

 Žiadosť č.8

1. Musí na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 poskytnúť príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov?

 Žiadosť č.7

1. Uvedenie vlastníka Nemocníc s poliklinikou v Turčianskych Tepliciach a v Martine,
2. uvedenie či hore uvedené NsP sú určené k predaju, prenájmu prípadne privatizácii neziskovej organizácii.

 Žiadosť č.6

1. mená a priezviská fyzických osôb a názvy právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 1.9.2004 do 1.3.2005.
Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
- výška schválenej podpory v Sk,
- forma podpory,
- rok v ktorom bola táto podpora poskytnutá .

2. mená a priezviská fyzických osôb a názvy právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1.1. 2004 do 1.3.2005 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.

3. o sprístupnenie fotokópií prvých strán rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol samosprávny kraj účastníkom a vo veci bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 1.1.2004 do 1.3.2005. V prípade, že na prvej strane nie je úplný text výrokovej časti rozsudku, žiadame sprístupniť aj ďalšie strany rozsudku, na ktorých je výroková časť.

 Žiadosť č.5

1. Informácie o zmenách v poslaneckom zbore zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v jeho prvom funkčnom období – zánik mandátu poslanca (vzdaním sa, úmrtím, iný dôvod) a nastúpenie náhradníka – dátum zmeny a príslušnosť k politickému klubu v zastupiteľstve ŽSK.
2. Spôsob zabezpečovania verejnej autobusovej, vodnej, leteckej a železničnej dopravy v kraji v rokoch 2001 – 2005 – priame zabezpečenie samosprávnym krajom, zabezpečenie prostredníctvom zmulvy s inou právnickou osobou bez účasti samosprávneho kraja, spoločný podnik samosprávneho kraja a podnikateľského subjektu (v tomto prípade uviesť percentuálny aj korunový podiel samospávneho kraja na základnom imaní spoločného podniku).
3. Zoznam zmlúv o vykonávaní verejnej autobusovej, vodnej, leteckej a železničnej dopravy v kraji uzatvorených samosprávnym krajom - obchodný názov, právna forma a IČO spoločnosti, s ktorou bola zmluva uzatvorená, doba jej platnosti , spôsob výberu spoločnosti, s ktorou bola zmluva uzatvorená (použitá metóda verejného obstarávania, iný spôsob výberu) a subjekt, ktorý o danej podobe zabezpečenia verejnej služby rozhodol (zastupiteľstvo, úrad, iné.).
4. Zoznam podnikateľských subjektov s majetkovou účasťou ŽSK v rokoch 2001 – 2005 vrátane mena a priezviska zástupcu samosprávneho kraja v štatutárnych orgánoch spoločnosti a určenie jeho pozície v rámci samosprávneho kraja – poslanec, zamestnanec úradu, iné.
5. Zoznam neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby zriadených Žilinským samosprávnym krajom podľa zákona č. 213/1997 a členov štatutárnych orgánov týchto organizácií

 Žiadosť č.4

1. Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom ŽSK, ktoré mali byť prijaté zstupiteľstvom v zmysle ust. § 9 ods. 1 zák. č. 446/01 Z. z.

 Žiadosť č.3

1. Informácie:

- návštevnosť regiónu (podľa krajiny pôvodu turistov, resp. regiónov ak ide o Slovensko),
- rozloženie návštevnosti v priebehu roka (podľa mesiacov),
- množstvo lôžok,
- počet ubytovacích zariadení podľa kategorizácie,
- počet stravovacích jednotiek.

 Žiadosť č.2

1. Zoznam a vyúčtovanie jednotlivých zahraničných pracovných návštev predsedu ŽSK od jeho nástupu do úradu,
2. fakturácia výdavkov platených z verejných zdrojov počas zahraničných ciest v roku 2004.

Žiadosť č.1

1. Ročné sadzby dane z motorových vozidlách pre rok 2005.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky